Home

DUZP u zahraničních faktur

DUZP u zahraniční faktury DAUC

U zahraniční faktury za zboží se DUZP považuje datum vystavení faktury (např. 1. 5. 2021) a za toto období tj. 05/2021 dám do přiznání k DPH. Když mám na zahraniční faktuře datum odeslání zboží 30. 4. a datum vystavení 1. 5., fakturu dám do přiznání za 05/2021. Je to tak Re: Zahraniční faktura a DUZP Pro potřeby oceňování pohledávek a závazků vyjádřených v cizí měně ke dni jejich vzniku lze za okamžik uskutečnění účetního případu považovat u dodavatele den vystavení faktury nebo obdobného dokladu, u odběratele den přijetí faktury nebo obdobného dokladu Příklad: Účtování DPH u pořízení zboží z JČS Varianta A: 1. FAP (faktura přijatá) na pořízení zboží z JČS od plátce se přepočte aktuálním kurzem ČNB, případně denním kurzem účetní jednotky, a základ daně, což by měla být jediná částka na zahraniční faktuře, se zaúčtuje na účty např. 112, 131 (MD.

Zahraniční faktura a DUZP - BusinessCenter

  1. Datumy na faktuře a DUZP Dobrý den, ráda bych se zeptala, jak je to s datem uskutečnění zdanitelného plnění na dokladech. Vedeme účetnictví a prodáváme zboží i poskytujeme služby. V průběhu si vytváříme výdejky, doplňujeme do nich a jednou za čas je vyfakturujeme
  2. Právě u služeb lze ale vystavit fakturu ještě před jejich poskytnutím. Pokud se tak stane, potom je dnem uskutečnění zdanitelného plnění právě den vystavení faktury. Pokud budeme mít toto pravidlo na paměti, je v zásadě nemožné mluvit o vystavení faktury před DUZP. Přesto se v praxi s takovou situací setkat můžeme
  3. Metodika pořízení zboží z jiných členských států a dovoz zboží z třetích zemí Pořízení zboží z členských zemí EU. V případě pořizování zboží z území Evroé unie dochází ke zdaňování buď již v členském státě dodavatele (při pořizování zboží českými osobami neregistrovanými k DPH), nebo až v ČR (při pořizování zboží osobami v ČR.
  4. U plnění osvobozených od daně se datum uskutečnění plnění stanoví obdobně jako u plnění zdanitelných (§ 21 odst. 9 ZDPH). U nájmu nemovité věci osvobozeného od daně, se plnění povaľuje za uskutečněné nejpozději posledním dnem kaľdého kalendářního roku

DPH při pořízení zboží z jiného členského státu - Portál

4.3 Vyměření a odpočet DPH při pořízení zboží a služeb z EU a třetích zemí. Podle § 25 zákona o DPH vzniká plátci při pořízení zboží z jiného členského státu s místem plnění v tuzemsku povinnost přiznat daň k 15. dni v měsíci, který následuje po měsíci, v němž bylo zboží pořízeno Tato částka bude uvedena do řádku 26 daňového přiznání (nikoliv do ř. 21). Faktura od subdodavatele, ani faktura vystavená Vámi pro německého odběratele nebude v tomto případě uváděna ani do kontrolního hlášení ani do souhrnného hlášení. 2) Varianta, kdy by šlo o službu se standardním určením místa plnění dle. DUZP (datum uskutečnění zdanitelného plnění) a datum vystavení faktury bylo 1. 4. 2015, kurz ČNB v tento den činil 27,545 Kč/EUR. Odběratel přijal fakturu 3. 4. 2015, kdy byl kurz ČNB 27,540 Kč/EUR Cílem příspěvku je sjednotit výklad ohledně uskutečnění zdanitelného plnění při poskytnutí služeb v případech, které se řídí § 21 odst. 6 písm.a), tedy i v situacích, kdy je na předmětné ustanovení odkazováno, a to při poskytnutí služby osobou registrovanou v jiném členském státě a zahraniční osobou (§ 24) a při poskytnutí služby s místem plnění.

Datumy na faktuře a DUZP - Ada

Do kdy vystavit fakturu, DUZP, splatnost Vyfakturuj

Teď nám poslal finančák tabulku, že jim nesedí naše přiznání zahraničních faktur přijatých se souhrnným hlášením z EU. Chodí to u nás tak, že zaplatíme proformu a o originál faktura přijde později nebo vůbec. Musíme potom urgovat a i to trvá než dodavatel pošle, je to třeba měsíc i víc po přiznání Ne. Povinnost podat kontrolní hlášení vzniká plátci dle §101c zákona o DPH u uskutečněných zdanitelných plnění s DUZP po 1. 1. 2016 a obecně řečeno - vykazují se v něm pouze transakce, které uvádí do souvisejících daňových přiznání k DPH podaných za leden 2016 / 1. čtvrtletí 2016 a dále - v principu podle. Dobrý den, dodavatel nám v 11/2016 vystavil fakturu v režimu přenesení daňové povinnosti a v listopadu nám rovněž dodal zboží. Faktura nicméně nesplňovala podmínky pro daňový doklad (nafaktuře nebyly uvedeny částky v Kč), proto byla dodavateli vrácena a v DPH přiznání nebyla vykázána V případě právnických osob je u faktury rozhodující DUZP neboli datum uskutečnění zdanitelného plnění. Dle tohoto data se zúčtovává faktura bez ohledu na to, kdy byla zaplacena. Pokud jím nedisponuje, pak je určující datum vydání samotné faktury. Respektovat je ovšem potřeba také tzv. akruální princip. Ten říká. Kurz pro přepočet vystavené faktury pro účely DPH11.9.2014 07:00 - zdroj: Účetní Portál. Vybíráme z Diskuze Vystavuji fakturu v EUR tuzemskému plátci. Částku v EUR přepočítávám pevným kurzem. Podle vnitropodnikových směrnic je to kurz ČNB k 1. dni v měsíci. A takto vypočítám základ daně a daň z přidané hodnoty

Metodika pořízení zboží z jiných členských států a dovoz

V zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dá­le jen zákon o DPH), je v souvislosti s vymezením předmětu daně samostatně řešeno přeúčtování jak zboží, tak i služeb. Protože jde v praxi o velmi obvyklý způsob plnění, objasníme si případy, kdy je plnění obecně předmětem daně, kdy je přeúčtování před­mětem. U zahraniční faktury za zboží se DUZP považuje datum vystavení faktury (např. 1. 5. 2021) a za toto období tj. 05/2021 dám do přiznání k DPH. Když mám na zah..

Datum uskutečnění zdanitelného plnění a vznik povinnosti

  1. Nesprávné uvedení DPH za jiné zdaňovací období Ing. Martin Děrgel Lidé dokážou být až neuvěřitelně pečliví a přesní. Jen považte, že dokážeme na milimetr přesně změřit vzdálenost Země od Měsíce, který se nám mimochodem vzdaluje o cca 38 mm ročně
  2. Za DUZP u přijatých faktur se bere to datum jaké na fakturu napsal dodavatel.Pokud náklady souvisejí s rokem 2002 a DUZP je 31.12.2002 i když byla vystavena v roce 2003 můžete ji dát rovnou do nákladů roku 2002 bez časového rozlišení
  3. U vašich klasických výstupů (A.4), tedy tuzemských plnění, je to vlastně DUZP. S tím by neměl být problém. Každý účetní software s touto informací pracuje a dokáže ji vykázat. I když budete sestavovat kontrolní hlášení ručně, tak si s tím poradíte. U vstupů (B.2) je to datum, kdy Váš dodavatel musel přiznat daň
  4. 11.8 Přijaté faktury. CTRL+P. Otevře agendu Přijaté faktury. V této agendě se evidují závazky typu faktura a opravný daňový doklad. Vzhledem k tomu, že některá pole, záložky, funkce a povely už jsme popisovali v kapitole Vydané faktury, soustředíme se nyní jen na ty informace, které jsme dosud neuvedli

Den uskutečnění zdanitelného plnění. Ing. Jan Ambroľ. Stanovení tzv. dne uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP) je povaľováno u daně z přidané hodnoty za klíčové, protoľe k témuľ dni vzniká povinnost přiznat daň nebo plnění osvobozené od daně. Význam má téľ pro uplatnění nároku na odpočet DUZP u faktury z Německa Dobrý den, moc prosím o radu: faktura z Německa od plátce DPH pro plátce DPH v ČR, datum vytvoření faktury 31.8.2016, datum dodání zboží 5.9.2016, faktura došla 5.9.2016 » DUZP u faktur z EU, zálohové faktury #1 2011-06-16 15:55:09. JarinR Člen/ka. DUZP u faktur z EU, zálohové faktury. Dobrý den, od 1.7. se stávám plátcem DPH. Vedu DE a nakupuji zboží z Polska. Jelikož nemám nárok na odpočet ze zásob (které jsem nakoupil v Polsku), musel jsem víceméně vyprodat sklad. Ale jelikož dodávky.

Za zmínku stojí zadávání zahraničních nákladů, u kterých má datum zdanitelného plnění (DUZP) přednost před datem přijetí. Například pokud obdržíme fakturu od dodavatele ze zahraničí v září a je na ní uvedeno, že nám dodavatel fakturuje za období 1.‑31. srpna, zařadíme tento doklad do srpna, nikoliv do září Pokud tedy dojde k datu uskutečnění zdanitelného plnění u takovéhoto plátce po 31. 12.2011, a tento plátce nevyužil možnosti přiznat daň z přijaté úplaty, použije se režim přenesení daňové povinnosti v zásadě vždy na celý základ daně a to v sazbě platné pro příslušný rok, tj. v roce 2012 14 nebo 20 %

Existuje řada různých kurzů (aktuální kurz ČNB, fixní kurz, celní kurz) pro množství situací, se kterými se v praxi setkáváme. Cílem tohoto článku je poskytnout stručně jejich výčet a vysvětlit, kde se používají. Často je také důležitá otázka k jakému datu kurz použít.1. Kurzy v účetnictvíZákon o účetnictví ukládá, že účetní jednotky jsou povinny. DUZP - oprava faktury - poradna, odpovědi na dotaz Na této stránce naleznete veškeré odpovědi na dotaz na téma: DUZP - oprava faktury. Hledáme pro vás ve více než 500 000 odpovědích. Dále zde naleznete další zajímavá související témata. Další informac

Základní rady k účtování pro úplné začátečníky. Publikováno: 22. 6. 2015 | rubrika: Účetnictví. Tento článek se týká rad pro úplné začátečníky, kteří teprve pronikají do světa účetnictví. Uvedu vám zde pár základních rad, které mým studentům pomohly k pochopení základů. Pokud nemusíte účtovat. Ahoj, když je u přijaté faktury DUZP 30.9., ale datum vystavení 1.10., můžu počítat s nárokem DPH za září nebo až v říjnu? Každý mi říká něco jiného a v zákoně jsem nic. Přijaté služby z EU- časové souvislosti u stanovení data povinnosti přiznat daň. Uplatnění faktur za přijaté služby v přiznání k DPH a kontrolním hlášení. Dlouhodobé smlouvy - doporučení ohledně stanovení DUZP, účtování přijatých služeb z EU, kurzy v účetnictví atd

Vyměření a odpočet DPH při pořízení zboží a služeb z EU a

Zdanitelné plnění : 28.2.2016 Faktura vystavena : 9.3.2016 Faktura splatna : 23.3.2016 Faktura nám došla : 16.3.2016 Fakturu zapisuji do období březen (došla v březnu) tj. předpis s datem 16.3.16 tím se dostane do účetnictví do března 2016 ( i na účet 343) a daňového období 3/16 REC - změna DUZP u hotelových účtů a faktur. Zapsal Martin Černý on 04 December 2013 09:20 PM. Doplněno nové právo na změnu DUZP (data zdanitelného plnění) u hotelových účtů a faktur. Uživatelská práva → Recepce → Hotelová pokladna → Práce s účty → Změna DUZP

Zahraniční faktura od německé firmy

QR kód obsahuje všechny základní údaje z hlavičky faktury: číslo dokladu, DUZP, datum vystavení dokladu, apod. Příjemce faktury QR kód načte rovnou do svého účetního systému. Díky tomu mu odpadnou starosti s ručním psaním faktury , sníží se možnost selhání lidského faktoru při pořizování údajů Ve výdajích je tedy potřeba ÚZ použít u pol. 5011, pol. 5031 i pol. 5032, a to ve výši přijatého příspěvku, tzn. ve vašem případě ve výši 14 tis. Kč. Dělá se to tak, že si musíte vypočítat, kolik je hrubá mzda a kolik odvody, když vám poskytují jakoby na superhrubou mzdu 14 tis. Kč. U vás mi vychází rozdělení. Dokument informuje o dodací podmínce kupní smlouvy v mezinárodním obchodu. Shrnuje Mezinárodní výkladová pravidla Incoterms, pomocí nichž se lze vyhnout nejistotě odlišných výkladů různých dodacích doložek v různých zemích. V tabulce jsou uvedeny skupiny doložek těchto výkladových pravidel. Další část textu se věnuje obsahu jednotlivých položek či povinnostem. Není mi vůbec jasné jak je to prakticky s identifikovanou osobou. Zákon udává, že nakoupím-li za kalendářní rok pod 320 000 Kč nemusím být nic ale po překročení limitu se musím stát I. osobou a platit u zahraničních nákupů DPH. První faktura bude pod limit, Tzn Cestovní výdaje a účtování cestovních náhrad. 20. 07. 2015 | Ing. Marie Bohdalová. NOVINKA: Na výpočet cestovních náhrad můžete použít kalkulačku stravovného a kapesného na zahraniční cesty. Způsob poskytování cestovních náhrad upraven zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, §151 - 190. Cestovní náhrady.

Ahoj, když je u přijaté faktury DUZP 30.9., ale datum vystavení 1.10., můžu počítat s nárokem DPH za září nebo až v říjnu? Každý mi říká něco jiného a v zákoně jsem nic. U používaných členění DPH můžete nastavit, jaký text se má zobrazit ve vytvářených daňových dokladech U zahraničních plateb v rámci administrace interních projektů TP je přijatelné, aby chybějící variabilní symbol na výpise z bankovního účtu byl nahrazen jiným jednoznačným identifikátorem. Např. jméno cestujícího u platby za letenku nebo předmět plnění Pozn.: Před generováním zahraničních faktur a tuzemských faktur ve valutách nezapomeňte zkontrolovat, zda máte v kurzovním lístku zadaný správný kurz ke dni vystavení faktury. Vypnete-li parametr Duplikovat účetní doklad, existuje-li u původní faktury, zaúčtují se nov

Vhodné pro kontrolu zahraničních fakturací; úprava tisku rekapitulace DPH u faktur vydaných pro Přenesení daňové odpovědnosti dle doporučení MF; v Nastavení programu přidána volba pro nepřenášení polí Dodací list a Objednávka při kopii dokladu faktur vydaných a přijatýc Dobrý den. Poskytnutí skonta se považuje za opravu základu daně a výše daně podle §42 odst. 1 písm. b) a odst. 7 ZDPH. Pro účely přepočtu faktury z cizí měny je potřeba postupovat podle § 42 odst. 4 ZDPH, tzn. se použije: a) buď kurz ČNB ke dni povinnosti přiznat daň u původního zdanitelného plnění, b) nebo kurz platný první pracovní den kalendářního roku, ve. Ve smlouvě byla sjednána cena služby, například 10 000 Kč v úrovni bez DPH. Samostatně bylo dohodnuto, že poskytovateli služby přísluší další odměna, cestovní náhrada (nebo se často uvádí cestovní výlohy, dopravné) například 9 Kč na jeden kilometr Při opravě DUZP FV/FP s daní a zahraničních program varuje, aby se opravili také DUZP u DD, a také varuje při opravě DUZP přiznaných dokladů k DPH. Při exportu DD se zobrazí počet exportovaných vět. Kursy měn je možno ukládat do databáze KURZY.DBF s datumem platnosti a v modulu jsou nabízeny. Změny v roce 200 U přijatých faktur je situaci odlišná - zde jste povinni při zaevidování faktury použít data, která jsou uvedena na faktuře. Zákonem není nikde dáno, že je nutné příjemku na sklad vytvořit s datem uskutečnění zdanitelného plnění - v podstatě ani dopředu nelze vědět, jaké DUZP bude na budoucí faktuře

Rozdílné kurzy v účetnictví a DPH - Portál POHOD

všech dodatků a příloh, u faktur se do-kládají, pokud jsou vyhotoveny, polož-kové rozpočty. • Zvýšit požadavek na finanční pro-středky v rámci každého projektu nebo přidání nové položky v rámci projektu lze pouze do konce termínu pro příjem žádostí o dotaci (do 31. 3. 2021) Jak se daní příjmy z pronájmu bytu? Pokud pronajímáte byt, musíte samozřejmě příjmy z pronájmu zdanit dle zákona 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů. Při výpočtu daně z příjmu můžete použít slevy na dani i nezdanitelné položky. Příjmy z pronájmu se v roce 2020 daní sazbou 15 %. Systém je úzce napojen na účetnictví a tak pozná, že je faktura podobná té, která už byla v minulosti. Pokud se nezdá, upozorní na kontrolu. Tímto způsobem lze část udělat zcela automaticky (a máme to v plánu) a případně člověka upozornit na ty, kde něco není jisté. Co lze zkontrolovat: - číslo účtu u plátce DP

Kolik budu danit u zahraničních příjmů? Daňové přiznání FO 2014. Pomalu a jistě se připravují podklady pro zpracování daňových přiznání za loňský rok. A každoročně se objevuje otázka, jak je to s příjmy v cizí měně. Pokyn D-2 Na faktury s formou úhrady dobírkou, směnkou nebo zápočtem se nově netiskne platební box s platebním QR kódem - zvláště v případě tisku zatím neuhrazených faktur na dobírku nebo u faktur s formou úhrady zápočtem mohlo docházet u zákazníků ke dvojí úhradě

U obytného prostoru s podlahovou plochou do 120 m2 a místnosti užívané s tímto obytným prostorem, která se nachází ve stavbě jako tento obytný prostor (sklep, komora) se uplatní stejná 15% sazba daně . U BD, který nemá byt nad 120 M2 a staveb na pozemku, které tvoří funkční celek se uplatní snížená sazba daně Při práci s DD doklady se provádí kontrola zahraničních faktur daň ANO na daňové doklady v případě chyb vzniká sestava CHYBYDPH.TXT . Souhrnné hlášení bylo doplněno o klíč a název. Filtrování v DD bylo upraveno. Kursy měn je možno ukládat do databáze KURZY.DBF s datumem platnosti a v modulu jsou nabízeny. Změny v. Allegro 1.93 + 1.94 Release (1.4.2016 - od 1.3.2016) Symbol označuje nové aplikace, symbol opravu chyby. Účetnictví List (seznam) faktur přijatých / vydaných / zálo 9.1.91 24.10.2011 Oprava chyby v tisku zahraničních neuhrazených faktur. 9.1.90 23.10.2011 Délka VS při tisku přiznání k DPH. 9.1.88 19.10.2011 Účtování banky a pokladny - část je úhrada faktury, zbytek daněné poštovné 9.1.87 19.10.2011 Možnost opravit název a VS u nezaúčtované platby v bance

Stanovení okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění při

Generace faktury s DUZP shodným s datem vystavení Aktualizovat vše u zahraničních firem Nedaří se mi nastavit automatické vyplnění řádků DPH 20 u vydaných faktur do EU. Autor: Lenka Haringerov. u zahraničních pohledávek a závazků . 386. 387-> nebyla-li faktura uhrazena zahraničním odběratelem do dne roční účetní závěrky, je nutno pohledávku přepočítat podle kurzu platného k 31. 12. příslušného účetního období. Tento přepočet ale neovlivňuje hospodářský výsledek běžného účetního období Přednastavit automatický přepočet u zál. faktur. Aktivace/vypnutí automatického přepočtu v editoru položek zálohových faktur při jejich navázání na realizační fakturu. Záloha do výše realizace. Dle této konstanty se přednastavuje stejnojmenné pole v editoru faktury na záložce 2 - Sumace a slevy, v sekci Zálohy Jsme-li plátce DPH, musíme přidávat, tedy uplatňovat daň z přidané hodnoty na všechny své prodeje, tedy uskutečněná zdanitelná plnění. Tyto částky, DPH, o které našim zákazníkům zvýšíme cenu našeho zboží či služeb, uvedeme do daňového přiznání a odvedeme finančnímu úřadu vždy do 25. dne po skončení.