Home

Teplota v tokamaku

Čínský tokamak udržel teplotu 120 milionů stupňů Celsia

  1. VZNIK TOKAMAKU 1. myšlenka -50 léta v SSSR 1955 - Mezinárodní konference na mírová použití atomové energie v Ženevě 1968 - Rusové dosáhli elektronové teploty přes 1 keV (1 eV = 11605 K) Všichni se zaměřili na výzkum tokamaků
  2. V Praze 8 je stejná teplota jako v centru Slunce. Hledají tam energii zdarma. Čeští vědci zkoumají v tokamaku Compass, který před několika lety převzali z Velké Británie, vlastnosti deset milionů stupňů horkého plazmatu, především jeho turbulence
  3. M e ren teploty plazmatu v tokamaku GOLEM Skupina tokamaku GOLEM Verze: 17. b rezna 2014 1 Pom ucky Tokamak GOLEM s diagnostikou a datovymi sb ery, frekven cn gener ator, nap et'ovy zesilova c, d eli c nap et 1:100, stejnosm erny zdroj 50 V, osciloskop, prom enny odpor, regula cn transform ator, prstenec 16 Langmuirovyc h sond n
  4. Tokamak GOLEM (původně označován jen TM-1, TM-1-MH a CASTOR) bylo první funkční experimentální zařízení určené pro základní výzkum mikrovlnného ohřevu plazmatu v nádobách typu Tokamak.Podle velikosti se TM-1 MH zařazuje mezi malé tokamaky. Do května 1976 se zařízení nacházelo v Ústavu atomové energie I. V. Kurčatova v Moskvě
  5. TOKAMAK - princip činnosti. Základem TOKAMAKu je vakuová komora, v níž se vlivem extrémně vysokých teplot a tlaků vodík tvořící palivo stává plazmou, tedy vysoce ionizovaným horkým plynem. Tento plyn, který má téměř milionkrát nižší hustotu ve srovnání s běžným vzduchem, obsahuje jak kladně nabitá jádra atomů tak záporně nabité elektrony
  6. Na tokamaku T-3 v moskevském Ústavu pro atomovou energii I. V. Kurčatova dosáhli teploty plazmatu pět milionů stupňů a nepozorovali obávanou Bohmovu difuzi vedoucí ke značným tepelným ztrátám. 10. srpna 1978 v Národní laboratoři pro fyziku plazmatu v Princetonu na tokamaku PLT (Princeton Larg

Rekordní teplota v tokamaku EAST - Web o chemii

V Praze 8 je stejná teplota jako v centru Slunce

Na konci loňského roku informovali čínští fyzici svět o tom, že v tokamaku EAST (Experimental Advanced Superconducting Tokamak) dosáhli jako první teploty 100 milionů stupňů Celsia a udrželi ji po dobu rekordních 10 sekund - jde o šestinásobek teploty Slunce To je ve skutečnosti více než šestkrát vyšší teplota než v nitru Slunce. EAST rovněž dosáhl výkonu (heating power) 10 megawattů, což čínským operátorům a vědcům umožňuje zkoumat různé aspekty jaderné fúze přímo za chodu tokamaku. Čína spustila EAST v roce 2006 Vnitřní komoru tokamaku si můžeme představit jako dutý věnec, uvnitř kterého má docházet k procesu vzniku horkého plazmatu o teplotě 100 000 000 °C, (dnes již 2x vyšší) což je teplota, při které ve hvězdách startuje právě kýžený proces fúze (jaderné slučování), během kterého se začnou lehčí prvky slučovat. Teplotní rozpětí je maximální v mírném pásu, na některých místech dosahuje teplota v létě přes den až 40 °C nebo i víc a v noci v zimě klesá až na -40°C. Většina živočichů, zvlášť ti malého vzrůstu obývají úkryty, kde teplota kolísá méně než teplota prostředí

D v roce 1992 a tzv. divertoru, což je zařízení sloužící k čistění plazmatu a regulaci jeho výkonu. Nekruhové průřezy se začaly studovat v laboratoři General Atomic již v roce 1978 v sérii Doublet a v současné době je má většina moderních tokamaků včetně mezinárodního tokamaku ITER, který se staví v Cadarache V ide aln m plazmatu p redstavuje Debyevova d elka vzd alenost, na kter e je elektrick e pole bodov eho n aboje odst n eno na 1 e p uvodn intenzity, a charakteristickou velikost st enov e vrstvy popsan e kr atce v kap. 2.1.1. Nap r. v okrajov em plazmatu tokamaku COMPASS (parametry uvedeny v p r loze A) je Debyevova d elka p ribli zn e D = 11 m cepc tokamaky. Tokamak COMPASS v Praze [1] m a podobnou geometrickou kon guraci jako ITER, zmen senou v pom eru 1:11, viz Tab. 1.1 a Obr. 1.2. Proto jsou m e ren z tokamaku COMPASS relevantn pro studie sk alov an jev u a veli cin, kter e se v jin em m e r tku mohou objevit na tokamaku ITER

Myšlenka tokamaku sahá až k sovětskému vědci Olegovi Alexandrowitschovi Lavrentjewovi (1949) a v roce 1952 jej dále rozvinuli Andrej Sacharov a Igor Tamm v Kurchatovově institutu v Moskvě. První přípravné experimenty byly provedeny v Sovětském svazu v padesátých letech . Sovětský T3 z roku 1962 je považován za první tokamak Jeden z hlavních požadavků, kterým musíme vyhovět, abychom dokázali přimět jádra k fúzi a donutili je vyrábět energii pro náš prospěch, je zahřátí paliva na velmi vysokou teplotu. V mezinárodním termojaderném reaktoru ITER bude nainstalováno hned několik metod ohřevu a jejich cíl není o nic menší než dosažení teploty 150 milionů stupňů Celsia v centru plazmatu

Princip tokamaku. Tokamak je zařízení, které zabraňuje dotyku plazmatu a stěny komory pomocí magnetického pole.Jeho základní částí je vakuová reakční komora ve tvaru prstence, která je obklopena cívkami toroidálního magnetického pole (na obrázku schéma tokamaku modře). Tyto cívky vytvoří v komoře velmi silné magnetické pole (několik T), které udržuje plazma Jeho teplota byla kolem dvou set tisíc stupňů Celsia. Sílu elektrického výboje, množství plynu a sílu magnetického pole jsme nastavili v internetovém ovládání. Výsledky experimentu včetně fotografie plazmatu jsme hned po jeho ukončení nalezli v přehledné tabulce na internetu

Sondová diagnostika plazmatu v tokamaku COMPASS Probe diagnostics of plasma in tokamak COMPASS. Abstract: This thesis is based on data acquired from probe diagnostics on experimental fusion device tokamak COMPASS at Institute of Plasma Physics (IPP) of the Czech Academy of Sciences (CAS). This thesis is dedicated to measurement of electron and. Půl století sní vědci o jaderném reaktoru, který by energii vyráběl podobně, jako ji vyrábí Slunce. Na výzkumu jaderné fúze spolupracují vědci po celém světě, včetně Čechů. Ti nyní za 800 milionů korun z evroých fondů budou stavět nový tokamak. Přístroj umožňuje vytvořit na Zemi podmínky pro rozběh jaderné fúze FJFI VUT v Praze Úloha #13b M¥°ení teploty plazmatu v tokamaku GOLEM Datum m¥°ení: 17.3.2014 Skupina: 7 Jméno: David Roesel Krouºek: ZS 7 Spolupracoala:v erezaT Schönfeldoáv Klasi kace: 1 Pracovní úkoly 1.Nalezn¥te optimální parametry pro nastavení rozmítacího zdroje, aby se prom¥°oalav p°edev²ím iontov¥ na Sondová diagnostika plazmatu v tokamaku COMPASS / V této práci se budeme zabývat zpracováním měření elektronové a iontové teploty v okrajovém plazmatu pomocí návratové (reciproké) ball-pen sondy. Iontová teplota je jedním z nejdůležitějších parametrů fúzního plazmatu. Běžně používané zařízení na měření.

Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i. Title: 50 let tokamaku Author: Řípa Last modified by: Řípa Created Date: 10/29/2008 9:28:22 AM Document presentation format: Předvádění na obrazovce Company: UF V současné době se jedná o nejstarší, stále užívaný tokamak na světě. 4 Praktická část. Původním cílem autorů bylo zjistit závislost trvání výstřelu a teploty plazmatu na tlaku v komoře. Vzhledem k vytíženosti tokamaku však autoři neměli možnost provést statistické měření, aby se dal udělat jakýkoli závěr Dosažení této teploty v kompaktním a nákladově efektivním reaktoru podle vyjádření společnosti umožní využití energie jaderné fúze v komerčním měřítku okolo roku 2030. Teplota 100 milionů stupňů, která je asi sedmkrát vyšší než teplota jádra Slunce, je nezbytná k dosažení kontrolované jaderné fúze Měření parametrů plazmatu pomocí elektrických sond na tokamaku GOLEM (příprava experimentu) Jan Stöckel Ústa

Tokamak TM-1 MH - Wikipedi

  1. teploty v rozmezí . Rozměry reaktoru a jeho výkon závisí na vlastnostech materiálů, které tvoří plášť reaktoru, nikoli na vlastnostech plazmatu. Elektrický výkon těchto reaktorů se bude pohybovat v intervalu zhruba . Poměr paliva k rozměrům TOKAMAKu: představíme-li si nádobu TOKAMAKu jako pneumatik
  2. V tokamaku, experimentálním zařízení pro jadernou fúzi, vzniká teplota kolem sta milionů stupňů Celsia. Vědci proto pracují na způsobu, jak ochránit vnitřní stěnu tokamaku před poškozením. Evroý tým, jehož součástí jsou i badatelé z.
  3. Regulace toku výkonu na divertor v tokamaku ITER. Všechny velké tokamaky dnes pracují na problému zvaném plazma pro ITER. Nové výsledky výzkumu otevírají cestu k optimalizaci řízení stacionárních a pulzních toků energie uvnitř budoucího největšího tokamaku. Obr. 2: Teplota plazmatu na divertoru ITER: 2D toroidálně.
  4. K a vysokého tlaku (hustoty) plazmatu. Žádný známý materiál nevydrží tak vysoké teploty, proto je plazma v tokamaku udržováno pomocí magnetického pole, které vytvářejí cívky po jeho obvodu. Zatím se v tokamacích experimentuje s pulsy o délce desítek sekund a s výkonem do 20 MW

, maximální elektronovou teplota , maximální energie plazmatu , délka výboje a dobu udržení v době maxima energie plazmatu t. Maximální elektronová teplota se oproti výchozí diagnostice tokamaku řádově liší a byla očekávaná do 20eV. Jak je z obrázku 2 patrné Vytvořili v něm magnetické pole a horké plazma, které mělo dosáhnout teploty 150 milionů stupňů Celsia, což je až desetkrát vyšší teplota než ve středu Slunce. Reaktor se nachází ve městě Čcheng-tu v jihozápadní provincii S'-čchuan Dnes se Tokamak Energy nachází v bodě 3 svého plánu a staví nový tokamak, ST40 v Milton Park, Oxfordshire. Měl by ukázat, zda lze fúzní teploty dosáhnout v malém tokamaku. Přístup Tokamak Energy se liší od přístupu podporovaného z veřejných peněz d2 dt2 e2n e 0m e = 0 (2.5) sřešením! pe= e2n e 0m e 1=2; (2.6) cožjejižzmíněnáplazmováfrekvenceproelektrony. Základnímiparametryplazmatujsou: Teplota.

TOKAMAK - princip činnosti :: ME

:: OSEL.CZ :: - Fúzní minireaktor přesáhl teplotu v nitru ..

Čeští vědci se podíleli na vývoji ochrany před žárem v

Spočtěte dobu udržení energie v tokamaku COMPASS, kde je energie plazmatu 5 kJ a ohmický ohřev 300 kW. Spočtěte, jaký alfa ohřev by byl v tokamaku COMPASS, pokud by v něm hořela DT směs. Typická teplota plazmatu je 1 keV, hustota $10^{20}\;\jd{m^{ - 3}}$, objem plazmatu cca 1 m Česká republika nedávno dokončila dvě největší nádrže kryogenního zařízení největšího tokamaku ITER. K převozu na staveniště tokamaku, který se nachází na jihu Francie, bude muset být vypraven speciální konvoj Sobota 14. srpna 2021, svátek má Alan. schránka; Aktivovat Premium za 1 K

Ochrana před žárem jako další krok k praktickému fúznímu

Teplota plazmatu v tokamaku muze byt i 100 milionu a klidne tam muzete strcit ruku. Reakce na Bloodrat , 2.1 2021 9:11 | Vlákno Bloodrat Inkwizytora z planet tańczących mongołó Například typický výboj na tokamaku COMPASS trvající 0,1 s lze považovat za tepelný šok s hloubkou průniku do grafitu pouhý 1 mm. Tepelný šok roztavení pak odpovídá tepelnému šoku dostatečnému k ohřátí povrchu z pokojové teploty až na teplotu tání. Hodnoty nevratného poškození (teplota přechodu tvárné.

Václav Kaizr: Z-pinč fúze, konec světa oddálen?

Za svých 23 let provozu dosáhl reaktor tokamaku Alcator C-Mod opakovaného pokoření rekordů v tlaku plazmatu uvnitř magnetického pole. Předchozí rekord 1,77 atmosféry byl dosažen v roce 2005 (také v Alcatoru C-Mod). Nový rekord 2,05 atmosféry je 15% navýšením dosavadního maxima. Při tomto tlaku překročila teplota plazmatu. Uvnitř tokamaku se energie vznikající při fúzi atomů absorbuje jako teplo ve stěnách nádoby. Stejně jako běžná elektrárna i fúzní elektrárna využije toto teplo k výrobě páry a následně elektřiny pomocí turbín a generátorů. Jeden takový tokamak fungoval do tohoto týdne i v Praze v prostorách Akademie věd ČR

Čína chce mít vlastní umělé Slunce

Zpráva vedoucího sovětského termojaderného výzkumu L. A. Arcimoviče posluchače doslova šokovala: Na tokamaku T-3 jsme v Moskvě dosáhli teploty deset milionů stupňů a doby udržení po setinu sekundy. Po Bohmově difuzi ani památky Fúze byla v toroidní komoře tokamaku odstartována, ale jak už bylo řečeno bez pozitivní energetické bilance. Maximální teplota byla držena po dobu 10 sekund. Nešlo přitom jen o pokus vedoucí čistě k dosažení co nejvyšší teploty

V průběhu čtyř měsíců se totiž vědcům z čínského institutu CASHIS (Hefei Institutes of Physical Science of the Chinese Academy of Sciences) podařilo na tokamaku EAST pomocí série experimentů nastolit nový rekord jak ve vytvoření plazmatu o teplotě 100 milionů °C, tak i udržení této teploty po dobu deseti sekund pole v tokamaku, a tím i síly působící na plazma. Postupnou korekcí magnetického pole pomocí zpětné vazby řídicí systém dosáhne stabilizace plazmatu v původní poloze. Ča-sové konstanty tokamaku COMPASS jsou ale krátké, a je nezbytné, aby řídicí systém reagoval velmi rychle nároky - teplota v reaktoru (tzv. Tokamaku) musí překročit 100 milionůstupňů(teplota uvnitřSlunce je 13 milionůstupňů). Jaderné elektrárny na tomto principu začnou být průmyslověvyráběny zřejmě již v polovinětohoto století (optimistický odhad moskevského Kurčatovova institutu předpokládá, ž Na celém světě je nyní 53 funkčních tokamaků - fúzních jaderných reaktorů - dva z nich jsou v Česku. Jeden, tokamak Golem, provozuje Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze (FJFI), a to v samotném centru města hned naproti Židovskému hřbitovu, druhý - tokamak Compass - pak na Praze 8 Ústav fyziky plazmatu AV ČR (IPP)

2008 15:45 |. presne tak pojede minimalne protoze venkovni teplota je celkem nizka.Ale teplota v lednicce nikdy nebude vetsi jak teplota venku.Pokud bude venku treba -10 tak myslim ze teprve ted lednicka nebude fungovat .Protoze teplota uvnitr se zacne vyrovnavat teplote v okoli a kompresor uz se nezapne Petra Bílková, Ph.D., Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i. Stav práce: obhájená. Abstrakt: Experimentální práce bude probíhat na tokamaku Compass, divertorovém zařízení s čistým H módem a pro ITER relevantní geometrií (1:10 k velikosti plazmatu ITERu, R=0.56 m, a=0.23 x 0.38 m, Ip=200-400 kA, BT=1.2-2.1 T, délka pulzu do 1s) 05 Měření teploty wolframového vlákna 07 Gamma spektrometr 08 Mikrovlny - V Latexu vypracovaný protokol na téma mikrovln. Obsahuje všechny náležit 13 Vysokoteplotní plazma na tokamaku GOLEM. Course:Fyzikální praktikum 2 (02PRA2 Jaderná fúze. Proces, který se odehrává na Slunci, má potenciál generovat prakticky neomezené množství čisté, bezpečné energie na Zemi. Ačkoliv energie z jaderné syntézy je již dlouho zkoumána, vývoj spolehlivého systému pro její generování stojí velké úsilí. Inženýři francouzské Komise pro atomovou energii (CEA) používají software ANSYS k překonání. Elektrárna se staví v Saint-Paul-lès-Durance na jihu Francie. Uvnitř tokamaku se fúzí atomů produkuje energie, která je následně absorbována jako teplo ve stěnách nádoby. Stejně jako běžná elektrárna i fúzní elektrárna využije vzniklé teplo s pomocí turbín a generátorů k vytvoření páry a následně elektrické.

Nextech | V kompaktnom fúznom reaktore sa dosiahla vyššia

Arcimovič dosažení teploty 10 milionů °C v tokamaku T-3A. Američané tyto výsledky zpochybňovali, ale pak skupina vědců z anglického Culhamu o rok později změřila na T-3A teplotu elektronů Tovým rozptylem a výsledky potvrdila. Největší stela Termojadrová fúzia v Slnku prebieha v protón-protónovom cykle. Slnko je zdrojom žiarivej energie s výkonom 3,9x10 26 wattov už niekoľko miliárd rokov. Teplota v strede slnka je 1,5x10 7 Kelvinov.Z toho vyplýva, že kinetická teplota (stredná kinetická energia) protónov je 1.3 keV. Táto energia je hlboko pod energetickým prahom termonukleárnej fúzie, ktorý je približne 400 keV Termografií se na tokamaku měří a diagnostikuje teplota (případně její vývoj) divertoru a vnitřních stěn komory. Využívá se k měření tepelných toků na divertorovou desku, z čehož lze určit a analyzovat tepelné toky unikajících částic z plazmatu v tokamaku. Thermography is one of the areas of thermonuclear fusion. pro její spuštění na Zemi je však potřeba dosáhnout teploty 100- 200 milionů stupňů Celsia. Při teplotách nad 10 000 stupňů se již veškeré látky nacházejí v plynném skupenství, a proto je vodíkové palivo drženo ve vakuové komoře tokamaku silným magnetickým polem. Cívky tokamaku CASTOR (obr.1), který vlastn Čínský tokamak pro výzkumné účely, který je v podstatě vylepšenou předchozí verzí staršího tokamaku HL-2A, vznikl ve městě Čcheng-tu. Nové zařízení by mělo být schopno lépe kontrolovat tok plazmatu, které dosahuje mnohem vyšší teploty, než která je uvnitř slunečního jádra

tokamaku. Je sepsána v angli čtin ě v rozsahu 79 stran s 56-ti položkami v seznamu citované literatury. První kapitola je stru čným úvodem do problematiky fúze na za řízení tokamak, druhá se již v ěnuje vlastnostem okrajového plazmatu tokamaku a krátce vysv ětluje metody spojitého a částicového modelování plazmatu V magnetickém hrnci, v tokamaku, je možné zahřát plazmu na ohromnou teplotu, a dokonce přinutit jádra, aby se začala spojovat. Tím se začne uvolňovat ohromná energie, která by v principu mohla sloužit k udržení vysoké teploty plazmatu V současné době však přišla s vylepšenou verzí svého fúzního reaktoru HL-2M, který by měl překonat teplota přes 200 milionů stupňů Celsia. novém vylepšeném tokamaku (zařízení s toroidálním magnetickým polem, které slouží pro uchování vysokoteplotního plazmatu) se bude odehrávat opak jaderné reakce, tzn.

Jaderná fůze - budoucnost, která posouvá technologie na

Rotační teplota má navíc velký význam proto, že se její hodnotou aproximuje hodnota teploty neutrálních částic, která má zásadní vliv na procesy probíhající v plazmatu. Teplotu neutrálů je možné rovněž určit ze změny indexu lomu za použití Machova interferometru V té době slavila úspěch, že poprvé v historii překročila teplota 100 milionů stupňů Celsia. Jádro toho pravého Slunce má ovšem podle odhadů zhruba 15 milionů stupňů Celsia. V současné době však přišla s vylepšenou verzí svého fúzního reaktoru HL-2M, který by měl překonat teplota přes 200 milionů stupňů Celsia

V ITER chrání zimu tuna stříbra | 3 pól - Magazín plný

V roce 1997 produkoval termojadernou energii špičkově o výkonu 16,1MW po dobu 0,7s více jak 10MW. V roce 1998 byla dokončena projektová příprava mezinárodního tokamaku ITER s poloměrem prstence 8,14m, komory 2,8m a fúzním výkonem 1,5GW. Z finančních důvodů se dnes projekt nachází v mrtvém bodě Poprvé je u tokamaku kladen větší důraz na výzkum technologie, než na studium fyziky. ITER bude mít největší objem čerpaný na technické vakuum a největší supravodivý magnet na světě. Gradient teploty, kdy na několika málo metrech stoupne teplota od absolutní nuly k 200 miliónům stupňů, se také hned tak nevidí

Plazmová vlákna a stěny

Kdy se bát teploty v těhotenství. Nos červený od rýmy, škrábání v krku, zimomřivost a lehká bolest hlavy. Nejraději byste všeho nechala, vzala si prášek a zachumlala se do peřin. Pokud jste ale těhotná, je potřeba si dát pozor i na to, co vypadá jako banalita. Napřed je důležité se přesvědčit, zda nemáte horečku Ostatně, škálovací vzorce ukazující závislost parametrů plazmatu na rozměrech tokamaku byly vynikajícím výsledkem spolupráce tokamakových laboratoří. Mimo jiné potvrzují, že teplota iontů Ti a doba udržení energie v plazmatu rostou s velikostí elektrického proudu Ip v plazmatu. Nastal čas postavit obry Sondová diagnostika plazmatu v tokamaku COMPASS. Tato bakalářská práce byla zpracována na základě dat získaných sondovým měřením na experimentálním fúzním zařízení tokamak COMPASS v Ústavu fyziky plazmatu AV ČR. V této práci se budeme zabývat zpracováním měření elektronové a iontové teploty v okrajovém plazmatu. Ing. Vojtěch Svoboda, CSc., (*1967) vystudoval Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT v Praze, v roce 2001 získal titul kandidáta fyzikálně-matematických věd na Ústavu fyziky plazmatu AV ČR.V letech 2006-2009 se zásadně podílel na reinstalaci tokamaku GOLEM jako evroého vzdělávacího centra experimentální výuky v oblasti termojaderné fúze na půdě FJFI. Výzkumný úkol: Vývoj a aplikace geometrické matice pro rychlou kameru v tomografii na tokamaku COMPASS Bakalářská práce: Dekonvoluce dat z maticových kamer v diagnostice tokamaků doc. RNDr. Jan Mlynář, Ph.D

Plazmatický oblouk uvnitř tokamakuPPT - Fyzika atomového jádra PowerPoint Presentation - IDPPT - ELEKTRICKÝ PROUD PowerPoint Presentation - ID:1861416

:: OSEL.CZ :: - Čínské umělé Slunce prorazilo hranici 100 ..

ÚSTAV FYZIKY PLAZMATU AV ČR , v.v.i., Za Slovankou 1782/3,Praha,18200 Praha 8 Byl prvním zařízením, které dosáhlo teploty plazmatu sto milionů stupňů (v roce 1985). V roce 1995 pak dosáhl nejvyšší teploty dosažené na tokamaku 510 milionů stupňů, což je třicetkrát více než ve středu Slunce. Fotografie plazmatu vzniklého po vstřelení tablet ze zmraženého deuteri

Čína už vjela do třetího tisíciletí naplno: spustila

Fúzní reaktor. centrální solenoid - Spolu s toroidálními a poloidálními cívkami vytváří magnetické pole. V tomto magnetickém poli se vznáší plazma, ve které probíhá fúzní reakce. Plazma se musí vznášet z toho důvodu, že její teplota je velmi vysoká, cca. sto milionů °C, proto neexistuje takový materiál, který by neroztavila Návrh i využití sond pro měření v tokamaku s extrémními parametry plazmatu však vyžaduje značné úsilí. Cílem výzkumu Aleše Podolníka a Michaela Komma je simulace sond, které budou přizpůsobeny různým variantám a tvarovým možnostem vnitřních komponent v tokamaku, jež budou v přímém styku s plazmatem V průběhu roku 2009 se intenzivně pracovalo na optimalizaci průrazu plazmatu, testování systémů a navyšování provozních parametrů. Současně s tím probíhal návrh a instalace nového vysokotlakého hydraulického systému pro kompenzaci elektromagnetických sil na cívky tokamaku v režimu vysokého toroidálního magnetického. energie z jádr Re : P.Scheirich - Vysoká teplota korony slunce rozhodně není zanedbatelná. Údajně je zdrojem Alfvénových vln, které však podle mého mínění nemají na zvýšení teploty koróny vliv. V koróně dochází k interakci s částicemi vesmírné hmoty, která je termicky aktivována a probíhají zde transformační reakce