Home

Popis předmětu osnova

popis, CJ - Český jazyk - - unium

Jak název napovídá, hlavním úkolem popisu je něco popsat. Není na tom nic složitého, žádné záludnosti. I když přeci jen Není tedy popis vlastně charakteristika s méně sofistikovaným názvem? Jistě by bylo skvělé, kdyby to tak bylo - ubyl by jeden slohový útvar k naučení. Na tyto otázky však bohužel musím odpovědět, že ne. Popis není charakteristika. Popis pracovního postupu. Popis předmětu. Popis zvířete. Popis školy ( řízený popis) Popis osoby ( popis vnější, charakteristika) OSNOVA: 1. ÚVOD ( co a proč popisujeme) 2. STAŤ ( vlastní popis = více odstavců) 3. ZÁVĚR (shrnutí, hodnocení,názor) ODSTAVEC: Odstavec je graficky oddělená část souvislého textu POPIS PRACOVNÍHO POSTUPU. odborný styl, popis děje. popisujeme . práci s daným předmětem (jak se s ním zachází, aby správně fungoval), výrobu nějakého předmětu, předkládáme návod k použití (jak něco udělat nebo jak s něčím zacházet) nebo . recept k přípravě jídl POPIS UMĚLECKÉHO DÍLA. zaměřuje se na vystižení základních a nejnápadnějších částí popisovaného předmětu. při popisu obrazu se soustřeďujeme na hlavní motiv, popisujeme, co je v popředí a co v pozadí obrazu. vždy uvádíme celkový dojem z uměleckého díla a jakými prostředky bylo tohoto dojmu dosažen

Prezentace aplikace PowerPoin

 1. Popis inovací předmětů Osnova kurzu: 1. Úvod do forenzní analýzy. 2. Sběr volatile a non-volatile dat z operačních systémů Windows, Unix a síťových zařízení (router, switch). Open-source nástroje pro tyto účely, záludnosti především u sběru nestálých dat
 2. Popis není jednoduchý, ale vždy záleží na zadaném tématu. Pokud si vyberete téma, ke kterému máte blízko nebo už při jeho čtení vám naskakují v hlavě nápady na zpracování, máte zaděláno na úspěšné zvládnutí jedné části maturitní zkoušky z češtiny. A to stejné platí u všech dalších maturitních prací
 3. Popis. slohový postup. informuje, jak něco vypadá (osoba, zvíře, předmět) nebo jak probíhá nějaká činnost, děj. důležité je přesné a výstižné pojmenování znaků a vlastností. využíváme podstatná a přídavná jména, slovesa, příslovce. může být doplněn nákresem

ZNAKY, KOMPOZICE A DRUHY POPISU :: Mgr

Osnova přednášky volitelného předmětu Vrozené a vývojové vady, zimní semestr strana 1/12 Zbyněk Tonar Licence Creative Commons - Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do − morfologický popis vady či jejích variant − sdružení vady s dalšími malformacemi − mechanismy vývojové poruchy, tj. Český-jazyk.cz - SLOHOVÁ PRÁCE: Moje cesta do školy (Popis) › Moje cesta do školy začíná většinou ve čtvrt na šest ráno, kdy vstanu z postele. Tato první fáze mé anabáze se vyznačuje chaotickou trajektorií, jelikož většinou pobíhám mezi svým pokojem, kuchyní,.. 1. statický - popis předmětu, málo dějových sloves 2. dynamický - popis děje=pracovní postup, návod k činnosti, používá se dějových sloves-přehlednost a uspořádanost, logické řazení-jazyk: převaha podstat. jm.-(pojmenování) a příd. jm. (vlastnosti) osnova: I. Úvod-seznámení s předmětem, osobou, dějem II Osnova (zadání) seminární práce z předmětu FAAP Následující body jsou pouze doporučení, které vyplývá z předpokládaného racionálního postupu prací při tvorbě seminárky, tak jak je upraven metodikou procesu tvorby seminární práce z FAAP (viz samostatný soubor) Popis předmětu/ČÁST A. DUM číslo 15218. Nová Jazykové prostředky popisu, osnova, užití podstatných jmen, přídavných jmen, sloves, nadbytečnost sloves být a mít, práce s chybou, cvičení auditivní paměti, sebehodnocení, pracovní list. Klíčová slova

3-ČJII-1 Popis předmětu.doc. 3-ČJII-2 Osnova II..DOC. 3-ČJII-3 Popis děje.do jednotlivé části, barva a zvláštnosti, využití předmětu; - popis uměleckého díla, obrazu, sochy - osnova: název, autor, hlavní motiv (nejjednodušší myšlenkový prvek díla), popředí, střed a pozadí obrazu (tzv. plány), celkový dojem. ZÁPIS DO SEŠIT POPIS PRACOVNÍHO POSTUPU návod, jak zacházet s nějakým strojem nebo přístrojem, jak ho uvést do chodu výroba nebo oprava nějakého předmětu návod na sestavení a použití předmětu kuchařský recept OSNOVA 1. Úvod - výrobek, pomůcka, pokus 2. Vlastní popis pracovního postupu 3

Český-jazyk.cz - SLOHOVÁ PRÁCE: Látková panenka (Popis) › Jednou ve škole nám paní učitelka řekla: Kdo si vyrobí látkovou panenku, dostane jedničku. Ani jsem nezapochybovala o tom, že takovou panenku chci vyrobit. Ruční práce mě totiž moc baví. Teď vám.. s vyučujícími, zda náplň seminářů je nastavena správně, v jakých problematikách mají studenti problémy, co by naopak uvítali, odbornou náplň průběžných, závěrečných testů apod. a z těchto porad pořizuje zápisy, které implementuje do autoevaluační zprávy předmětu III. Pozitiva při výuce předmětu IV 0 OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA ADAPTABILITA Modernizace bakalářského programu Informační studia a knihovnictví na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Osnova přednášek. Úvod. Cíle a náplň předmětu, požadavky, organizace cvičení, literatura. Klasifikace programovacích jazyků, deklarativní programování. Využití funkcionálního jazyka pro popis sémantiky, sémantické funkce, interpretace jednoduchého imperativního jazyka.. Osnova plánů péče o národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, předmětu ochrany, případně i ekologicky vhodný režim obhospodařování a jiného využívání území. Může definovat mezní hodnoty regulovatelných přírodních faktorů, při jejichž dodržení 2.1 Popis území a charakteristika jeho.

Osnova vzor - pravopiscesky

Pro úspěšné absolvování předmětu je nutné získat minimálně 50 bodů (E, dostatečně). Osnova přednášek: 1. Úvodní informace o předmětu. Osnova přednášek. Podmínky zápočtu a zkoušky. Literatura. Informační zdroje. 2. Definice eHealth. Základní projekty, které tvoří eHealth a současný stav v ČR. 3 Popis a charakteristika. Popis. - je to sled informací. - cílem je udělat si o popisovaném předmětu nebo osobě. - přehlednost, uspořádanost. Osnova: 1) Úvod - seznámení s předmětem, dějem, osobou. 2) Celkový vzhled (výška) výrazné rysy (chůze, typické pohyby, chování) jednotlivé části těla (obličej, hlava, vlasy. osnova -úvod - seznámení s předmětem, dějem, jinou osobou -vlastní popis - statický, dynamický, chronologicky -závěr - souhrnný výčet předností, nedostatků, významných rysů . popis postavy - postup - celkový vzhled (vnější rysy), výrazné rysy, jednotlivé části těla, oblečení

PPT - POPIS PRACOVNÍHO POSTUPU PowerPoint Presentation

Slohový útvar - Popi

Popis má podat celkový obraz předmětu, jevu nebo osoby. Cílem je umožnit čtenáři, aby si o předmětu, ději nebo postupu dovedl učinit správnou představu po stránce vnější. Podle toho k jakému účelu a komu je popis určen, rozlišujeme popis prostý a odborný , mezi kterými však není ostrá hranice Anotace předmětu Krátký (max. cca 3000 znaků) popis obsahu předmětu. Anotace anglicky Anglická verze. Osnova předmětu Bodově zadejte probíraná témata, oddělte znakem <p>. Zvykem je zadat přibližně tolik témat, kolik přednášek proběhne. Osnova anglicky Totéž v angličtině Popis uměleckého díla. Jak mám popsat umělecké dílo? A jak udělat osnovu? 1. má být název obrazu a jméno autora. 2. má být hl. část popisu.. u toho je napsáno:popředí,střed obrazu, pozadí- tohle vubec nechápu a za 3. celkový dojem.. jak tedy mám udělat osnovu a jak začít s popisem?Děkuji. Uzamčená otázka Popis předmětu. Popis pracovního postupu/děje. ŘÍJEN. Opakování - slovo a jeho stavba, tvoření slov, změny při odvozování. Souhláskové skupiny na styku předpony nebo přípony a kořene. Zdvojené souhlásky. Přídavná jména odvozená příponou -ský, -cký, - čk

Sloh :: Sprehlede

 1. Osnova předmtu 1. Exkurze - EXKURSE (zařazení předmětu, rozsah praxe, poþet kreditů, forma praxe, výstup praxe, obsahová náplň v rámci prezenní a individuální ásti praxe , ukázka výstupu praxe - Deník Exkurze). 2. Praxe úvodní - PRAXEUV (zařazení předmětu, rozsah praxe, poet kreditů, form
 2. - nákres a popis neobvykého předmětu - článek pro noviny o zvláštním vynálezu podle osnovy, důraz na členění textu do odstavců - osnova: 1/ úvod - název vynálezu, jméno vynálezce, místo představení vynálezu světu..
 3. Od středy 10.1. do pátku 13.1. (místo hodin ČJ) budete psát 2. kontrolní slohovou práci (první dvě hodiny byste měli vytvořit koncept - tzn. práci, ve které můžete škrtat a potom další hodinu byste práci měli přepsat - už bez chyb). Tématem je popis předmětu- (konkrétně se dozvíte až na hodině). Hodnotí se úprava, pravopi
 4. Tématem je popis předmětu- (konkrétně se dozvíte až na hodině). Hodnotí se úprava, pravopis (zde mírněji než v diktátě), rozdělení textu do odstavců, logická návaznost textu (tzn. že text na sebe tematicky navazuje a neodbíháte od tématu), splnění zadání (pokud se jedná o popis, musí to být popis), dodržení.

POPIS: Cílem popisu je v logicky uspořádaném pořadí vyvolat ve čtenáři představu o předmětu, osobě, ději nebo třeba krajině.Začínáme nejdůležitějšími prvky a snažíme se o maximální výstižnost. Uvádí se podstatné znaky a vlastnosti, používáme spisovný jazyk a neutrální jazykové prostředky Osnova pro šablony Individualizace (I/1, II/1, III/1, IV/1, V/1) Žluté pole: Počet jednotek do žlutého pole vyplňte počet jednotek - počet vyučovacích hodin odučených za sledované monitorovací období Šedé pole: Popis realizace klíčové aktivity 1. Dokladován Účtování leasingu 1. díl: teoretické znalosti. 16. 09. 2011 | Jana Fučíková. Náležitosti, které by měla obsahovat leasingová smlouva: identifikace pronajímatele a nájemce. popis předmětu nájmu. vstupní cena předmětu (cena, za kterou leasingová společnost předmět koupila), leasingová cena (částka představující.

Popis pracovního postupu = popis děje. práce s daným předmětem. výroba nějakého předmětu. Popis děje. návod k použití . recept k přípravě jídla. VY_32_INOVACE_09 - Popis pracovního postup POPIS PODLE OSNOVY - pohádková postava. Doplň do popisu pohádkové postavy vhodná přídavná jména. Pokus se vytvořit popis čerta. Osnova popisu: 1. Postava 2. Obličej 3. Oděv 4. Důležit

Popis inovací předmět

SOŠ Litovel, Komenského 677 ŠVP cukrář - 1 - ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM CUKRÁŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29 - 54 - H/01 Cukrá Popis předmětu - B3B38LPE1. Přehled studia Konkrétní osnova předmětu: 1) sestavení měřící platformy s mikrokontrolérem, 2) měření přechodových dějů, 3) práce s tranzistory, 4) zapojení s operačními zesilovači, 5) senzory a indikátory - sériový port 6) WiFi komunikace, 7) digitální senzory a aktuátory, 8. Cíl a náplň předmětu Obsahová náplň předmětu Dokumenty v jazyce HTML - základní značky statických dokumentů HTML - zásady tvorby webové prezentace - kaskádové styly a jejich použití E-technologie a technologie mobilních sítí - e-business, e-banking, e-learning a další - HSCSD, GPRS, EDGE, UMTD, DMA.

Maturitní práce: Jak napsat popis - TOPZINE

SOŠ Litovel, Komenského 677 ŠVP Fotograf - 1 - ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM FOTOGRAF ZPRACOVÁNO PODLE RVP 34-56-L/01 FOTOGRA Osnova předmětu. 1. Navrhování výzkumu - způsob výběru, výzkumná hypotéza, potřebný rozsah souboru. 2. Vytváření a import datových souborů v SPSS nebo R, popis dat, problematika chybějících údajů, úpravy datového souboru a jeho proměnných. 3. Popisná statistika, explorační datová analýza, tabulky, grafy Jul 19, 2017 - Oficiální stránky ZŠ T. G. Masaryka v Ivančicích

PPT - POPIS PowerPoint Presentation - ID:4044388

Předpokladem přijetí do kurzu je úspěšné ukončení předmětu CJBB75. Omezení zápisu do předmětu Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory. Mateřské obory/plány Osnova. 1. Algoritmický popis morfologie (segmentace slovního tvaru a pravidla kombinací definovaných segmentů). 2. Strojové slovníky. Osnova. 1.Úvod, struktura a náplň předmětu, mechanické vlastnosti měkkých biologických tkání a jejich experimentální určování. 2. Základní medicínské informace o srdečně-cévní soustavě. 3. Základy fyziologických procesů v srdci (EKG, Starlingův zákon) a cévách. 4. Složení a reologické vlastnosti krve, modely.

popis :: Hravé učen

 1. kuchařský recept, návod na použití (sestavení) výrobků, popis výroby nějakého předmětu. Osnova popisu pracovního postupu (doporučení) 1. úvod - seznámení s činností, jejími důvody apod. 2. vlastní popis - potřebné pomůcky a nástroje, postup činnosti, konečné úpravy. 3
 2. Popis předmětu Název předmětu: Zkratka předmětu: Akademický rok: 2020/2021 Služby v cestovním ruchu 2 Cílem předmětu je zdůvodnit význam poskytování služeb v procesu uspokojování potřeb návštěvníků v cestovním ruchu a osvojit Osnova kurzu (témata konzultací): 1. Informační služby
 3. Popis dynamických systémů. Vstup výstupní relace. Stavový popis. Stabilita lineárních zpětnovazebních systémů. Analýza statických a dynamických vlastností regulačních obvodů. Metoda kořenového hodografu. Regulátory typu P a I. Složené regulátory, PD, PI a PID. Diskrétní regulace. Vzorkování a tvarování
 4. Osnova přednášek: Úvod do předmětu a seznámení s informačními systémy v krizovém řízení (Staněk) Informační systémy v krizovém řízení, jejich role, zaměření, infrastruktura a praktické využití (Staněk) Úvod do bezpečnosti informačních systémů; šifrování, hašování (Schlenker
 5. Detail předmětu; Vážení uživatelé, probíhá plánovaná odstávka webové části centrálního informačního systému VUT, která potrvá do pondělí 23. srpna 6:00. Některé funkce webu, studisu, teacheru, intraportálu a dalších systémů mohou být dočasně nedostupné
 6. Popis předmětu - A2B37CPP je tedy výhodou pro studium tohoto předmětu. Osnova se tedy v první fázi zaměřuje na výklad odlišností jazyka C od jazyka Java a zároveň se tímto způsobem takto přirozeně stručně projde přehled syntaxe základních rysů jazyka C. Další přednášky jsou již věnovány specifickým rysům.
 7. Osnova předmětu. VYROVNÁVACÍ KURZ FYZIKY. Cíl předmětu: Opakování a především doplnění základů středoškolské látky a její procvičení formou jednoduchých příkladů a aplikací. Popis předmětu: Kurz umožňuje absolventům středních škol s nižším rozsahem výuky fyziky snazší adaptaci na výuku vysokoškolské.
Kurz: A1M13EZF - Elektrochemické zdroje a fotovoltaika - B161

Protokol OSPF, popis protokolu, konfigurace směrovačů. Protokol EIGRP, popis protokolu, konfigurace směrovačů. Koncept přepínání a návrh sítí LAN. Přepínače, architektura a funkce. Konfigurace přepínačů. Protokol STP, popis a použití v přepínačích. Virtuální sítě LAN. Protokol VTP, popis a použití v sítích VLAN. Osnova přednášek: Základy odborného jazyka, rozdíl mezi formálním a neformálním stylem, práce s výkladovými slovníky. Studium na univerzitě, strukturovaný životopis, definice předmětu a jevu, fyzický a funkční popis předmětu, popis procesu Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu Název: ÚJOP - Tvorba webových stránek Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy Druh veřejné zakázky: Služby Stručný popis předmětu: Předmětem této zakázky na služby je vytvoření webových stránek pro potřeby ÚJOP UK Předmět¶. Předmět. udává, zda má předmět přednášky, cvičení apod. NN, UQ, ≤ 20 zn. ≤ 250 zn. pokud se nevypisuje, tak to znamená, že v KOSu není příslušný záznam vyplněn. ≤ 500 zn. NN cs, ≤ 100 zn. ≤ 2000 zn

Náplň předmětu byla proto přizpůsobena požadavkům praxe se širokým obsahovým záběrem (projektování železniční infrastruktury, provoz a komerční činnost na železnici). K inovaci předmětu výrazně přispěl grant FRVŠ, a to zvláště pořízením nových počítačových aplikací. V Praze dne 20.12.2006 Ing Vzorový evidenční záznam o sbírkovém předmětu, Čistička štěrkového lože SČ 600. Zobrazení elektronické evidence sbírek, ukázka dvou karet (karta Základní údaje a karta Slovní popis), systém IMBUS, obrázek sbírkového předmětu . Pokojový lustr

Video: Popis: Moje cesta do školy Slohové práce Český-jazyk

Cílem předmětu je naučit se pracovat s literaturou a informačními materiály, definovat, popsat a analyzovat montánní a technické památky, přírodní zajímavosti a seznámit se s pojmem báňské dědictví, aplikované na země střední Evropy, se základními pojmy montánního turismu, s realizaci a způsobem prezentace montánního turismu v nových destinacích a s místy. Doporučená osnova Směrnice pro výkon fyzické ostrahy budovy KS ČSÚ v Brně: Popis předmětu náplně činnosti ostrahy a úprava podmínek pro výkon fyzické ostrahy objektu dle zadání objednatele, co směrnice zahrnuje a upravuje, charakteristika místa Jednotná osnova účtů pro pilařské závody střední velikosti v Protektorátě Čechy a Morava / Einheitlicher Kontenrahmen.. Autor: Hspodářské skupiny průmyslu pil, svazek 35/1943. Text v češtině a němčině, přílohy vzorů. Vydání: Brožovaná - sešitá kovovými sponkami, rozměry: 15,5 x 21 cm, stran 79. Stav: Kód: B/9342 ČVUT FEL Studenti Studijní plány a předměty Popis předmětu - BAB31GEN. Viz osnova a sylabus. Osnovy přednášek: 1. Úvod do genetiky, stavba, funkce a vlastnosti informačních biomakromolekul, centrální dogma molekulární biologie, replikace DNA, transkripce a translace, genetický kód, genom, transkriptom, exom, proteom..

Popis statický a dynamický - maturitní otázka - Seminárky

1 Masarykova obchodní akademie, Rakovník, Pražská 1222 Zřizovatel školy: Středoþeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 Školní vzdělávací progra Výsledek studentské ankety předmětu je zde: Osnova přednášek Stránka. Přednášky. 1. Úvod a historie integrovaných systémů *** přednáška download *** Studijní materiál pro metodologie návrhu digitálních IO a stručný popis HDL jazyků je zde Stručný popis předmětu: Předmětem plnění této veřejné zakázky malého rozsahu je realizace nových modulů studijního informačního systému UK (dále jen SIS), nazvaných Tracking a Hodnocení, úzce navazujících na již existující moduly SISu. Dále je součástí realizace zakázky integrace těchto. Osnova přednášek English version of lectures 2017/2018 Aktuální verze přednášek pro rok 2012/2013 Přednášky pro rok 2011/2012. Úvod. Cíle a náplň předmětu, požadavky, organizace cvičení, literatura, MMC, Computer management, Verze OS, UAC. [pred01b.pdf Vzorový evidenční záznam o sbírkovém předmětu, nejlépe toho, který je na fotografii Elektromotor pro elektromobil konstrukce Emila Kolbena Zobrazení elektronické evidence sbírek, ukázka dvou karet (karta Základní údaje a karta Slovní popis), systém IMBUS , obrázek sbírkového předmětu

Popis vhodných fyzikálních modelů a základy modelování dějů ve válci spalovacího motoru. Požadavky: Informace k organizaci předmětu, zvláštní podmínky pro udělení zápočtu, klasifikovaného zápočtu resp. zkoušky a studijní podklady mohou být uvedeny na serveru studijních podkladů https://studium.fs.cvut.cz/studium. B3S2 - vutbr.cz Osnova předmětu Popis předmětu Název předmětu: Zkratka předmětu: Důležitým prvkem ve výuce předmětu je identifikace předpisů, kterými se organizace musí řídit od svého založení, vzniku až po případné zrušení. Nevýdělečné organizace jsou mnoha typů, základní rozlišení je na nestátní a státní, s dalšími stupni. Cíle předmětu: Osnova předmětu: Popis požadavků na zakončení: Studijní literatura: Doplňková literatura: Platnost od: Zpracoval: Schválil:----- Seznam provedených změn, údajů o jejich schvalování, platnosti a účinnosti: označení verze (rrmm) dotčené články a body popis změny schválil dne platnost změny účinnost. - vytvoří přesný výstižný popis, usiluje o názornost, logickou návaznost a vhodné členění textu na odstavce - vybere přesná pojmenování a výstižná slovesa - zpracuje jednoduchý popis předmětu, pracovního postupu, osoby - pracuje s denním tiskem a dětskými časopisy - osvojí si základní náležitosti obou útvar

DUMY.CZ Materiál Popis předmětu/ČÁST

 1. Pravidla pro vystavení předmětu a jeho popis. Co není na Aukru povoleno; Započítání dalších poplatků.
 2. Osnova studie proveditelnosti pro inovace produktu a procesu Titulní stránka Specifikace předmětu projektu (základní popis projektu) 3.2 Popis cílů, kterých má být dosaženo (včetně měřitelných ukazatelů a metod jejich měření) 3.3. Výstup projektu (závazný ukazatel) - žadatel definuje výstup projektu, který se v.
 3. Karta předmětu. Zde. Osnova přemětu. Zde. Otázky ke zkoušce. Budou zveřejněny nakonci semestru a budou obsahovat náplň z přednášek. Podmínky pro udělení zápočtu. Zde. Statika . Literatura a podklady

sada č.3 - sloh - Google Driv

Osnova studie proveditelnosti pro inovace produktu a procesu Titulní stránka Specifikace předmětu projektu (základní popis projektu) 3.2 Popis cílů, kterých má být dosaženo (včetně měřitelných ukazatelů a metod jejich měření) 3.3. Výstup projektu (závazný ukazatel) - žadatel definuje výstup projektu, který s Popis pracovního postupu. Popis předmětu. Popis zvířete. Popis školy ( řízený popis) Popis osoby ( popis vnější, charakteristika) OSNOVA: 1. ÚVOD ( co a proč popisujeme) 2. STAŤ ( vlastní popis = více odstavců) 3. ZÁVĚR (shrnutí, hodnocení,názor) ODSTAVEC: Odstavec je graficky oddělená část souvislého text Originál Účinnost od 21.9.2009 Číslo verze 1.0 Strana 1/7 Příloha č. 11: Závazná osnova studie proveditelnosti Pro projekty předkládané v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace; prioritní osa 4; 1.4 Forma předmětu Předmět má tři části, které se budou volně prolínat a navazovat: Přednáška: Stručná rekapitulace jedné oblasti matematiky (připomenutí pojmů, metod), vysvětlení algoritmů, které jsou nad rámec základní výuky, formulace souvisejích problémů a popis základních myšlenek řešení, ilustrace.

Osnova předmětu je věnována převážně zpracování digitální fotografie. Většina přednášek a cvičení je věnována práci s barvou, návrhu kompozice (barevné, tvarové, prostorové) a znalostem použitelným při vytváření grafických prezentací. Podrobný popis předmětu,. Cíl a náplň předmětu Obsahová náplň předmětu Dokumenty v jazyce HTML - základní značky statických dokumentů HTML - zásady tvorby webové prezentace - kaskádové styly a jejich použití E-technologie a technologie mobilních sítí - e-business, e-banking, e-learning a další - HSCSD, GPRS, EDGE, UMTD, DMA. Stručný popis výchozí situace v teritoriu a oblasti působení (dle předmětu dotace, resp. tématu, na které se projekt zaměřuje), stručná analýza výchozího stavu, výčet zdrojů vstupních informací a popis postupu při jejich zpracování a vyhodnocení; Příloha I - OSNOVA PROJEKTU. Osnova předmětu Matematika pro biology. Logika a teorie množin. Logika (cesta od správných předpokladů ke správným závěrům) Výroková logika (klasický výrokový počet) Syntax (abeceda, definice výroků) Axiomatika (axiomy, odvození, důkaz; transformační pravidla Omezení zápisu do předmětu Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů. Mateřské obory/plány. Osnova. 1. Funkční morfologie tkání. Trávicí soustava, popis orgánů trávicí soustavy, jejich funkce, umístění. Játra, slinivka, žlučník

Zdroje hodinového signálu, ochrana proti rušení, rozsah napajecího napětí, Brown-Out, Watch-Dog, reset, sleep a stanby režim. Typické periférie a jejich vlastnosti: obousměrné I/O porty, čítače, časovače, seriové porty USART a I2C, A/D a D/A převodníky, obvody RT, řadiče LCD. Účel a použití systému přerušeni 6.21 Učební osnova předmětu Základy fotografie..... 124 6.22 Učební osnova předmětu Psychologie propagace.. 128 6.23 Učební osnova nepovinného volitelného předmětu Anglická konverzace (PET/FCE) 13 Popis pracovního postupu. Český jazyk pro 7. ročník ZŠ. Kurz obsahuje: 1 × výukové video 2 × ověřovací testy. Vzdělávací kurz pro žáky 7. ročníku základních škol je součástí předmětu český jazyk. Dozvíme se zde, co je to pracovní postup. Naučíme se, co jej tvoří, do kterého stylu se řadí a kdy se používá Inovace předmětu Sebeobrana. Tento předmět byl v letech 2010 - 2013 na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity inovován v rámci projektu Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost

Popis: Látková panenka Slohové práce Český-jazyk

 1. Recenze sloh osnova. Sekce Recenze obsahuje už celkem 85 prací. Malé číslo v závorce, uvedené vedle názvu slohové práce, znázorňuje aktuální průměrnou známku obdrženou od návštěvníků serveru Český-jazyk.cz (hodnoceno jako ve škole). Slohové práce, u nichž není známka uvedena, nebyly dosud ještě ohodnoceny dostatečným počtem lidí Recenze se nejčastěji.
 2. program VÝUKY V PŘEDMĚTU. Vybrané kapitoly z FYZIKY (02 - přírodovědné obory) pro 1. ročník prezenčního navazujícího studia všech oborů studia hornicko-geologické fakulty VŠB-TU Ostrava. od letního semestru 2014/2015 _____ Rozsah předmětu: 2 - 2 v letním semestru. Ukončení předmětu: zkoušk
 3. Archiv předmětu PPS. Fragment úvodního dopisu pana docenta jednotlivým cvičícím, dopis o měnění hesel,. Sylabus (osnova a náplň) předmětu podle pana docenta, ze kterého vycházím při zadávání cvičení.. Předmět navazuje na starší předmět ZPP, který vznikl sloučením předmětů ZPP1 a ZPP2, a měl spíše doplňovat znalosti studentů ze střední školy, než.

Osnova přednášek - Katedra informatiky FEI VŠB-TU

Popis podpojištění. Pokud je předmět pojištěn na nižší částku, než je jeho vlastní hodnota, dochází k podpojištění. Vlastní hodnota pojišťovaného předmětu se stanovuje výpočtem pojišťovny, posudkem znalce nebo stanovením pojistníka (ten, kdo pojištění sjednává a bude jej pak také platit). V případě pojistné události je podpojištění vnímáno. 3 Podrobný popis projektu a jeho soulad s programem 3.1 Specifikace předmětu projektu (základní popis projektu) 3.1.1 Detailní popis produktu, resp. služeb, které mají být předmětem projektu; čím přesně se bude žadatel v rámci projektu zabývat, vazba projektu na strategii žadatele, ekonomick

Vicatův přístroj, vicatův přístrojPuškohled NcSTAR CQB 3

1. ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy: Masarykova obchodní akademie, Rakovník, Pražská 1222 IČ školy: 47019719 Adresa školy: Masarykova obchodní akademie, ul. Pražská 1222, 269 20 Rakovník Zřizovatel: Středočeský kraj se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5 IČ zřizovatele: 70891095 Název ŠVP: Ekonomické lyceum Rakovník Kód a název oboru vzdělání: 78-42-M. Technologie mikro-elektro-mechanických integrovaných systémů MEMS; Polymerová elektronika; optoelektronické a optické integrované obvody, technologie, materiály, principy a konstrukce. Výsledek studentské ankety předmětu je zde: AD2M34SIS. Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A2M34SIS. Podmínky zápočtu. Stránka Rozšířit vyhledávání i na popis nabídky OSNOVA LETOVÉ PŘÍPRAVY PILOTA BEZMOTOROVÝCH LETADEL 1956 (6955553088) Vystavit v této kategorii. Popis předmětu keyboard_arrow_right . Náklady na přepravu a platba keyboard_arrow_right . Prodejce predsedaa (8684 Cíle předmětu a charakteristika získaných dovedností: Předmět seznamuje se základními informacemi zaměřenými na metodiku, formální a obsahovou náplň závěrečné práce. Osnova předmětu ve vztahu k časovému rozvrhu výuky: Vhodná volba tématu a cíle závěrečné práce Osnova cvičení z předmětu BH10 - Tepelná technika budov školní rok 2012/2013 Týden Náplň cvičení 1. Úvod, seznámení s problematikou, doporučená literatura, možnost využití výpočetní techniky, zadání konstrukcí a místnosti, podmínky udělení zápočtu. 2