Home

Atrofie varlete

Onemocnění varlat -Česká urologická společnost

Atrofie varlat uLékaře

Atrofie varlete. Popis: Atrofie varlete. Kód diagnózy dle MKN-10: N500. Kapitola: XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy. Skupina: N50 - Jiné poruchy mužských pohlavních orgánů Atrofie je regresivní změna postihující normálně vyvinutý orgán. Pokud dojde k atrofii varlete, je vhodné jeho odstraněn

Onemocnění varlat -Česká urologická společnos

N50.0 - Atrofie varlete Číselník diagnóz MKN-1

Vzhledem k nežádoucím následkům, které může varikokéla způsobit (neplodnost nebo atrofie varlete), je důležité onemocnění nepodceňovat a zahájit léčbu co nejdříve. Většina případů varikokély je diagnostikována ještě v pediatrické ordinaci, kam docházejí mladiství až do věku 19 let na pravidelné preventivní. Atrofie je regresivní změna postihující normálně vyvinutý orgán nebo tkáň. Právě důraz na to, že je postižen normálně vyvinutý orgán, odlišuje atrofii od nedostatečného vývinu orgánu ().Při atrofii vlastně dochází k úbytku živé tkáně.V rámci orgánu může atrofie postihovat jak orgán jako celek, tak i jednotlivé buněčné typy Atrofie varlete při zachování arterie nehrozí, hydrokéla při zachování lymfatických cév také ne. Bolest je možné zvládnout běžným analgetiky, ale již 24 hodin po mikrochirurgické operaci většina pacientů analgetika nepotřebuje. Krvácení má podobu drobného hematomu v podkoží u méně než 10 % pacientů, infekční.

konzervativní, neoperativní - podávání hormonů (testosteron, lidský choriový gonadotropin). Podporují sestoupení varlete. operační - zákrok provádí urolog, kdy přesune nesestouplé varle do šourku. Komplikace operačního postupu ‒ pooperační atrofie varlete z nedostatku krevního zásoben 1) atrofie varlete Testikulární atrofie ve spojitosti s varikokélou je dokumentována jiţ v pracích vzniklých před naším letopočtem. V roce 1977 Lipshultz a Corriere pomocí kaliperu objektivně prokázali signifikantně menší velikost levého varlete u muţů s levostran SOUHRN: Každého nemocného s poraněním varlete lékaři kontrolují během léčby pohmatem, ale i ultrazvukem, protože může vzniknout poúrazová atrofie varlete. Většinou se jedná o úrazy u mužů mezi 20.-40. rokem. Klíčová slova: skrotum, úraz, katétr, operace, ošetřovatelské diagnózy SUMMARY: Every patient who comes with testes injury is examined by palpation and. syndrom testikulární dysgeneze a doporučují, aby u mužů s TM a dalšími kritérii pro testikulární dysgenezi, jako např. retence nebo atrofie varlete, nízký počet spermií či nehomogenní sonografický obraz varlete, bylo vyšetřeno riziko výskytu CIS (24) torse varlete uskřinutím tenkostěnných vén semenného provazce vyvolá hemorrhagickou infarzaci (tepny zůstávají zpravidla průchodné) pokud se stav řeší do 6 hodin je poškození zpravidla reversibilní, jinak nekróza a atrofie; terapie: manuální otočení varlete a orchidopex

prevence postparotitické atrofie varlete a s ní sou-visející infertility neexistuje. Původně se zdál být slibným interferon-α2B (léčba zkracuje délku trvání a intenzitu potíží, je prevencí intratestikulárního po-škození snížením rozsahu otoku a pravděpodobně i přerušuje replikaci viru), několik provedených studi Atrofie varlete; Poradna. Připravujeme pro Vás znovuotevření poradny. Chcete-li se zapojit do odpovědí a zviditelnit se, kontaktujte nás zde. Odpovědi v poradně budou označeny profilem a kontaktem na odpovídajícího. Na profilu bude přehledně uvedeno zaměření, specializace, pozitivní reference z poradny, kontaktní údaje atd Web plný bylinek, MUDr. Zbyněk Mlčoch, bylinky pro všechny Atrofie varlat se týká, když se varlata zmenšují. Existuje několik možných příčin atrofie varlat, včetně stárnutí, infekcí, torze varlat a hormonálních změn. V tomto článku se podíváme na příčiny a příznaky atrofie varlat a na to, jak ji lékaři diagnostikují a léčí

Následujícího dne jsem si ale všiml zarudnutí varlete a navštívil jsem chirurgickou pohotovost - zde mne informovali o nutnosti okamžité operace, varle bylo z důvodu atrofie odstraněno. Pooperačním následkem byl zánět, léčený ATB. Nyní žiji jen s jedním varletem, které je nutno kontrolovat 7 atrofie varlete způsobená úrazem 2 8 ztráta jednoho varlete 10 9 zráta obou varlat či pyje do 50 let 40 10 zráta obou varlat či pyje od 51 let 20 11 deformace pochvy a zevních ženských pohlavních orgánů 10-50 Páteř, mícha, pánev Při hodnocení trvalých následků se posuzuje páteř jako celek Atrofie varlete s hyperplazií Leydigových buněk 2.1.2 Nádor ze Sertoliho buněk. Nádory ze Sertoliho buněk (NSB) tvoří méně než 1% všech nádorů varlat. Vyskytují se ve všech věkových kategoriích. Zhruba 1/3 případů se manifestuje gynekomastií. Popisovány jsou vzácně v souvislosti s Peutzovým-Jeghersovým syndromem

N500 - Atrofie varlete - příznaky a léčb

 1. Torze varlete je náhlá urologická příhoda, při které se vám varle otočí uvnitř svého váčku kolem své cévní stopky. To znamená, že okamžitě dochází k přerušení přívodu krve z a do varlete. Torzi varlete poprvé popsal v roce 1810 doktor Hunter. Lékařka MUDr. Kateřina Dušková z Urologické kliniky v Motole.
 2. Absence varlete - varle je nehmatné, protože nebylo vůbec vyvinuto (ageneze varlete) nebo postupně atrofovalo (atrofie varlete). Tyto stavy mohou být dány např. prenatální torzí. Retraktilní varle - nelze považovat za pravý kryptorchismus. Jedná se o občasnou migraci varlete v důsledku zvýšené aktivity kremasterového.
 3. ulosti nelze popřít, ale po tříměsíční abstinenci v psychiatrické léčebně si za dalších pár týdnů začal dopřávat denně asi litr vína ředěného vodou
 4. Kryptorchidní muži mají až 20-násobně zvýšené riziko, že onemocní rakovinou varlete. Včasnou operační korekturou se může toto riziko sice snížit, avšak oproti běžné populaci je nadále zvýšené. 2. Záněty varlete. Dalšími rizikovými faktory jsou zánět, poranění nebo nedostatečný vývin varlete (atrofie varlete)
 5. 12-I08-04 Odstranění varlete nebo nadvarlete pro zhoubný novotvar prostaty u pacientů s CC=0. DRG skupina 12-I08-04 zahrnuje hospitalizační případy pacientů z DRG báze 12-I08 Odstranění varlete nebo nadvarlete se zhoubným novotvarem prostaty, kteří nesplňují definiční pravidla DRG skupin s vyšší prioritou

nější je atrofie varlete. Retrográdní sklerotizace (embolizace) vnitřní spermatické vény byla zavedena v roce 1977 Iaccarinem během perkutánní trans-femorální retrográdní selektivní flebografie. Byly použity různé embolizační a sklerotizu-jící látky. Účinnost se zvyšuje při jejich kom-binaci Nadvarle. Malý, nenápadný výběžek, který se nachází na vrcholku vašeho varlete. Má jej každý muž a slouží vám jako zásobárna spermií. Přiškrcením nadvarlete může dojít ke sterilitě. Je tedy pro vás velice důležité. Nadvarle si můžete velice snadno sám nahmatat. Stačí najít vrcholek svých varlat a zde ucítíte malý hrbolek, a to je právě nadvarle. • N44 Torze varlete • N500 Atrofie varlete • N501 Cévní poruchy mužských pohlavních orgánů • N508 Jiné určené poruchy mužských pohlavních orgánů | Hlavní diagnózy - zhoubný novotvar šourku, varlat a testikulárních adnex • C620 ZN - nesestouplé varle • C621 ZN - sestouplé varl

Poradna - Mužské choroby Zdravě

Pro životnost varlete je rozhodující stupeň torze a doba trvání. Má-li být funkce varlete zachována, je třeba aby ope-race byla provedena do 4-6 hod. od začátku příznaků. Vý-skyt pozdější atrofie varlete vzrůstá významně, trvá-li torze 8 hod. a více. Po 24 hodinovém trvání torze, je pravidlem ne-króza varlete Atrofie varlete . Atrofie varlete (Trichrom) Varle - seminom . Myoadenomatoidní hyperplazie prostaty. Myoadenomatoidní hyperplazie prostaty. Adenokarcinom prostaty . Adenokarcinom prostaty . Mucinózní cystadenom ovária. Mucinózní cystadenom ovária PAS . Serózní cystadenom ovária atrofie varlete a genetická zátěž (1, 2). Naprostá většina (90-95 %) nádorů varlat jsou germinálního původu a vycházejí z pluripotentní zárodečné buňky. Germinální nádory varlat se dělí na semi-nomy (typický, spermatocytární, anaplastický Zpětná vazba. Své náměty a připomínky zasílejte na e-mail. N500 - Atrofie varlete nahor

Poškození arterie a následná atrofie (zmenšení) varlete; Nemocniční infekce. Kolonizace s MRSA (0,9 % - 1 ze 110) Střevní infekce clostridium difficile (0,01 % - 1 z 10 000) Krevní infekce MRSA (0,02 % - 1 z 5 000 Varikokéla může být i příčinou poruchy vzniku spermií, atrofie varlete a neplodnosti. Není stále úplně jasné, co je hlavní příčinou vzniku tohoto onemocnění, zda se jedná o dědičnost nebo jiné faktory. Většina případů varikokély vzniká bez jasné vyvolávající příčiny, z jasných příčin jsou známi zejména.

 1. - Závažnější je zmenšení (atrofie) operovaného varlete. Jde o nevratné poškození funkce varlete. Při zmenšení je vhodné vyčkat vývoje - značně malé varle eventuelně v druhé době odstranit. Četnost: nízká do 1%. - Varle může být po operaci znovu vytaženo mimo šourek (retrakce)
 2. Obnovení kýly, atrofie varlete, hydrokéla - nahromadění tekutiny v šourku zhoršením jejího odtoku a hnisání v okolí stehu. U operací se síťku pak její nepřijetí organismem a odhojení, nebo infekce síťky, obojí s nutností jejího operačního odstranění
 3. nadvarlete nebo varlete je nutno odlišit od jiných nejčastějších příčin akutního skrota - torze přívěsku varlete a nadvarlete Léčba kortikoidy nezmenší nebezpečí atrofie varle a vývoje patologického spermiogramu. Klíčová slova: balanitis, epididymitis, parotická orchitis, děti

Normální spermiogram má jen 25 % pacientů po oboustranné operaci a 57 % po jednostranné operaci. Komplikace orchidopexe jsou vzácné. Nejzávažnější komplikací je atrofie varlete v důsledku poranění cév, jejich nadměrného napnutí, torze funiklu nebo příliš těsné plastiky zevního anulu. MUDr Dále jsme hodnotili stupeň atrofie varlete po provedené laparoskopické ligatuře spermatických cév oproti zdravé straně. Tyto změny se však ukázaly jako statisticky nesignifikantní. Významným ukazatelem změn prokrvení varlete při ligaci a. spermatika se ukázalo měření RI 7,5 MHz sondou peroperačně v oblasti rete testis známa, ale 7-10 % mužů s nádorem varlete má v anamnéze poruchu sestupu varlete - kryp-torchizmus (1, 2). Dalšími etiopatogenetickými faktory považovanými za rizikové jsou: atrofie varlete, trauma a genetická zátěž (1). Většina nádorů (95 %) varlat jsou germinální-ho původu vycházející z pluripotentní zárodečn 5% riziko atrofie varlete. Chan PT, J Urol 2005. Zampieri N, J Androl, 2007. Rizkala E, J Pediatr Urol, 2013. Jakou metodu léčby vybrat. minimum komplikací (hydrokéla) lymfatická drenáž varlete . nemá alternativu. přerušení lymfatik→ vývoj hydrokély. NE-mikrochirurgické metody 3 - 39% (7% Atrofie varlete (Trichrom) Varle - seminom . Myoadenomatózní hyperplazie prostaty . Myoadenomatózní hyperplazie prostaty . Myoadenomatózní hyperplazie prostaty . Prostata - adenokarcinom, mikroacinární . Prostata - adenokarcinom, mikroacinární . Mucinózní cystadenom ovári

difuzní mozkková atrofie - diagnóza, příznaky, léčba

 1. Mezi velmi vzácné komplikace patří zánět varlete, orchitis, obvykle jednostranný. Zánět varlete se projevuje spíše u nemocných po pubertě, a může mít závažné následky v podobě atrofie varlete (u postižení obou varlat i sterility). U dívek po pubertě a u žen se vzácně vyskytuje i oophoritis (zánět vaječníku)
 2. Atrofie prostaty N428 Jiná určená onemocnění prostaty N429 Onemocnění prostaty, NS N430 Opouzdřená hydrokéla N431 Infikovaná hydrokéla N432 Jiná hydrokéla N433 Hydrokéla, NS N434 Spermatokéla N440 Torze varlete N450 Orchitida, epididymitida a epididymoorchitida s abscesem N459 Orchitida, epididymitida a epididymoorchitida bez.
 3. Atrofie varlete ↑ N501: Cévní poruchy mužských pohlavních orgánů ↑ N508: Jiné určené poruchy mužských pohlavních orgánů ↑ N509: Onemocnění mužských pohlavních orgánů, NS ↑ N51: Onemocnění mužských pohlavních orgánů při nemocech zařazených jinde ↑ N510: Onemocnění prostaty při nemocech zařazených.
 4. - zmenšení velikosti varlete (atrofie) Obvykle přítomnost varikokély neprovází žádné příznaky a muž je poprvé vyšetřován pro zhodnocení možného mužského faktoru jako příčiny neplodnosti. Někdy si však sám muž může stěžovat na pocity bolesti nebo tíže v šourku
 5. Informace a články o tématu Atrofie pankreatu. Praktické tipy o zdraví a Atrofie pankreatu. Podrobné informace., které se vám budou snadno a rychle vařit
 6. Varicocele Varicocele is rare in boys under 10 years of age, and becomes more frequent at the beginning of puberty. It is mostly asymptomatic and fertility problems arise in about 20% of adolescents

Mikrochirurgická operace varikokély u dětí a dospívajících - prospektivní srovnání laparoskopické a otevřené subingvinální operac Funkcí je břišní lis. Část vláken vytváří, po přidání se k semennému provazci spolu se snopci z vnitřního šikmého břišního svalu a po vytvoření obloukovitých kliček, v šourku na zevní fascii varlete (fascia spermatica interna), se kterou vlákna srůstají. Tvoří i zvedač varlete (musculus cremaster) Vyšší riziko vzniku nádoru mají nemocní s nesestouplým varletem uloženým v břišní dutině. Dále jsou diskutovány faktory jako atrofie varlete, trauma a genetická zátěž. Pokud je v blízké rodině (otec, dědeček, syn, bratr) jedinec s nádorem varlete, sourozenci mají riziko vzniku nádoru varlete 3 až 10 procent polohu varlete, zpravidla jeho zadržení resp. nesestoupení do šourku. • Co je retentio testis - nesestouplé varle: je stav, kdy nedošlo u chlapce k sestupu varlete do šourku. (U lidského plodu jsou za nitroděložního života založeny varlata na zadní stěně dutiny břišní a postupně sestupují do scrota - šourku)

Atrofizace pankreatu uLékaře

 1. Stud a strach odložte stranou!!!. 57 likes. Tyto stránky slouží k získání informací o prevenci a rakovině varlat u mužů v reprodukčním věku
 2. KAPITOLA N42 Jiná onemocnění prostaty . 0 Kámen prostaty Prostatický konkrement . 1 Překrvení nebo krvácení prostaty . 2 Atrofie prostaty . 3 Dysplázie prostaty Dysplázie prostaty nízkého stupně (low grade) Nepatří sem: dysplázie prostaty vysokého stupně (high grade) (D07.5) . 8 Jiná určená onemocnění prostaty . 9.
 3. Nemocnice Jihlava (odkaz na titulní stránku) Nemocnice Jihlava - Oficiální web obc
 4. Atrofie varlete se nevyskytla. U jednoho nemocného (2,1 %) jsme zaznamenali střední hydrokélu, u jednoho nemocného (2,1 %) se vyvinula hypertrofie levého varlete. Závěry. Mikrochirurgická subingvinální varikokélektomie je bezpečnou a účinnou metodou u dětí a adolescentů; mikroskopickou preparací lze dobře ochránit vnitřní.

korická atrofie mozku - diagnóza, příznaky, léčba

o Atrofie varlete (zmenšení), která může vzniknout při poranění cév varlete při preparaci. • Operační výkon je vždy velká zátěž pro organismus. Přestože veškerá vyšetření prokázala, že operace je pro vás bezpečná, může nastat některá z obecných komplikací, které nemaj Torze: Pod označením torze se myslí přetočení varlete kolem své osy. Nejčastěji se to stává dospívajícím chlapcům nebo mladým mužům, přičemž po přetočení varlete dochází k uzavření cév a zastavení prokrvení, Atrofie varlat. 15. března 2019 binaryboys U dětí jsou kritéria přísnější, dalším kritériem je pak i míra atrofie postiženého varlete. Mezi léčebné metody patří např.: Varikélektomie - přerušuje se žíla, ve které byl zjištěn reflux v tříselné krajině, toto lze provést i laparoskopicky N50.0 - Atrofie varlete; N50.1 - Cévní poruchy mužských pohlavních orgánů; N50.8 - Jiné určené poruchy mužských pohlavních orgánů; N50.9 - Onemocnění mužských pohlavních orgánů NS. XIX - PORANĚNÍ‚ OTRAVY A NĚKTERÉ JINÉ NÁSLEDKY VNĚJŠÍCH PŘÍČIN; XV - TĚHOTENSTVÍ‚ POROD A ŠESTINEDĚL Při nálezu postupující atrofie (zmenšování, zanikání) varlete, poruchách tvorby spermatu a větších subjektivních i psychických potížích je operace doporučována. Celá problematika pak patří do rukou specialisty. Kategorie: Cévy, žíly Partnerské vztahy Problematiky Psychologie Spermie

Varikokéla - Uzdravím

 1. Atrofie stydkých pysků. monako · Vytvořeno: 9. 1. 2010 · Aktualizováno: 13. 1. 2010. Dobry den,mam artrofii velkych stydkych pysku,chtel bych je vyplnit ale prosím o radu jakym materialem a jaka je cena.Chtela by zakrok v lokalni anestezii (je li anestezie potreba).Jsem z Prahy.Dekuji za odpoved
 2. Rakovina varlete je podle urologa specifická v tom, že obvykle nebolí. Proto mohou muži toto onemocnění podcenit. V tom případě hrozí, že rakovina bude metastázovat do jiných částí těla. Příčina rakoviny varlat není známa. Vznikem nádoru jsou více ohroženi muži s nedostatečným sestupem varlat do šourku
 3. Atrofie varlete při zachování arterie nehrozí, hydrokéla při zachování lymfatických cév také ne. Bolest je možné zvládnout běžným analgetiky, ale již 24 hodin po mikrochirurgické operaci většina pacientů analgetika nepotřebuje . intenzivní při dotyku varlete v kterémkoliv místě
 4. Zánět varlete se projevuje spíše u nemocných po pubertě, a může mít závažné následky v podobě atrofie varlete (u postižení obou varlat i sterility). U dívek po pubertě a u žen se vzácně vyskytuje i oophoritis (zánět vaječníku). Další (vzácnou) komplikací může být pancreatitis (zánět pankreatu, který se.
 5. (betaverze ) Orchiektomie (můžete se setkat i s variantou orchidektomie) je chirurgické odstranění varlete. Oboustranná orchiektomie (tj. odstranění obou varlat), ať již v rámci kompletní vaginoplastiky či jen jako samostatný zákrok, je v ČR podmínkou pro právní změnu pohlaví

Některé tubuly varlete měly obvyklý tvar, jiné však vykazovaly patrnou degeneraci zárodečného epitelu (Obr. č. 6), místy byla přítomna atrofie a ruptura tubulů s periferní granulomatózní zánětlivou reakcí (Obr. č. 7) Pravděpodobnost atrofie varlete po operaci tříselné kýly je velmi malá, řádově v desetinách procenta. I v nepříznivých případech poškození cévního záso-Obr. 10 - Obvyklé ošetření kýlního vaku skluzné kýly bení reaguje zvětšením a tzv. ischemickou orchitidou. 1.6 Léčba tříselné kýly

vak přeruší a periferní část může být buď odstraněna nebo je ponechána. Tento zdánlivě jednoduchý postup se může stát složitým např. u nezralých novorozenců, kde jsou struktury velice jemné a může dojít k poranění cév, jejímž důsledkem je pak atrofie varlete. Proto má tyto stavy operovat jemný a zkušený chirurg Index atrofie kolísal od 28 do 37% podle stádia puberty (P1-P5), pouze v prepubertálním stádiu byl vyšší u starších chlapců. Zvýšenou reakci LH či FSH na podání gonadorelinu jsme zjistili u 98, tj. 62% nemocných bez zřejmého vztahu k hypoplázii varlete

Video: Atrofie - Wikipedi

Varikokél

Poradna Zdravě.c

Ošetřovatelská kazuistika u pacienta stumorem varlete Nursing Case Report of Patient with Testicular Tumor Bakalářská závěrečná práce Vedoucí závěrečné práce : PhDr. Helena Chloubová Praha, 10. 03. 200 Zánět varlat neplodnost Zánět varlat se léčí jednoduše, je ale potřeba ho správně . Projevy zánětu varlat. Zánět varlete poznáte tak, že se vám jedno varle najednou nevysvětlitelně začne zvětšovat a ztvrdne.Pokud dostanete zánět varlete, začne vás velmi nepříjemně bolet právě ta zasažená polovina šourku, ve které je varle uloženo, a také nemocné varle. Číslo zápisu: 4683/15: Rodiče: Furlongs RAPHAEL x DESIRE Caer Dallben: Datum narození: 12. 06. 2015: Majitel: Valentová Věra, Nad Hřištěm 296, 281 21.

atrofie varlete Last Update: 2014-12-09 Usage Frequency: 3 Quality: Warning: This alignment may be wrong márním nádoru varlete, jejíž přítomnost zname-ná až 50% riziko relapsu onemocnění a v přípa-dě nezvětšených mízních uzlin retroperitonea 30% riziko. Pacienti bez angioinvaze v I. stadiu jsou ohroženi relapsem v 10 % (3, 4). U pacientů v I. klinickém stadiu s nezvětšenými retroperi Otok varlat (zduření varlat) - nemoci - Vitalion.cz akutní stav je torze varlete, která vzniká nejčastěji u chlapců, ale a bolestmi varlete se také může projevit zánět varlete. Pokud je způsoben bakteriemi, léčí se antibiotiky torze varlat - nejčastěji se projevuje u chlapců do 18 let Zvětšené varle u dětí Zvětšené varle uLékaře . Dobrý den, Rád bych se vás zeptal na torzi varlete. Zhruba před 3 lety jsem byl u doktora s bolestí nadvarlete které jsem měl zvětšené a řekl mi že tam žádné zvětšení nevidí.Po roku jsem měl strašné bolesti každou noc asi tyden toho nadvarlete a další tyden jsme jeli k doktorce která si jen varle prohlédla. Nádory varlete 36. Karcinom prostaty a principy jeho gradingu 37. Epitelové nádory vaječníku 38. Germinální nádory vaječníku Atrofie a nekróza kůry nadledvin 92. Adrenogenitální syndrom 93. Addisonova choroba, Cushingův syndrom a hyperaldosteronismus 94. Thyroiditis a její typ

Nesestouplé varle - příznaky a léčb

Atrofie - její typy a příčiny Nekróza a apoptóza Gangréna, její typy a příčiny Nádory varlete. Karcinom prostaty. Epitelové nádory vaječníku. Germinální nádory vaječníku Nádory ze specifického mezodermu vaječníku. Leiomyom děloh funkce varlat zahrnují: - rozmnožovací funkci - tvoří spermií - produkci testosteronu, hlavního mužského pohlavního hormonu, který je zodpovědný za mužské pohlavní znaky Pokud se jedna nebo více buněk varlete vymkne kontrole, může dojít ke vzniku nádoru varlete. Legenda skupin diagnóz. Každá diagnóza má svůj mezinárodní kód. Podle písmena diagnózy můžete jistit, do jaké skupiny diagnóz Vaše choroba patří Časopis moderního ošetřovatelství. Skip Next. Výzkumné sdělení recenzované článk Přívěsek varlete. přívěsek varlete, torze přívěsku varlete, tumory paratestikulárních tkání. Summary Šmakal O, Hartmann I, Vrána J, Grepl M, Michálková K. Atypical torsion of the testi-cular appendix Authors present a case of testicular appendix torsion that imitated a tumor of paratesticula Oteklé varle je vždy závažný problém

Pacient s úrazem skrota - Zdraví

Mikrolitiáza varlete proLékaře