Home

Využití kapalinové chromatografie

vyuŽitÍ kapalinovÉ chromatografie pro studium chemickÉ a molekulÁrnÍ struktury vybranÝch lakaŘskÝch pryskyŘic utilization of high performance liquid chromatography for study of chemical and molecular structure of selected lacquer resins kadlecovÁ m.1, podzimek Š.1, Využití kapalinové chromatografie s hmotnostní detekcí pro identifikaci a kvantifikaci látek Cíle úlohy Znalost metodiky kapalinové chromatografie po stránce schematické a částečně fyzikálně-chemické. Znalost základních principů hmotnostní spektrometrie Název diplomové práce: Využití ultraúčinné kapalinové chromatografie ve spojení s hmotností spektrometrií v metabolomické analýze plasmy Metabolomika je nová věda popisující komplexní metody pro určování a měření metabolitů v biologických vzorcích především tělních tekutinách jako je plasma, moč, sérum 30 KVASNY PRUM. 58 / 2012 (2) Nové trendy v kapalinové chromatografii a jejich využití v analýze piva a pivovarských surovin Klíčová slova: UHPLC, ultra účinná kapalinová chromatografie, HPLC, vysokoúčinná kapalinová chromatografie, UHPLC kolony, klo-ny s povrchově porézní vrstvou, monolitní kolony, pivovarská analytik Využití vysokoúčinné kapalinové chromatografie ve spojení s hmotnostní spektrometrií v analýze potravin Filip Zatloukal Bakalářská prác

Anotace: Náplní této bakalářské práce bylo pojednat o aplikačním potenciálu vysokoúčinné kapalinové chromatografie v kombinaci s hmotnostní spektrometrií (LC-MS), a to nejen v oblasti analýzy potravin, ale i jiných odvětvích. Úvodní kapitoly práce jsou zaměřeny na popis principu a instrumentace vysokoúčinné kapalinové chromatografie a hmotnostní spektrometrie 94 KVASNY PRUM. 58 / 2012 (4) Nové trendy v kapalinové chromatografii a jejich využití v analýze piva a pivovarských surovin Nové trendy v kapalinové chromatografii a jejich využití v analýze piva a pivovarských surovin Část 2. Stanovení cis/trans-izomerů iso-α-hořkých kyselin v pivu metodou ultraúčinné kapalinové chromatografie Chromatografie Chromatografie je separační metoda, při níž se distribuují složky směsi mezi nepohyblivou dosáhlo zavedením vysokoúčinné kapalinové chromatografie, čímž se podstatně zlepšila kvalita dělení a současně zkrátila doba analýzy. C) Metoda má široké využití např. pro přípravu deionizované vody

Využití vysokoúčinné kapalinové chromatografie ve spojení

  1. Vysokoúčinná kapalinová chromatografie s tandemovou hmotnostní detekcí se řadí mezi nejcitlivější separační metody určené ke kvantitativní analýze a v současnosti je stále více v praxi používaná. Spojení vysokoúčinné kapalinové chromatografie s hmotnostní, popřípadě tandemovou hmotnostní detekcí (HPLC-MS/MS) se stává v komerčních firmách standardní analytickou separační technikou a u žadatelů o práci je velice často požadována i praktická zkušenost s touto metodou
  2. Kapalinový chromatograf odděluje jednotlivé složky směsi, zatímco hmotnostní spektrometr analyzuje jejich strukturu s vysokou specifitou a citlivostí. Tímto způsobem se analyzují biochemické, organické i anorganické látky, často ve vzorcích pocházejících ze životního prostředí nebo biologického původu
  3. Kapalinová chromatografie - LC • Fyzikálně-chemická metoda dělení kapalin (roztoků) využívající rozdělování složky mezi dvěnestejnorodé fáze, nepohyblivou (stacionární) a pohyblivou (mobilní), přičemž pohyblivou fází je kapalina. - DIFUSNÍ KOEFICIENTY O 5 ŘÁDŮMENŠÍ NEŽ V GC • malý vliv molekulární difuse, velký význam odporu proti přenos
  4. Využití kapalinové chromatografie pro stanovení reziduí léčiv Zadání dizertační práce: 1. Vypracování rešerše na dané téma 2. Provést výběr analytu a matrice 3. Výběr vhodného analytického postupu 4. Optimalizace preanalytické a analytické metody 5. Použití optimalizované metody pro analýzu reálných vzorků 6
  5. Využití vysokoúčinné kapalinové chromatografie pro studium přestupu vybraných polycyklických aromatických uhlovodíků lidskou kůží - Bc
  6. okyselin, druhá pro stanovení vybraných oxokyselin v kultivačním médiu. Dvacet čtyři hodin po intraplazmatické injekci spermií, byla jedna, náhodně vybraná zygota, přemístěna do kultivačního média
SCIEX QTRAP 6500+ | AMEDIS

Kapalinová chromatografie s hmotnostní spektrometrií

Základy analýzy potravin Přednáška 6 VYSOKOÚČINNÁ KAPALINOVÁ CHROMATOGRAFIE (HPLC) HPLC = high performance liquid chromatography high pressure liquid chromatography Separační principy kapalinové chromatografie • adsorpce: anorg. sorbenty - Al2O3, SiO2 - klasická adsorpční chromatografie - chromatografie na normální fáz Využití kapalinové chromatografie pro stanovení vybraných aminokyselin a agmatinu v biologickém materiálu Detail práce Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou.

HPLC je zkratka pro vysokoúčinnou kapalinovou chromatografii (angl.high-performance liquid chromatography) - chromatografickou techniku sloužící k separaci složek vzorku za účelem stanovení jejich přítomnosti i koncentrace ve vzorku, popř. i k izolaci jednotlivých složek směsi (tzv. preparativní chromatografie). Na rozdíl od běžné sloupcové chromatografie je součástí. Toggle navigation. čeština; English; русский; Deutsch; français; polski; polski . čeština; Englis Využití kapalinové chromatografie k analýze roztoků kofeinu vystavených působení plazmatu. Use of liquid chromatography to analyze caffeine solutions exposed to plasm

Vysoké Učení Technické V Brn

We would like to show you a description here but the site won't allow us Práce je zaměřená na využití kapalinové chromatografie ve spojení s hmotnostně spektrometrickou detekcí ke stanovení kinetiky fotokatalytické degradace vybraných biologicky aktivních polutantů v odpadní vodě. Biologicky aktivní látky z kategorie léčiv, psychoaktivních látek a hormonálních disruptorů se v důsledku. Výsledek výzkumu a vývoje druhu Stať ve sborníku, který byl uplatněný v roce 2012, byl dosažen s podporou Akademie věd České republiky. Oborem.. Využití ultra vysokoúčinné kapalinové chromatografie s hmotnostní detekcí pro stanovení vitaminu D a jeho metabolitů pro klinickou praxi Cílem projektu je vypracování metodiky ultra vysokoúčinné kapalinové chromatografie s hmotnostní detekcí (UHPLC-MS) pro stanovení vitaminu D (D2 a D3) a jeho metabolitů v lidském séru. Nové trendy v kapalinové chromatografii a jejich využití v analýze piva a pivovarských surovin. Část 2. Stanovení cis/trans- izomerů iso-α-hořkých kyselin v pivu metodou ultraúčinné kapalinové chromatografie

Využití vysokoúčinné kapalinové chromatografie pro studium

octové a jantarové ve vzorcích vín, pomocí vysoce účinné kapalinové chromatografie. Teoretická část práce se zabývá technologií výroby vína, významem výše zmín ěných organických kyselin ve vín ě a popisem chromatografické metody HPLC s elektrochemickým detektorem Zkratka HPLC-MS/MS pak vyjadřuje propojení kapalinové chromatografie s tandemovou hmotnostní spektometrií. Tímto špičkovým systémem disponuje také Laboratoř environmentální chemie a biochemie Fakulty rybářství a ochrany vod ve Vodňanech. Pokroky v chromatografii a jejich využití při analýze vod. Chromatografické. Tematický soubor instruktážních videozáznamů o principech metod kapalinové chromatografie a jejich využití v biomedicínských oborech. Zahrnuty jsou tenkovrstvá chromatografie, iontově výměnná, gelová a vysokoúčinná kapalinová chromatografie. Videozáznamy vznikly za podpory projektu FRVŠ 1344/2012 a mohou být využity při praktické výuce studentů na LF MU, PřF MU a. Jsme zdroj novinek, aplikací, článků, teorie, pracovních nabídek, e-shop nebo bazar ve světě kapalinové chromatografie. Nové trendy v kapalinové chromatografii a jejich využití v analýze piva a pivovarských surovin MC230P14 Vysokoúčinná kapalinová chromatografie, 2010/2011 Detekce ve vysokoúčinné kapalinové chromatografii Zvyšuje se využití v analýze proteinůa účinnost ionizace. Práce s je experimentálně náročnější, polohu MC230P14 Vysokoúčinná kapalinová chromatografie, 2010/2011, +

kapalinové chromatografie Josef Cvačka, 5. 10. 2020 MC230P79 Vysokoúčinná kapalinová chromatografie, 2020/2021 Chromatografie MC230P79 Vysokoúčinná kapalinová chromatografie, 2020/2021 Chromatografie(z řečtiny χρώμα -barva, γραφειν -psát)-souhrnné označeníprotechniky oddělování (separace) látek, které jsou. Chromatografie Mobilní fáze - kapalina - LC plyn - GC Eluce - Izokratická - stejná eluční síla Gradientová - rostoucí eluční síla Použití - analytická preparativní Kapalinová chromatografie LC| Mobilní fáze - kapalina Stacionární fáze - pevná fáze, kapalina Provedení LC Papírová PC Tenkovrstvá TLC Kolonová. Miniaturizace v kapalinové chromatografii Převážně se jedná o přístroje, které jsou založeny na principu elektroforetických metod a kapalinové chromatografie. Z pohledu separačních možností je jednou z nejdůležitějších vlastností mikrofluidické technologie možnost vytvářet mnohočetná spojení kanálků bez.

Využití vysokoúčinné kapalinové chromatografie v

Katedra analytické chemieSkupina kapalinové chromatografie a elektroforézy. členové skupiny: Ing. Jana Váňová, Ph.D. studenti DSP: Ing. Michal Kašpar; Ing. Petra Valigurová. Vývoj vícerozměrných separací v kapalné fázi, dvourozměrná kapalinová chromatografie, využití elektromigračních technik v 2D módu. Vývoj metod. SPOJENI KAPALINOVÉ CHROMATOGRAFIE A HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRIE (HPLC/MS) MICHAL HOLČAPEK a PAVEL JANDERA Katedra analytické chemie, Fakulta chemicko-technolo-gická, Univerzita Pardubice, nám. Čs. legií 565, 532 10 Pardubice; e-mail: Michal.Holcapek@upce.cz Došlo dne 21.V. 1997 Obsah 1. Úvod 2. Typy spojení HPLC/MS 2.1 Cílem práce je zpracovat instruktážní videozáznamy o principech metod kapalinové chromatografie a jejich využití v biomedicínských oborech. Videozáznamy budou využity při praktické výuce studentů na LF MU, PřF MU a FEKT VUT Citace - Čáslavský J.: Pokroky v chromatografii a jejich využití při analýze vod Sborník konference Pitná voda 2010, s. 205-210. W&ET Team, Č. Budějovice 2010. ISBN 978-80-254-6854-8 Při spojení kapalinové chromatografie s hmotnostní spektrometrií byla situace daleko komplikovanější. Jednak se pomocí kapalinové. kapalinové chromatografie s vysokorozlišovací možné využití při laboratorní kontrole geografického původu vzorků zelených čajů. VŠCHT Praha Uplatněná certifikovaná metodika 5 2 Teoretický úvod Zelené čaje jsou velmi populární nápoje konzumované po celém světě nejen kvůli jejich.

Přístrojové vybavení dovoluje využití analytických metod kapalinové chromatografie ve spojení s různými typy detekce (UV/VIS, DAD, fluorescenční, elektrochemická, MS/MS), plynové chromatografie s MS detekcí (GC-MS), atomové absorpční spektrometrie (AAS) a hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS) ké kapalinové (HPLC) nebo plynové chromatografie (GC) a imunoanalytických metod, jako jsou náročná příprava vzorků, derivatizace a interferující substance. Typ studie: Vývoj analytické metody. Posouzení vhodnosti pro rutinní použití v diagnostické laboratoři Kapalinová chromatografie má v analýze paliv dvě hlavní skupiny využití, které se od sebe liší hlavně množstvím analyzovaného vzorku. Analytické využití První skupinou je analytické využití, při kterém jsou analyzovány mg vzorku. Příklady technik využívaných pro analytické účely jsou uvedeny dále Využití kapalinové chromatografie ve farmaceutické analýze (prof. Solich - konzultant dr. Havlíková) Využití techniky SFC pro analýzu biologicky aktivních látek (doc. Nováková) Využití moderních směrů rychlé chromatografie s tandemovou hmotnostní detekcí v bioanalýze (doc. Nováková a doporučilo ji pro využití v zemědělské praxi. Publikaci bylo uděleno Osvědčení číslo 12365/2021-MZE-18140 v souladu s podmínkami Metodiky hodnocení výsledků výzkumu a vývoje. kapalinové chromatografie (HPLC), která umožnuje separaci a následno

Video: Využití kapalinové chromatografie pro stanovení vybraných

Cíl byl naplněn. Byly rozšířeny podpůrné učební texty pro výuku chromatografických metod v oblasti kapalinové chromatografie, které byly již v zimním semestru 2012/2013 použity v předmětu Experimentální metody a nástroje - chemické (3. ročník bakalářského studia USP Nanotechnologie) a v předmětu Instrumentální metody analýzy (2. ročník navazujícího. 7. Řešení běžných problémů v kapalinové chromatografii 8. Využití kapalinové chromatografie v analýze potravin a přírodních produktů při sledování nutričně významných a biologicky aktivních látek 9. Specifika reziduální analýzy 10. Konkrétní případy a způsoby řešení problémů v kapalinové chromatografii 11 Chromatografie adsorpční kapalinová. Chromatografie adsorpční plynová. Fyzický popis: 400 s. Z důvodu pandemické situace a pro velký zájem převyšující naše kapacity jsme nuceni dočasně pozastavit službu čtenářské digitalizace. Omlouváme se za komplikace, vaše návrhy budeme opět přijímat, jakmile situace dovolí. Knihy Vysokoúčinná kapalinová chromatografie v analýze klinicky užívaných a nových potenciálních léčiv. 05.06.2012: Habilitační přednáška: Využití kapalinové chromatografie ke studiu osudu léčiv v organismu. 05.06.2012: Návrh na jmenování: Zasedání Kolegia rektora UK, 05.06.2012: Jmenování: 01.10.201

Využití kapalinové chromatografie s hmotnostní detekcí v rutinní analýze imunosupresiv: Hana Brozmanová, Romana Uřinovská, Ilona Peřinová, Lucie Budáková, Milan Grundmann: Rok: 2010: stať ve sborníku: Srovnání TDM cyklosporinu A v krvi a v lymfocytech u pacientů s transplantovanými ledvinam Plynové a kapalinové chromatografy pak obsahují detektory, které jsou schopny určit i množství dané látky, která se do detektoru dostala. Chromatografie tedy podává informace kvalitativní (tj. jaká je to látka) i kvantitativní (kolik látky je ve směsi). Jak bylo řečeno v úvodu, chromatografických metod můžeme nalézt. Využití hmotnostní spektrometrie v klinické laboratoři (D. Friedecký) V. Kožich: Nález hypo- nebo hyperhomocysteinémie: využití cílené metabolomiky a genomiky ke stanovení etiologie M. Kotasová: Stanovení dexamethasonu pomocí dvoudimenzionální kapalinové chromatografie ve spojení s tandemovou hmotnostní spektrometrií.

Pomocí kapalinové chromatografie s hmotnostní detekcí bylo ověřeno, že přítomnost těchto trichomů je zodpovědná za výskyt kanabinoidů v květu. Dále analýza odhalila přítomnost vláskovitých přirostlých kulovitých trichomů na květech, stoncích a listech ve vegetativní i rozmnožovací fázi rostliny TSP online. Důležité je včas dodat potřebné doklady! Výzkum. Výzkum na M

HPLC - Wikipedi

Využití kapalinové chromatografie s hmotnostní detekcí (HPLC-MS ThermoSurveyor) pro identifikaci látek ve směsích a stanovení jejich koncentrace Analýza chemických vazeb v materiálu technikou IR spektroskopie (FTIR spektrometr Nicolet 6700) a UV-VIS spektroskopi Spolupráce na grantu IGA MZ ČR NT14265-3/2013 - Využití ultra vysokoúčinné kapalinové chromatografie s hmotnostní detekcí pro stanovení vitaminu D a jeho metabolitů pro klinickou praxi Odborné stáže 2014 Jednoměsíční stáž na Stockholm University, Katedra analytické chemie, Švédsko. Dalš

následujících technik a jejich využití pro kvalitativní, kvantitativní a strukturní analýzu jednotlivých anorganických, organických a biologicky významných látek, v jejich směsích a reálných vzorcích. Teoretické základy kapalinové chromatografie (L ), fyzikálně-chemický popis procesů, stacionární a mobilní. K tomut Dvourozměrná kapalinová chromatografie. Tato práce přináší souhrn experimentů využívající metodu celostní dvourozměrné kapalinové chromatografie aplikované na stanovení. Dvourozměrná elektroforetická analýza B-hordeinových frakcí je rozdělila na B 1 - a B 3 -hordeiny s molekulovými hmotnostmi okolo 35 kda a 45. Odborné aktivity: Vývoj analytických metod na bázi ultra-účinné kapalinové chromatografie (UHPLC) a ultra-účinné superkritické fluidní chromatografie (UHPSFC) s hmotnostně spektrometrickou detekcí (MS). Vývoj přímých hmotnostně spektrometrických metod s použitím laserové desorpce-ionizace (LDI, MALDI) a sondy pro analýzu pevných vzorků (ASAP)

Využití kapalinové chromatografie pro stanovení reziduí

Zabývá se optimalizací a charakteristikou comprehensive dvoudimenzionální kapalinové chromatografie, studiem principů separace a retenčních mechanismů, a analýzou potravin. Výsledky jeho výzkumné činnosti byly publikovány ve více než 30 odborných článcích v recenzovaných mezinárodních časopisech Od 5. 9. 2016 začínáme vyšetřovat vzorky pacientů na D-100 f. BioRad. Systém D 100 se vyznačuje pokročilou automatizací a vysokou kapacitou zpracování při využití technologie vysokoúčinné kapalinové chromatografie. V této souvislosti bych Vás chtěla požádat o spolupráci Brozmanová H, Kacířová I, Grundmann M. První zkušenosti se stanovením triazolových antimykotik metodou kapalinové chromatografie s hmotnostní spektrometrií. 6. Slovensko-česká konferencia klinickej farmakológie, 22. konferencia klinickej farmakológie, 16. česká konference klinické farmakologie, 20. česká konference TDM, 17. Ústav chemie a biochemie je nedílnou součástí Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně, přičemž čítá 100 pracovníků bádajících na více než 800 m² laboratoří s přístrojovým vybavením na světové úrovni

Využití kapalinové chromatografie k analýze roztoků

Na konkrétních případech jsou rozebírány jednotlivé problémy, které mohou nastat a způsob jejich řešení. Pozornost je změřena na využití kapalinové chromatografie v analýze potravin a přírodních produktů (sledování biologicky aktivních látek) a reziduální analýze chromatografie, dělení typů kapalinové chromatografie, principy sil a efektů ovlivňující dělení a aplikace v peptidové a proteinové analýze); multidimenzionální techniky (MuD) - princip uspořádání, důvod

Využití kapalinové chromatografie ve farmaceutické analýze

Detail předmětu. Praktikum z instrumentální a strukturní analýzy - MA. FCH-MCA_ISA_CHMA Ak. rok: 2020/2021 Ak. rok: 2020/202 Obsahem předmětu je Praktikum z instrumentální a strukturní analýzy je seznámení studentů s instrumentálně analytickými technikami, které se používají v analýze materiálů, biologických systémů, transportních systémů pro biologicky aktivní látky i v technické praxi Bioanalytická chemie -využití moderních separačních metod - vysokoúčinné kapalinové chromatografie a kapilární elektroforézy při kvalitativní a kvantitavní analýze biologicky aktivních nízkomolekulárních i vysokomolekulárních látek (léčivé rostliny, klinická diagnostika, enzymy atd.) Kapalinová chromatografie (LC) - princip 3 Podle způsobu provedení se může LC dělit: • kolonová chromatografie (column chromatography - CC) • chromatografie na tenké vrstvě (thin layer chromatography - TLC) • chromatografie na papíře (paper chromatography - PC) U TLC a PC se mluví o plošném uspořádání

Chromatografie umožňuje účinnou separaci látek, která je nutná pro spolehlivou identifikaci a Metoda patří mezi metody kapalinové chromatografie. Obr 18.1: Příklad TLC destičky s rozděleným rostlinným vzorkem . U chromatografie na tenké vrstvě převládá rozdílné využití adsorpce na tenké vrstvě sorbentu -. Tato práce se zaměřuje na stanovení inositolu v léčivých přípravcích za využití vysokoúčinné kapalinové chromatografie v HILIC módu. Práce je rozdělena do několika oddílů, probírá základní vlastnosti analyzovaného myo-inositolu i metody stanovení sacharidů v laboratořích klinické biochemie, interpretace a využití převažovala nejprve tenkovrstevná chromatografie (TLC, viz Večerková J., 1983) a klasická kapalinová chromatografie. kapalinové chromatografie s hmotnostní detekcí (HPL /MS nebo UHPL /MS), zatímco zastoupení všech. Ke stanovení ethylsulfátu v odpadní vodě se používá metoda kapalinové chromatografie s hmotnostním detektorem s trojitým kvadrupolem a elektrosprejem jako iontovým zdrojem v negativním módu (ESI-) [13, 29-35]. EtS je polární sloučenina a na tradičních kolonách C18, C8 s reverzní fází je málo zadržován

Separační metody - chromatografi

Princip Ramanovy spektrometrie a její využití ve strukturní analýze. Princip extrakce. Popis jednotlivých provedení extrakce - LLE, headspace, SPE a SFE. Princip kapalinové chromatografie. Kvalitativní a kvantitativní vyhodnocení chromatogramu. Instrumentace kapalinové chromatografie. Složení stacionární a mobilní fáze mi za využití kapalinové chromatografie s tan-Tabulka 1. Souhrn různých koagulačních testů a jejich využitelnost pro kvalitativní nebo kvantitativní stanovení účinnosti dabigatranu, ri varoxabanu a apixabanu Dabigatran Rivaroxaban Apixaban Očekávané plazmatické koncentrace (ng/ml) 2 × 110 mg: c min: 65 (43-102) c max: 126.

Při separaci fenolických látek je využíván nejčastěji systém kapalinové chromatografie s použitím kolon naplněných reverzní stacionární fází. Používané kolony mají délku 150 - 250 mm a vnitřní průměr 2,1, 3,0 a 4,6 mm. Stacionární fáz Optimalizace metod kapalinové chromatografie pro účinnou separaci a detekci významných obsahových látek v rostlinných částech stromů a v odpadní biomase (semena, pecky, štěpka) 4. Zjištění profilu fenolických látek a celkové antioxidační kapacity u jednotlivých odrůd s vytipováním odrůd pro zdraví nejvíce. Technika kapalinové chromatografie v plošném uspořádání spočívá v tom, že sorbent má podobu tenké vrstvy. Při papírové chromatografii je touto vrstvou chromatografický papír. Princip papírové a tenkovrstvé chromatografie spočívá v tom, že při průchodu rozpouštědla papírem nebo vrstvou dochází k separaci látek Tematický soubor instruktážních videozáznamů o principech metod kapalinové chromatografie a jejich využití v biomedicínských oborech. Zahrnuty jsou tenkovrstvá chromatografie, iontově výměnná, gelová a vysokoúčinná kapalinová chromatografie. Videozáznamy vznikly za podpory projektu FRVŠ 1344/2012 a mohou být využity.

University information system MENDEL

Kapitolu kapalinové chromatografie nelze uzavřít bez zmínky o preparativních kapali-nových chromatografech. Zde je především nutno upozornit na zatím nepříliš využíva-nou možnost preparativní chromatografie s hmotnostní detekcí. Preparativní chromatografie Nový preparativní chromatograf Shimadzu j Množství vyprodukovaného thymidinu se stanovuje v inkubované směsi nejčastěji za využití kapalinové chromatografie. Určení základních skupin půdních mikroorganismů za využití zřeďovací metody a kultivace na agarech patří k základním charakteristikám půd a poskytuje nám cenné informace o diverzitě mikrobiální. Aplikace kapalinové chromatografie s ICP-MS ve speciační analýze rostlinných materiálů: J. Havlič: 12:15: Speciace metaloproteinů: využití kombinovaných paralelních technik: 13:00: Přestávka na oběd Zařízení pro využití nepitné vody na místě - ČSN EN ISO 10304-1 (75 7391) Jakost vod - Stanovení rozpuštěných aniontů metodou kapalinové chromatografie iontů - Část 1: Stanovení bromidů, chloridů, fluoridů, dusičnanů, dusitanů, fosforečnanů a síranů. výtěžek), principy analytického využití extrakce, metody důkazů a stanovení extrahovaných látek. 7. Neinstrumentální chromatografické metody Princip chromatografie. Teoretické základy, zákony a podmínky rozdělovací, adsorpční a iontovýměnné chromatografie. Vlivy pevné a kapalné fáze i chromatografovaných látek n

Fakulta chemické technologie VŠCHT Prah

• nejčastější využití destilace, resp. rektifikace při analýze ropy, v oblasti vysokoúčinné kapalinové chromatografie a plynové • Afinitní chromatografie-stacionární fáze je schopna vázat se ve vzorku právě určité složky, ke kterým má úzce selektivní vztah (afinitu Metoda popisuje stanovení PAU metodou vysokoú činné kapalinové chromatografie (HPLC) s UV/VIS a fluorescen čním detektorem. Vzorek musí být extrahován vhodnou metodou (U.S. EPA Methods 3540, 3550) a extrakt musí být p řípadn ě p řečišt ěn na sloupci silikagelu (U.S. EPA Method 3630) Fullereny byly pojmenovány podle významného amerického architekta R. Buckminster Fullera, který se proslavil nejvíce díky své budově — geodetické kopuli v Montrealu, která svým tvarem fullereny připomíná.. Nejvýznamnější zástupci buckyballů jsou buckminsterfulleren C 60 a C 70.Buckminsterfulleren C 60 byl jako vůbec první zástupce této třídy připraven roku 1985 Anotace: Práce je zaměřená na využití kapalinové chromatografie ve spojení s hmotnostně spektrometrickou detekcí ke stanovení kinetiky fotokatalytické degradace vybraných biologicky aktivních polutantů v odpadní vodě. Biologicky aktivní látky z kategorie léčiv, psychoaktivních látek a hormonálních disruptorů se v.

Využití afinitních interakcí při purifikaci bílkovin; 1993 - CSc. Biochemie, PřF MU (CE) a vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC) a, a o metodách, jež využívají jejích biologickou aktivitu. Součástí je metodika zpracování a vyhodnocení naměřených dat.. Chromatografie je jedna z klíčových separačních technik využívaná jak v analytické chemii, tak i syntéze látek, jejich purifikaci a izolaci. Sledované látky proudící v mobilní fázi (plyn, kapalina) rozdílně interagují s fází stacionární, jež je umístěna v koloně a dochází tak k jejich dělení VYUŽITÍ KAPALINOVÉ CHROMATOGRAFIE PRO STUDIUM CHEMICKÉ A MOLEKULÁRNÍ STRUKTURY VYBRANÝCH LAKAŘSKÝCH PRYSKYŘIC. In IX. konference Pigmenty a plniva : conference proceedings. Pardubice: CHEMagazín, s.r.o., 2016. s. 112-117 s. ISBN 978-80-906269-1-1. KADLECOVÁ, M. - PODZIMEK, Š. UTILIZATION OF HIGH PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHY. stanovení ethylsulfátu metodou kapalinové chromatografie s hmotnostní detekcí v ESI - módu. Analytické metody jsou podrobně popsány v článku Stanovení vybraných drog a jejich metabolitů v odpadních vodách metodou kapalinové chromatografie (autoři: Pospíchalová, D. a kol.), který je rovněž prezentován v tomto. Využití atomové absorpční spektrometrie s generací hydridových par pro stanovení obsahu arsenu v popelu z hnědého uhlí . Využití infračervené spektroskopie při kontrole čistoty chemických látek . Využití kapalinové chromatografie s hmotnostní detekcí pro stanovení látek biologického a environmentálního původ