Home

Sudá a lichá čísla 3. třída

Lichá a sudá čísla - Dětské stránk

Vybarvěte políčka podle zadání v listu - sudá jednou barvou a lichá druhou (přesný návod najdete v souboru). Lichá a sudá čísla Štítky: 3. a 4. třída , počítání do 10 3: Matematika: Sudá a lichá čísla: Určování sudých a lichých výsledků u sčítání a odčítání: 0 Sudá a lichá čísla. Sudé nebo liché? - Online cvičení; Seřaď lichá i sudá čísla - Ryšavá; Násobení a dělení č. 0 - 5. Různé - násobení a dělení - Školákov; Pexeso do 25 - Matematika hrou; Násobení č.3 - Matematika hrou; Dělení č.3 - Matematika hrou; Násobení č.4 - Matematika hrou; Dělení. Sudá čísla jsou celá čísla, která jsou beze zbytku dělitelná dvěma. Sudá čísla končí cifrou 0, 2, 4, 6 nebo 8. Příklady sudých čísel jsou 138, 12, 0, 9356, -34, 6. Lichá čísla jsou celá čísla, která po dělení dvěma dávají zbytek jedna. Lichá čísla končí cifrou 1, 3, 5, 7 nebo 9 Žáci si hrají na obchod, s žížalkou Žofkou nakupují brusle. Procvičují sudá, lichá čísla a jednoduché početní operace. (sčítání, odčítání, násobení). Ve druhém cvičení vybarvují sudá, lichá čísla

Seznam cvičen

Sudá a lichá čísla. Předchozí látka. Následující látka. Další pravidla dělitelnosti. Dělitelnost dvěma. Další pravidla dělitelnosti. Dělitelnost třemi. Předpoklady NESPLNĚNY Všechna výuková videa k Matýskově matematice přehledně vyhledáte na www.matyskova-matematika.czPoužitá literatura: NOVOTNÝ, M.,NOVÁK, F.: Matýskova. Matematika - 3. třída . Příklady z matematiky pro 3. třídu. Pexeso na násobení do 25. Pexeso na odčítání do 50. Dělení beze zbytku snadné. Malá násobilka. Vyber sudá čísla od -500 do 500. Vyber lichá čísla od -500 do 500. Procvičování násobilky 6. Procvičování násobilky 7 Sudá čísla jsou čísla, která jsou dělitelná dvojkou, tedy 2, −4, −8, 40, 124 atd. Lichá čísla mají po dělení dvěma zbytek jedna, tj. jsou to čísla −1, 1, 5, 19, −41, atd. Všimněte si, že opravdu i u záporných čísel rozlišujeme sudost a lichost (tj. číslo −5 je opravdu liché) a že nula je sudé číslo 3. Čísla , číselná osa, sudá a lichá čísla 2. třída: Porovnávání čísel do 100: Porovnávání výsledku příkladu a čísla do 100: Doplňování čísel do řady do 100: Čísla na číselné ose do 100: Je číslo sudé nebo liché? HRA - Uhodni čísl

odčítat čísla do 100, poznávat sudá a lichá čísla. Třída 3. - 4. 3 2 2 7 80 00 00 00 00 33 90 48 Podmořský svět Terezka byla o prázdninách na dovolené u moře. Procházela se po pláži, sbírala mušličky a koupala se. Dokonce se i potápěla. A díky tomu alespoň na chvíli a n Fotogalerie a školní akce Prohlédnout Školní družina Více info Volnočasovéaktivity Více info Rady pro rodičea školní poradna Více info Jídelníčeka školní jídelna Prohlédnout Matematika - 3. Třída Sudá a lichá čísla:Sudá a lichá - ÚpiceNásobení a dělení č. 0 - 5:Různé - násobení a dělení - ŠkolákovPexeso do 25 - Matematika hrouNásobení č.3.

3. ročník - Procvičován

Celá čísla jsou čísla, která nemají desetinnou část. Množina celých čísel obsahuje čísla přirozená (celá a kladná čísla), čísla opačná k přirozeným číslům (celá a záporná čísla) a nulu. Celá čísla dělíme na sudá a lichá. Sudá čísla jsou beze zbytku dělitelná dvěmi (2, 4, 16, 24.), lichá čísla jsou dělitelná dvěmi se zbytkem 1 (5, 17, 3 Obor přirozených čísel 0 - 100. Zápis čísla v desítkové soustavě, číselná osa. Žák: - zapisuje a čte čísla v daném oboru. - samostatně pracuje s univerzálními modely přirozených čísel. - používá přirozená čísla k modelování situací běžného života. - počítá po jednotkách a desítkách, rozliší sudá. Pro 7. a vyšší ročníky: -3/4; 15/-300; -5/-25; Pochopitelně sem patří i čísla smíšená: 5 1/2. DESETINNÁ ČÍSLA Zlomek, který obsahuje celá čísla lze dělením vyjádřit jako desetinné číslo, proto desetinná čísla patří do racionálních Zaokrouhlování na desítky znamená, že číslo nahradíme nejbližším násobkem desítky. Například k číslu 37 je nejbližší násobek desítky číslo 40 (má vzdálenost 3). U čísel, která končí cifrou 5, není takto definované zaokrouhlování jednoznačné, například číslo 35 má stejnou vzdálenost od čísel 30 a 40

2. třída. Kde jsme v sešitech > Procvičován sudá a lichá čísla. Sudá a lichá čísla s Matýskem: Matýskova matematika 7 Procvičování: rysava.websnadno.cz. sčítání a odčítání do 100. Matematické pětiminutovky: rysava.webnode.cz Slovní úlohy: rysava.webnode.c Orientace na číselné ose, rozvinutý zápis čísla, sudá a lichá čísla, porovnávání čísel Zaokrouhlování čísel, sčítání a odčítání Násobení a dělení, příklady s více početními operacemi Dělení se zbytkem, písemné násobení a dělení Čísla zakončená nulami - násobení a dělen

6. třída - Dělitelnost . Návaznosti. Sudá a lichá čísla -% 6. třída - Dělitelnost . Dělitelnost třemi -% 6. třída - Dělitelnost . Řešené příklady. Zatím nejsou řešené příklady Testy splněno na -% Podmínka dělitelnosti dvěma. splněno - %. 3.třída. Pexeso na násobení do 25 Pexeso na odčítání do 50 Dělení beze zbytku snadné Malá násobilka Vyber sudá čísla od -500 do 500 Vyber lichá čísla od -500 do 500 Procvičování násobilky 6 Procvičování násobilky 7 Procvičování násobilky 8 Procvičování násobilky 9 Dělení beze zbytku do 100 Seřaď 7 čísel. - sudá a lichá čísla - znalost matematických pojmů - sčítanec, sčítanec, součet, dělenec, dělitel, podíl, činitel, činitel, součin, menšenec, menšitel, rozdíl - taky pozor na to, kdy co počítáme jako první - závorky počítáme jako první, a taky násobení a dělení má přednost před sčítáním a odčítání

Sudé, liché - Procvičování online - Umíme matik

Příznivé výsledky jsou uspořádané dvojice lichých čísel 1, 3, 5, jejich počet je 3∙3=9 : ;= 9 36 = 1 4 =0,25 Vzhledem ke skutečnosti, že sudých a lichých čísel na kostkách je stejný počet, jsou všechny 4 možnosti - že padnou dvě lichá čísla, dvě sudá čísla, na první kostce sudé a na druhé liché a n Společná práce s pracovním listem na sudá a lichá čísla

Čísla sudá a lichá (A) 01: 6: Matematika: Dělitelnost: Čísla soudělná a nesoudělná. číslo a jeho zobrazení, počet S, D, a J, číslo a číselná osa - čísla před/za/mezi daným číslem, sčítání, odčítání, násobení a dělení, počítání se závorkou i bez, násobky, čísla sudá a lichá, porovnávání čísel - menší/větší než, ciferný součet,

DUMY.CZ Materiál Sudá a lichá čísl

  1. TŘÍDA ŠKOLNÍ ROK. Počítání v oboru čísel do 100 Sčítání a odčítání desítek Sčítání a odčítání bez přechodu přes 10 Sudá a lichá čísla Násobení a dělení třemi a čtyřmi Násobení a dělení pěti a šesti Násobení a dělení sedmi a osm
  2. Sudá čísla jsou tedy např. −4, 0, 12, 76; lichá čísla jsou např. −5, 1, 13, 37. Číslo nula je sudé, neboť je rovno nula-krát dvěma. Vlastnost čísla být sudým anebo lichým se někdy nazývá parita čísla (a může se chápat i jako číselná hodnota zbytku po dělení čísla dvěma, tzn. parita sudého čísla je nula.
  3. Číslo a početní operace. Obor přirozených čísel 0 - 100. Sčítání a odčítání zpaměti. Žák: - zapisuje a čte čísla v daném oboru. - používá pojmy sčítanec, součet. - počítá po jednotkách a desítkách, rozliší sudá a lichá čísla. - orientuje se v zápisu desítkové soustavy. - sčítá a odčítá zpaměti.
  4. ulém odstavci. Podobně pro N[4], tam zase opět množinu sudých čísel
  5. imprimis, s. r. o. Tychonova 43/5 160 00 Praha 6 IČ: 25699288 DIČ: CZ25699288 tel.: 737 48 38 48 e-mail: imprimis@imprimis.c

Na obě zalaminované číselné osy lze popisovat fixou na mazací tabulku, takže mnohdy nám osa sloužila i jako pomůcka ke sčítání či odčítání čísel, určovali jsme sudá a lichá čísla apod. Číselná osa 1 a číselná osa 2. Stovková tabulka je hojně využívaná pomůcka v matematice podle prof. Hejného. Žáci. Sudá a lichá čísla Slovní úloha Násobení a dělení čísel 1 - 5 a 10 Porovnávání čísel Geometrie - bod, čára, přímka, průsečík, geometrické tvary a tělesa (čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh, krychle, kvádr, jehlan, kužel, válec, koule) Český jazyk 15. 11. Diktát, opravování (korektura Porovnáváme čísla. Řadíme čísla vzestupně a sestupně. Řešíme a vytváříme slovní úlohy. Poznáváme sudá a lichá čísla (číselná řada do 20). Rozklad čísla na desítky (D) a jednotky (J). Prvouka: Zkoušení - Orientace v čase. Velikonoce . 27. 3. 2018 - 1. vyuč. hodina - Přednáška Zdravé zoubky. 27. 3. Klíčová slova: sudá funkce, lichá funkce, spojitost, periodická funkce Jméno autora Mgr. Antonín Malach Škola - adresa: Soukromá střední odborná škola a Střední odborné učiliště s. r. o., Znojemská 1027, Třebíč Anotace Cílem tohoto učebního materiálu je, aby žáci znali vlastnosti funkcí Náves, do polí, ve městě: sudá a lichá čísla na ulici, na vesnici po řadě Vlastivěda 3 třída Co posílá venkov městu. 14 dubna, 2019 17 dubna, 2019 borisecek Napsat koment.

Hledáte Matematika pro 3. ročník základní školy (1. díl) od Jana Potůčková? Rychlá a výhodná doprava od 29 Kč Skvělý výběr knih, deskových her a dárků. Jsme vaše knihkupectví s tradicí Sudá a lichá čísla; Doplň číselné řady. Zaokrouhli na desítky do 1 000; Doplň číslo hned před a hned za uvedené číslo. Porovnej čísla; Přičítej a odčítej čísla. Tabulky. Pamětné sčítání a odčítání; Doplň součiny. Vypočítej a pozoruj. Pamětné násobení; Zaokrouhli čísla na desítky, na stovky; Zařaď. 1. Číslo je dělitelné dvěma, je-li: a) poslední číslice 2 b) ciferný součet dělitelný dvěma c) poslední číslice 0 nebo 2 d) poslední číslice sudá 2. Číslo je dělitelné třemi, je-li: a) poslední číslice 3 b) ciferný součet dělitelný třemi c) poslední číslice 3, 6, nebo 9 d) poslední číslice lichá 3. Lichá a sudá čísla: Záměna sčítanců: Sčítání do 100 bez přech. (typ 32+7) Přičítáme k 9: Odčítání do 100 bez přechodu (typ 39-7) Přičítáme k 8: 6. matematické LUŠTĚNKY: Přičítáme k 7: Písemné počítání do 100 bez přechodu: Přičítáme k 6: Geometrie: PŘÍMKA: 2. matematické LUŠTĚNKY: 4. matematické.

Vpíšete doprostřed libovolné číslo ze stovkové tabulky. Pak už je na dítěti, jak doplní čísla: o 10 méně / více a o 1 méně / více. SUDÁ - LICHÁ. Vybarvěte sudá a lichá čísla v tabulce odlišnými barvami. NÁSOBENÍ. Označujte (například razítkem) násobky konkrétního čísla. TAJNÉ ČÍSLO procvičování matematiky v. třída. pŘevody jednotek dÉlky; zaokrouhlovÁnÍ 3; zaokrouhlovÁnÍ 4; sudÁ a lichÁ ČÍsla; pŘevody jednotek Času; nÁsobenÍ mimo malÉ nÁsobilky; dĚlenÍ se zbytkem - a; dĚlenÍ se zbytkem - b; dĚlenÍ se zbytkem - c; seŘaĎ ČÍsla do 1000; porovnÁvÁnÍ ČÍsel do 1000; sČÍtÁnÍ a. Zápis desetinných čísel. Porovnávání desetinných čísel. Zaokrouhlování desetinných čísel. Sčítání desetinných čísel. Odčítání desetinných čísel. Písemné sčítání a odčítání desetinných čísel. Násobení a dělení 10, 100, 1000. Násobení desetinných čísel. Dělení desetinných čísel Auerswaldova, Bratislavská (sudá čísla od č. 68 a lichá čísla od č. 65), Cejl (sudá čísla od č. 66 a lichá čísla od č. 71), Francouzská (lichá čísla od ulice Černopolní do ulice Cejl, tj. od č. 41, a sudá čísla až od ulice Hvězdová, tj. od č. 64), Hvězdová (sudá čísla), Husovická (od ulice Jana Svobody po. Již 3. 12. přišla do knihovny 4. třída, abychom dokončili práci o lichožroutech. Přečetli jsme si úryvek o lichožroutím vzhledu, a tak mohly děti doplnit jména do prázdných kolonek pod jednotlivé lichožrouty. Pak jsme se zaměřili na sudá a lichá čísla a na to, co by tak ještě lichožroutům mohlo chutna

Čtení a zápis čísel 3 1 5 počítadla Číselné řády, číselná osa 3 4 5-6 čís. řády Porovnávání čísel 2 7 5-6 Zaokrouhlování čísel na desítky a stovky 1 11 5-6 Čísla sudá a lichá 1 14 6 Sčítání a odčítání do 1000 bez přechodu desítek Zkontrolujte 'sudá a lichá čísla' překlady do dánština. Prohlédněte si příklady překladu sudá a lichá čísla ve větách, poslouchejte výslovnost a učte se gramatiku a) Přečti čísla z tabulky : Číselné řády stovky desítky 3 8 1 0 6 0 2 7 9 jednotky číslo 2 3 4 0 0 382 13 204 760 900 5 5 čteme tři sta osmdesát dva třináct dvě stě čtyři sedm set šedesát devět set pět b) které číselné řády u některých čísel chybí 3. a) Čti čísla - zapisuj je do tabulky řádů. Sudá a lichá čísla - Sčítá a odčítá v oboru 0 - 10 bez přechodu přes 10, příklady umí správně zapsat pomocí matematických znaků, přečte a vyřeší. - Umí uvést různé rozklady čísel v oboru. Sudá a lichá Jabloňová hra Pomůcky Montessori systému Čísla 0 - 20 Numerace do 20 Porovnávání čísel do 2

Sudá a lichá čísla: Písemné sčítání a odčítání do 1000: online cvičení 1; online cvičení 2; online cvičení 3; Do 1000 - v excelu Přirozená čísla do 1 000 000 a přes 1 000 Čtení a zápis přirozených čísel, zobrazení na číselné numerace do 1000 sčítá a odčítá zpaměti i písemně dvouciferná čísla. matematika 1. třída 1. lekce. 20. 9. 2010. tak nyní se naučíme sčítat. sčítání je jako 5 a 5. =5+5. ano, tohle všechno se = (rovná) 10! co je výsledek? výsledek najdeme, nebo píšeme vždy za = (rovná se)

Bratislavská (od ulice Stará do č. 66 sudá a č. 61 lichá), Cejl (sudá čísla od ulice Soudní do č. 64), Francouzská (sudá č. 2-62), Hvězdová (lichá čísla), Husova 5, Tkalcovská (sudá čísla), Soudní (lichá čísla). Mateřská škola U sluníček Brno (Horní 16 3.1. 2021. Všechny vás zdravím a přeji hezký nový rok plný radosti a hlavně zdraví a spokojenosti. Vzhledem k tomu, že máme od zítřka opět distanční výuku, uskuteční se online setkání zítra 4.1. v 9,00 h stejně jako dřív přes gmail a přes Učebnu.. Online výuka Bratislavská (od ulice Stará do č. 66 sudá a č. 61 lichá), Cejl (sudá čísla od ulice Soudní do č. 64), Francouzská (sudá č. 2-62), Hvězdová (lichá čísla), Husova 5, Tkalcovská (sudá čísla), Soudní (lichá čísla). Základní škola a mateřská škola Brno, Horní 16, příspěvková organizac Navíc je na umimematiku založena naše matematická třída, která má název 6ARK a heslo také 6ARK. Zatím tam není zadán žádný konkrétní úkol/příklad. Samostudium 11.3 -20.3.: Sudá a lichá čísla, Násobek a dělitel, Prvočísla a čísla složená (soubory:M1, M2, M3) Stránky tříd. Přípravná třída. 1. A 1. B. 2. Check 'sudá a lichá čísla' translations into Polish. Look through examples of sudá a lichá čísla translation in sentences, listen to pronunciation and learn grammar

Hravá násobilka – Dětské stránky

Sudá a lichá čísla - Wikipedi

Magistrát města Olomouce Horní náměstí 583 - radnice 779 11 Olomouc Telefon: 585 513 111 E-mail: podatelna www.olomouc.e Téma DUM: Dělitelnost dvěma - sudá a lichá čísla Druh učebního materiálu: Příprava vyučovací hodiny Časová náročnost: 1 vyučovací hodina Potřeby pro realizaci: P C, p rogram SMART notebook, interaktivní tabule Anotace, základní pojmy: Znaky dělitelnosti dvěma, sudá a lichá čísla; násobení 6. třída MATEMATIKA 1. Čísla sudá a lichá učebnice str. 81 - 82, vypracovat do školního sešitu cvičení 1, 2, 4 a 8 PS str. 99 cv. 1,3,6,7,8, str.100 lišta vypracujte na známky 2. Prvočísla a čísla složená Školní sešit : opsat definice - žlutý rámeček str. 83 rozklad čísel na prvočinitel Sudá a lichá čísla tłumaczenia Sudá a lichá čísla Dodaj . Parzystość liczb wikidata. Zobacz algorytmicznie wygenerowane tłumaczenia. Przykłady Dodaj . Odmieniaj. Dopasuj wszystkich dokładnie którychkolwiek słów . Guvernér Brown už nechce zavést příděly benzínu podle sudých a lichých čísel au

> Matematika > Třetí třída > 153061 Matematika 3/1. díl. * Sudá a lichá čísla, * Násobení a dělení 6, * Násobení a dělení 7, * Násobení a dělení 8, * Násobení a dělení 9, * Násobení a dělení 10, Recenze. Žádný názor zákazník pro tuto chvíli Sudá funkce: O funkci řekneme, že je sudá právě tehdy, když pro každé číslo x D(f) platí: f(x) = f(-x) Jinak řečeno: Pokud dosadím do předpisu funkce libovolné číslo a poté číslo k němu opačné, dostanu stejnou funkční hodnotu! Lichá . funkce: O funkci řekneme, že je sudá právě tehdy, když pro každé číslo

Projekt UčíTelka - denně AKTUALIZOVÁNO - ZŠ Vodoje

Problém Oddělit sudá a lichá čísla požaduje uspořádání pole tak, aby bylo možné lichá a sudá čísla rozdělit na dva segmenty pole. Sudá čísla se posunou na levou stranu pole a lichá čísla se posunou na pravou stranu pole, Příklad arr[]={ 2,4,5,1,7,8,9,7 Třída 3.A Vladivostocká 1035/6, 100 00 Praha 10. (vždy sčítáním), výsledky potom roztřiďte barevně na sudá a lichá čísla, jak je určeno v zadání. Příklady si opište a vypočítejte na papír. pís. počítání - ZK. 27. 4. 2020 Důležitá sdělen. Třída 3.A Vladivostocká 1035/6, 100 00 Praha 10. Důležitá sdělení __ = 30), sudá a lichá čísla, M s. 21-22, s. 32 cv. 6,7,8, geometrie: body a přímky M s. 31 cv. 1, 4 a 5. PRVOUKA - Lesní ptáci - stavba těla ptáka, ptáci stálí x stěhovav. Rozvrh 2. třída Matematika. Téma: Rozlišujeme sudá a lichá čísla Vyučuje: Dominika Chalušová Pomůcky: papír, tužka, 2 kartičky z papíru a na jedné napsat L a na druhou

3. třída - Základní škola a Mateřská škola Spytihně

Lichá čísla mi připadají elegantní, sudá těžkopádná. Výjimku tvoří 4, protože je tak hezky ostrá. A naopak 3 je poloviční 8, kterou mám ráda ze všech nejmíň. I při vyslovení je taková boubelatá; když řeknete osm, nebo dokonce v/osum, je toho plná pusa 3. hodina: MATEMATIKA - opakování násobení osmi: pracovní učebnice strana 21, cvičení 7, 8 (slovní úlohu napiš do sešitu M - Š - musí obsahovat zápis, výpočet, odpověď) - jdeme na dělení osmi - pracovní učebnice strana 22, cvičení 1, 2 - on-line procvičování: - pojďme si zkusit rozpoznat sudá a lichá čísla Požadavky na vědomosti a dovednosti z matematiky, které mohou být ověřovány v rámci jednotné přijímací zkoušky na osmiletá gymnázia: 1. Číslo a početní operace pracuje s čísly v oboru přirozených čísel od jedné do miliardy 2. třída - Téma: Rozlišujeme sudá a lichá čísla Pomůcky: papír, tužka, 2 kartičky z papíru a na jedné napsat L a na druhou S 09:35 72715.ppsx (1.8 MB) 3. třída - Téma: Dělíme násobky deseti jednociferným dělitele

Matematika: 6. třída - Dělitelnost: Sudá a lichá čísl

Popis. Karty k procvičování učiva 3.ročníku. Obsahují učivo matematiky i českého jazyka. Vhodné na konci šk.roku jako procvičování, na začátku 4.ročníku pro zopakování 1km=1 000m=10 000dm=100 000cm=1 000 000mm . Času. 1h=60mi Rumunská - lichá č. 1 - 19, sudá č. 2 - 20 Salmovská Sokolská - lichá č. 25 - 45, sudá č. 30 - 68 Štěpánská - lichá č. 1 - 5, sudá č. 2 - 10 Tylovo nám. Tyršova U nemocnice V tůních Viničná Vocelova Žitná - všechna sudá čísla Základní škola, Praha 2, Vratislavova 1 Čísla sudá a lichá 1 14 6 Sčítání a odčítání do 1000 bez přechodu desítek 5 17 7-8 Sčítání a odčítání do 1000 Zaokrouhlování čísel na 1000 3 115 28-29 1.-4. třída Násobení a dělení 10, 100, 1000 6 120 22-27 vpisování Sčítání a odčítání do 10 000 bez přechodu desítek 13 129 29-44.

Sudá a lichá čísla (logická úloha), Matýskova mat

beze zbytku, rozliší sudá a lichá čísla • využívá písemné algoritmy sčítání, odčítání, násobení a dělení, písemně násobí až Třída 4. B zjišťovala polední teploty v pěti za sebou následujících dnech. Kromě teploty naměřené ve čtvrtek jsou všechny údaje zaznamenány v grafu Přirozená čísla od 1 do 40 a hodnoty součtů jejich dělitelů ''s(n)''; abundantní čísla znázorněna modře Abundantní číslo (z latiny abundans - hojný) je v matematice takové číslo, které je menší než součet jeho vlastních dělitelů kromě sebe, opakem je deficientní číslo. Nový!!: Sudá a lichá čísla a. Matematika - dvě vyuč.hodiny budete pracovat do škol.s. ze 2.dílu str.57 - opište oba rámečky (dělitelnost dvěma, sudá a lichá čísla), řeště str.58/1,5. Opište oba rámečky ze str.59 (ciferný součet, dělitelnost třemi), řešte str.59/1,2

OBSAH UČIVA :: 3

Matematika - 3. tříd

3. C - Třída včeliček Základní škola, Teplice, U Nových lázní 1102, Teplice 415 01 Malá škola: 417 539 774 ruzickova.l@zslazne.c 1. Číslo je dělitelné dvěma, je-li: a) poslední číslice 2 b) ciferný součet dělitelný dvěma c) poslední číslice 0 nebo 2 d) poslední číslice sudá 2. Číslo je dělitelné třemi, je-li: a) poslední číslice 3 b) ciferný součet dělitelný třemi c) poslední číslice 3, 6, nebo 9 d) poslední číslice lichá 3.

Celá čísla — Matematika polopat

Štefánikova (lichá čísla po hranici městské části), Šumavská (lichá č. 3, 5, 15-25, 29, sudá č. 2 - 6 a 14 - 26), Tábor (po hranici městské části). Výuku 8.-9. ročníků zajišťují úplné ZŠ v MČ Brno-Královo Pole - podle volby rodič Třída VI. B Matematika 30.3.3.4. Minulý týden jste se naučili, jak poznat bez dělení, že číslo je dělitelné 2, 5, 10 - naučili jste se znaky dělitelnosti, připomněli jste si čísla sudá a lichá. Tento týden se naučíte, jak poznat bez dělení, zda je číslo dělitelné 3, 9 a 4. Takže jdeme na to V matematice je každé celé číslo buď sudé, nebo liché.. Vlastnost čísla být sudým anebo lichým se někdy nazývá parita čísla (a může se chápat i jako číselná hodnota zbytku po dělení čísla dvěma, tzn. parita sudého čísla je nula, parita lichého čísla je jedna).. Množinu všech sudých čísel lze zapsat jako . Sudá = 2Z = { , −4, −2, 0, 2, 4, Český jazyk: slova se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě - PS str.8: Matematika: sčítání, odčítání do 100 - str.11,12: DÚ: Matematika str.12/cv.2, 2. třída. Tichá pošta (Chinese Whispers) - slovní zásoba dle tematického okruhu; Zvířata (Animals) - slovní zásoba - tematický okruh: příroda; zvířata, věta jednoduchá. 3. třída. Otázky a odpovědi - tvoření otázek a odpovědí (Aj), sudá a lichá čísla (M) Colours - slovní zásoba - barv

Rozstříhej a roztřiď – Dětské stránky

6.11.Kontrolní práce 11.11. (násobení, dělení, sčítání, odčítání, slovní úlohy, převody jednotek Obsah: * Počítání do 20 bez přechodu * Počítání do 20 s přechodem * Řada čísel 0-100 * Sudá a lichá čísla * Zaokrouhlování * Násobení číslem 6,7,8,9,10 * Dělení číslem 6,7,8,9,10 * Sčítání a odčítání dvojciferným číslem * Sčítání a odčítání dvojciferným číslem s přechodem přes základ * Nula a. Check 'Sudá a lichá čísla' translations into English. Look through examples of Sudá a lichá čísla translation in sentences, listen to pronunciation and learn grammar Sudá a lichá čísla tłumaczenia Sudá a lichá čísla Dodaj . Parzystość liczb wikidata. Zobacz algorytmicznie wygenerowane tłumaczenia. Przykłady Dodaj . Odmieniaj. Dopasuj wszystkich dokładnie którychkolwiek słów . Guvernér Brown už nechce zavést příděly benzínu podle sudých a lichých čísel au