Home

Kompoziční výstavba neuměleckého textu

Kompoziční výstavba neuměleckého textu : Délka lekce: 4:09. 58. Jazykové prostředky a jejich funkce ve výňatku z neuměleckého textu : Délka lekce: 3:50. 59. Analýza neuměleckého textu - shrnut Připomeňte si, co je kompozice , tedy kompoziční výstavba ve stylistice -způsob řazení a spojení témat v díle. A. Postup uspořádání témat, jejich řazení. 1. chronologický - časově za sebou. 2. retrospektivní - zpětný pohled do minulosti, např. vzpomínky, které se vloží do děje ROZBOR NEUMĚLECKÉHO TEXTU Porovnání uměleckého a neuměleckého textu: odhalit souvislost/nesouvislost obou textů, tvrzení zdůvodnit (Souvislost bývá zcela zřetelná, např. dílo + jeho recenze, dílo + komentář z ČSFD, dílo + objednávka daného díla pro knihovnu, dílo + encyklopedické heslo o autorovi apod. Charakteristika neuměleckého textu (funkční styly . Kompoziční výstavba - Kompozice je chronologická. Hra se skládá ze tří dějství (14 obrazů) + předmluvy, ve které autor čtenáře seznamuje s napsáním díla. Na konci je vykonstruovaná a překvapivá zápletka s tragickým koncem

Způsob výstavby textu. Vnitřní kompozice je uspořádání syžetu ve vztahu k ději. Vnější kompoizce je uspořádání složek textu. Příklady použití. Slohovou práci členíme na tzv. úvod, stať a závěr. Možnosti kompozice dějových textů: Chronologická - události jsou řazeny tak, jak šly časově za sebou. Používá se ve většině románů Kompoziční principy prózy. Tyto principy se uplatňují při tvorbě textu - fabule (příběh) je komponován různým syžetem. Není samozřejmě nutné tady umět nazpaměť definici, po přečtení knížky bych však měl být schopen kompozici popsat Osnova rozboru neuměleckého textu: 1. porozumění textu, charakteristika komunikační situace: - souvislost mezi výňatky (existuje-li) - hlavní myšlenka textu- podstatné a nepodstatné informace - různé možné způsoby čtení a interpretace textu - domněnky a fakt

Kompoziční výstavba neuměleckého textu - LearnTub

Co je to kompoziční výstavba? Odpovědi

 1. Charakteristika neuměleckého textu Analýza neuměleckého textu: I.část - porozumění textu - charakter komunikační situace (adresát, kde by se mohl text objevit, účel textu) II. část - funkční styl - slohové postupy a útvar - jazykové prostředky, větná skladba, věty podle postoje mluvčíh
 2. kompoziční výstavba; literární druh a žánr; 2. část vypravěč/lyrický subjekt; postava; vyprávěcí způsoby; typy promluv; veršová výstavba; 3. část jazykové prostředky; tropy a figury a jejich funkce ve výňatku; 2) Charakteristika neuměleckého textu. 2a) analýza neuměleckého textu. 1 část souvislost mezi výňatky.
 3. TEXTU I. část • zasazení výňatku do kontextu díla • téma a motiv • časoprostor • kompoziční výstavba • literární druh a žánr II. část • vypravěč / lyrický subjekt • postava • vyprávěcí způsoby • typy promluv • veršová výstavba III. čás
 4. ANALÝZA NEUMĚLECKÉHO TEXTU I. Část Souvislost mezi výňatky Hlavní myšlenka textu Podstatné a nepodstatné informace Různé způsoby čtení a interpretace textu Domněnky a fakta Komunikační situace (účel, adresát) II. část Funkční styl Slohový postup Slohový útvar Kompoziční výstavba výňatk

Kompozice textu - Češtinaveslovníku

kompoziční výstavba výňatku. rozlišit a pojmenovat jednotlivé části textu (možno je i prstem ukázat) např. počet odstavců, přítomnost nadpisu, titulku, mezititulku, přímé řeči, odrážek, vysvětlivek, jazykové prostředky a jejich funkce ve výňatku. viz jazykové prostředky u charakteristiky uměleckého textu Kompoziční výstavba. dílo rozděleno do 6 kapitol. převažuje chronologický postup vyprávění (děj na sebe časově navazuje), místy také restrospektivní (krátké návraty hl. hrdiny do minulosti) Literární druh a žánr. Literární forma: próza. Literární druh: epika. Literární žánr: tragikomická novela. II. čás Kompoziční výstavba - Kompozice je chronologická. Hra se skládá ze tří dějství (14 obrazů) + předmluvy, ve které autor čtenáře seznamuje s napsáním díla. Na konci je vykonstruovaná a překvapivá zápletka s tragickým koncem. Literární druh a žánr - Je to antiutopická divadelní hra-drama z roku 1937

Kompoziční výstavba. Chronologický postup s prvky retrospektivy hlavního hrdiny. 85 stran, členěno na 6 kapitol bez názvů, plné železničního slangu. Literární druh a žánr. Epika. Novela, psaná prózou. Vypravěč / lyrický subjekt. Vypravěč je Miloš Hrma; ich-forma. Postava. Miloš Hrm II. Analýza neuměleckého textu literární druh a žánr / téma, motiv / časoprostor / kompoziční výstavba/ vypravěč a postavy / typy promluv, veršová výstavba / jazykové prostředky / tropy a figury II. Analýza neuměleckého textu souvislost mezi výňatky / funkční styl a slohový postup / hlavní myšlenka textu / jazykov NEUMĚLECKÉHO TEXTU I. část • souvislost mezi výňatky • hlavní myšlenka textu • podstatné a nepodstatné informace; domněnky a fakta (podle charakteru textu) • komunikační situace (např. účel, adresát, autor sdělení, komunikační prostředek, slohotvorní činitelé) II. část • funkční styl, funkce textu Charakteristika neuměleckého textu. Analýza neuměleckého textu: Část: Souvislost mezi výňatky. Hlavní myšlenka textu. Podstatné a nepodstatné informace. Různé možné způsoby čtení a interpretace textu. Domněnky a fakta

Rozbor uměleckého díla - Kompozice literárního díla

- Kompoziční výstavba - Vypravěč/lyrický subjekt - Postavy, jejich popis a charakteristika - Jazykové prostředky / figury a tropy - Schopnost argumentace (vlastní postoj k dílu) ANALÝZA : NEUMĚLECKÉHO TEXTU - Hlavní myšlenka textu - Komunikační situace (např. adresát, účel textu, zdroj) - Jazykové prostředky. TEXTU analýza uměleckého textu I. část • zasazení výňatku do kontextu díla • téma a motiv • časoprostor • kompoziční výstavba • literární druh a žánr II. část • vypravěč / lyrický subjekt • postava • vyprávěcí způsoby • typy promluv • veršová výstavba III. čás c) kompoziční výstavba: chronologická d) vyprávěcí zp: vypravěč není, repliky, přímá řeč e) typy promluv (druhy, formy řeči): f) veršovaná výstavba: rým střídání neveršovaných monologů s rýmy sdruženými, postupnými, obkročnými a přerývanými, blankver Kompoziční výstavba textu nebo výňatku (úvod, vlastní text, závěr) Jazykové prostředky a jejich funkce výňatku (běžná slovní zásoba, odborný slovník, stereotypní obraty, apelové výrazy, parazitní slova, nespisovná slova, slang, argot, emocionalita

Charakteristika neuměleckého textu (funkční styly

PRINCIPY VÝSTAVBY TEXTU, CJ - Český jazyk - - unium

 1. text podle zadaných kritérií, dovést funkčně použít spisovný jazyk v písemném projevu, uplatnit zásady kompoziční výstavby textu, charakterizovat umělecký i neumělecký text a formulovat výpovědi v souladu s jazykovými normami a se zásadami jazykové kultury (základní obtížnost)
 2. NEUMĚLECKÉHO TEXTU souvislost mezi výňatky komunikační situace hlavní myšlenka textu 0-1-2-3-4 funkční styl slohový postup kompoziční výstavba jazykové prostředky a jejich funkce ve výňatku 0-1-2-3-4 ZÁSADY JAZYKOVÉ KULTURY Výpověď v souladu s jazykovými normami a se zásadami jazykové kultury 0-1-2-
 3. NEUMĚLECKÉHO TEXTU V. část • funkční styl • slohový postup • slohový útvar • kompoziční výstavba • jazykové prostředky a jejich funkce VI. část • hlavní myšlenka textu • podstatné a nepodstatné informace • různé možné způsoby čtení a interpretace • domněnky a fakt
 4. Analýza neuměleckého textu pro přípravu k maturitě žáků s OMJ . • kompoziční výstavba výňatku • jazykové prostředky a jejich funkce ve výňatku . Funkční styl. Charakteristické rysy, jazykové prostředky. Převažující slohový postup. Nejčastější slohové útvary
 5. neuměleckého textu. Způsob hodnocení: Ústní zkouška se hodnotí podle čtyř následujících kritérií: 1) Analýza uměleckého textu: I. část: téma a motiv, časoprostor, kompoziční výstavba, literární druh a žánr II. část: vypravěč/lyrický subjekt, postava, vyprávěcí způsoby, typy promluv, veršová výstavba
 6. Text písemné práce se hodnotí v těchto oblastech: vytvoření textu podle zadaných kritérií, myšlenková originalita, argumentační správnost, funkční užití jazykových prostředků, syntaktická a kompoziční výstavba textu, celková koheze a koherence textu
 7. II. část: určení funkčního stylu, slohového postupu, slohového útvaru, určení kompoziční výstavby výňatku, určení jazykových prostředků a jejich funkce ve výňatku Maximální dosažitelný počet bodů je v analýze neuměleckého textu 2×4 body, tedy 8 bodů. 4

3. Analýza neuměleckého textu I. část souvislost mezi výňatky, hlavní myšlenka textu, podstatné a nepodstatné informace, domněnky a fakta, komunikační situace (např. účel, příjemce) II. část funkční styl, slohový postup, slohový útvar, kompoziční výstavba, jazykové prostředky a jejich funkc Charakteristika uměleckého textu Analýza uměleckého textu: I.část - literární druh a žánr (doložit charakteristické rysy žánru) - zasazení výňatku do kontextu díla - téma, motivy (v básnické sbírce i tematika básnické sbírky jako celku) - časoprostor - kompoziční výstavba II.čás • výňatek z neuměleckého textu • strukturu zkoušky Dílčí zkouška konaná formou ústní ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura je hodnocena podle čtyř následujících kritérií: 1. Analýza uměleckého textu: I. část: téma a motiv, časoprostor, kompoziční výstavba, literární druh a žán

Jazykové prostředky / figury a tropy. Schopnost argumentace (vlastní postoj k dílu) ANALÝZA NEUMĚLECKÉHO TEXTU. Hlavní myšlenka textu. Komunikační situace (např. adresát, účel textu, zdroj) Jazykové prostředky. Kompoziční výstavba. Funkční styl. Slohové postupy 2. charakteristika neuměleckého textu - souvislost mezi výňatky - hlavní myšlenka textu - podstatné a nepodstatné informace - různé možné způsoby čtení a interpretace textu - domněnky a fakta - komunikační situace - funkční styl - slohový postup - slohový útvar - kompoziční výstavba výňatk NEUMĚLECKÉHO TEXTU I. část • hlavní myšlenka textu • podstatné a nepodstatné informace • domněnky a fakta • komunikační situace (např. účel, adresát) II. část • funkční styl • slohový útvar a postup • kompoziční výstavba výňatku • jazykové prostředky a jejich funkce ve výňatku.

a analýze neuměleckého textu 1/3 celkové časové dotace (orientačně tedy 5 minut). Pracovní list obsahuje výňatek z uměleckého textu (tj. z vylosovaného literárního díla) a výňatek • kompoziční výstavba • literární druh a žánr 0. výstavba III. část jazykové prostředky a jejich funkce ve výňatku tropy a figury a jejich funkce ve výňatku literárně- historický kontext 3 celkemmin(± 0,5 min) kontext autorovy tvorby literární / obecně kulturní kontext 4 body Charakteristika neuměleckého textu analýza neuměleckého textu 5 min(± 0,5 min) I. čás 1. Charakteristika uměleckého textu Analýza uměleckého textu: I. část: téma a motiv, časoprostor, kompoziční výstavba, literární druh a žánr II. část: vypravěč / lyrický subjekt, postava, způsob vyprávění, typy promluv, veršová výstavba III. část: jazykové prostředky Literárněhistorický kontex

textu konkrétního literárního díla z žákova seznamu literárních děl a výňatek z neuměleckého textu. Způsob hodnocení: Ústní zkouška se hodnotí podle čtyř následujících kritérií: 1) Analýza uměleckého textu: I. část: téma a motiv, časoprostor, kompoziční výstavba, literární druh a žán veršová výstavba. III. část Charakteristika neuměleckého textu. analýza neuměleckého textu. I. část. souvislost mezi výňatky. hlavní myšlenka textu. podstatné a nepodstatné informace. komunikační situace (např. účel, adresát) II. část. funkční styl. slohový postup. slohový útvar. kompoziční výstavba.

Rozbor neuměleckého textu u maturity - StudentMa

 1. NEUMĚLECKÉHO TEXTU I. část 1 textu 1 podstatné a nepodstatné informace 1 domněnky a fakta 1 komunikační situace (účel, adresát) 1 II. část funkční styl 1 slohový postup 1 slohový útvar 1 kompoziční výstavba textu 1 jazykové prostředky a jejich funkce 1 JAZYKOVÁ NORMA užité jazykové prostředky při vlastním projevu.
 2. analýza a interpretace uměleckého i neuměleckého textu, a to s využitím vědomostí a dovedností získaných v průběhu studia na daném typu střední školy Žák, který koná maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury v rámci společné část
 3. 1. část: Souvislost mezi výňatky. Hlavní myšlenka textu. Podstatné a nepodstatné informace. Různé možné způsoby čtení a interpretace textu. Domněnky a fakta. Komunikační situace (účel a adresát). (4 body) 2. část: Funkční styl, slohový postup, slohový útvar, kompoziční výstavba výňatku, jazykov
 4. • myšlenka textu • podstatné a nepodstatné informace • různé možné způsoby čtení a interpretace textu • domněnky a fakta • hlavní komunikační situace (např. účel, adresát 4 II. část • funkční styl 4 • slohový postup • slohový útvar • kompoziční výstavba výňatk

výňatek z konkrétního literárního díla a výňatek z neuměleckého textu. Ředitel školy zajistí pracovní kompoziční výstavba jazykové prostředky a jejich funkce ve výňatku ZÁSADY JAZYKOVÉ Výpověď v souladu s jazykovými normami a se 0-1-2- Analýza uměleckého textu: část: zasazení výňatku do kontextu díla. téma & motiv. časoprostor. kompoziční výstavba. literární druh & žánr. část: vypravěč / lyrický subjekt. postavy. vyprávěcí způsoby. typy promluv. veršová výstavba. část: jazykové prostředky a jejich funkce ve výňatku. tropy & figury a jejich. Pracovní listy Pracovní list obsahuje: a) výňatek z uměleckého textu; b) výňatek z neuměleckého textu; c) strukturu zkoušky. Struktura ústní zkoušky je tvořena třemi částmi: 1. analýza uměleckého textu; 2. literárněhistorický kontext literárního díla; 3. analýza neuměleckého textu orientuje se v principech kompoziční výstavby textu, rozezná kompoziční postupy (např. 3. analýza neuměleckého textu. Očekávané vědomosti a dovednosti Žák, který koná ústní maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury, prokáže osvojen 3. Analýza neuměleckého textu - žák: postihne hlavní myšlenky textu a jeho obsah interpretuje; popíše kompoziční výstavbu textu; analyzuje jazykové prostředky užité v textu a posoudí jejich funkčnost vzhledem k dané komunikační situaci

díla, časoprostoru, kompoziční výstavby, literárního druhu a žánru díla, o uvedení charakteristiky postav, formy vypravěče, typů promluv a výrazných jazykových prostředků díla, o provedení slohové analýzy neuměleckého textu, o provedení jazykové analýzy neuměleckého textu 1. Vytvoření textu podle zadaných kritérií a. téma, obsah b. komunikační situace,slohový útvar 2. Funkční užití jazykových prostředků a. pravopis, tvarosloví a slovotvorba b. lexikum (slovní zásoba) 3. Syntaktická a kompoziční výstavba textu a. větná syntax, textová koheze b. nadvětná syntax, koherence textu • kompoziční výstavba 0 1 Analýza neuměleckého textu 1. část 2 Analýza neuměleckého textu 2. část 6 Výpověď v souladu s jazykovými normami a samostatnost 3 CELKEM 30 Hodnotící tabulka známka 30-27 1 (výborný) 26-22 2 (chvalitebný

• hlavní myšlenka textu • podstatné a nepodstatné informace • různé možné způsoby čtení a interpretace textu • domněnky a fakta • komunikační situace (např. účel, adresát) • funkční styl • slohový postup • slohový útvar • kompoziční výstavba výňatku • jazyk. prostředky a jejich funkce ve výňatk ANALÝZA NEUMĚLECKÉHO TEXTU - funkční styl - slohový útvar - slohový postup - hlavní myšlenka textu - komunikační situace (účel, adresát atd.) - kompoziční výstavba výňatku - jazykové prostředky . Title: Microsoft Word - Český jazyk a literatura 2020 - 2021 - osnova ústní zkoušky.docx. ZKUŠEBNÍ PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA - ústní zkouška Dílčí zkouška konaná formou ústní ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura je hodnocen kompoziční princip časoprostor, dějová linie II.část (tematická složka) motivy a téma ukázky téma knihy vyprávěcí způsoby (monolog, dialog, ) vypravěč/lyrický subjekt postavy, typy promluv/veršová výstavba III. část (jazyková složka) jazykové prostředky a jejich funkci ve výňatku

Analýza neuměleckého textu: I. část. hlavní myšlenka textu . komunikační situace (např. účel, adresát) II. část: • funkční styl • slohový postup • slohový útvar • kompoziční výstavba výňatku • jazykové prostředky a jejich funkce ve výňatku (morfologický, syntaktický, lexikální rozbor) 4. Výpověď v. 1. Za kritérium analýza uměleckého textu musí žák získat alespoň 3 body. Pokud získá méně než 3 body, je za ústní zkoušku celkově hodnocen 0 body, a tudíž v ústní zkoušce neuspěl. Za kritérium literárněhistorický kontext literárního díla musí získat nejméně 1 bod. Pokud v tomt 1 GYMNÁZIUM, PRAHA 4, BUDĚJOVICKÁ 680 Způsob a kritéria hodnocení zkoušek profilové části MZ v jarním a podzimním zkušebním období 2021 - třída 8A (obor vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium) V souladu s § 24 odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a s výrokem XVI 1. Analýza uměleckého textu - zasazení výňatku do kontextu díla, téma a motiv, časoprostor, kompoziční výstavba, literární druh a žánr - max. 4 body - vypravěč / lyrický subjekt, postavy - max. 4 body - jazykové prostředky, vyprávěcí způsoby, typy promluv, veršová výstavba - max. 4 body 2

textu a/nebo v rámci charakteristiky literárněhistorického kontextu a/nebo v I. až II. části analýzy neuměleckého textu) 0 bodů, může být v kritériu výpověď v souladu s jazykovými normami a zásadami jazykové kultury hodnocen maximálně do výše 5 bodů I. část: téma a motiv, časoprostor, kompoziční výstavba, literární druh a žánr li. část: vypravěč/ lyrický subjekt, postava, vyprávěcí způsoby, typy promluv, veršová výstavba a/nebo v rámci charakteristiky literárněhistorického kontextu a/nebo v I. až li. části analýzy neuměleckého textu) O bodů,. Analýza neuměleckého textu VI. Hlavní myšlenka textu Komunikační situace (např. účel, adresát) Funkční styl Slohový postup Slohový útvar Kompoziční výstavba textu Jazykové prostředky a jejich funkce v textu Dodržování jazykových norem a zásad jazykové kultury VII. Výpověď v souladu s jazykovými normami

NEUMĚLECKÉHO neuměleckého II. část 3 - 5 min. TEXTU textu • funkční styl • slohový postup • slohový útvar bodů • kompoziční výstavba textu • jazykové prostředky a jejich funkce ve výňatku VÝPOVĚĎ V SOULADU S JAZYKOVÝMI NORMAMI, JAZYKOVÁ KULTURA 4 body Vnitřní podmínky:. kompoziční výstavba výňatku. rozlišit a pojmenovat jednotlivé části textu (možno je i prstem ukázat) např. počet odstavců, přítomnost nadpisu, titulku, mezititulku, přímé řeči, odrážek, vysvětlivek

- výňatek neuměleckého textu - strukturu zkoušky. o výňatek z uměleckého textu musí pocházet z literárního díla, které je zadáním zkoušky o seznam literárních děl: - kompoziční výstavba textu. o příklady zadání PP lze nalézt na stránkách nové maturity ANALÝZA NEUMĚLECKÉHO TEXTU. I. část: souvislost mezi výňatky hlavní myšlenka textu podstatné a nepodstatné informace různé možné způsoby čtení a interpretace textu domněnky a fakta komunikační situace (např. účel, adresát) II. část: funkční styl slohový postup slohový útvar kompoziční výstavba výňatk

čtenářský deník: Bylo nás pět : ematurity

Maturita z češtiny - ústní zkouška - Umělecký text - Romeo

 1. Nene, taky všude hledám odpověď, co je vlastně kompoziční výstavba a co vše je v ní zahrnuto. Jen je nejspíš důležité zmínit, že se jedná o literaturu. Kompoziční výstavba díla, analýza uměleckého textu
 2. • veršová výstavba 4 III. část • jazykové prostředky a jejich funkce ve výňatku • tropy a figury a jejich funkce ve výňatku 3 Literárněhistorický kontext • kontext autorovy tvorby • literární / obecně kulturní kontext 4 Analýza neuměleckého textu I. část • souvislost mezi výňatky • hlavní myšlenka textu
 3. uty IIIA Souvislost mezi výňatky, téma a hlavní myšlenka textu, slohotvorní činitelé, podstatné a nepodstatné informace, domněnky a fakta III Funkční styl a do
 4. Analýza neuměleckého •textu posouzení souvislosti mezi výňatky • hlavní myšlenka textu, podstatné a nepodstatné informace • funkční styl, slohový postup a útvar; komunikační situace • kompoziční výstavba výňatku • jazykové prostředky a jejich funkce ve výňatku • všeobecný jazykový rozbor 0-7 4
 5. Analýza neuměleckého textu: I. část • souvislost mezi výňatky • hlavní myšlenka textu • domněnky a fakta • komunikační situace (např. účel, adresát) II. část • slohový útvar • funkční styl • slohový postup • kompoziční výstavba výňatku 3
 6. o syntaktická a kompoziční výstavba textu v souladu s pravidly. • Každé kritérium je hodnoceno 10 body, maximální počet bodů je tedy 30. • Bodové hodnocení odpovídá následující klasifikační stupnici: 30-26 bodů - výborně 25-21 bodů - chvalitebně 20-16 bodů - dobře 15-12 bodů - dostatečn
 7. - kompoziční výstavba - literární druh a žánr II. část - ubjekt - postava - vyprávěcí způsoby - typy promluv - veršová výstavba III. část - jazykové prostředky a jejich funkce ve výňatku - tropy a figury a jejich funkce ve výňatku CHARAKTERISTIKA NEUMĚLECKÉHO TEXTU 3. analýza neuměleckého textu I. čás

Maturita z českého jazyka Rozbor-dila

C. Analýza neuměleckého textu 8 Kritéria hodnocení jednotlivých částí ústní zkoušky: Část/ počet bodů celkem Kritérium/počet bodů A/12b. I. a) zasazení výňatku do kontextu díla b) téma a motiv c) časoprostor, d) kompoziční výstavba, e) literární druh a žánr /max. 4 b. II. a) vypravěč/lyrický subjekt b) postav II. část: literární druh a žánr, postavy, veršová výstavba III. část: jazykové prostředky 2. Literárněhistorický kontext literárního díla 3. Analýza neuměleckého textu: I. část: porozumění textu, charakteristika komunikační situace II. část: funkčněstylové charakteristiky textu, sloh a jazyk-znalosti a dovednosti 4 koherence a koheze textu, kompoziční výstavba textu, argumentace) a správně - u prozaických děl určí kompoziční postupy, popíše útvary národního jazyka použité Analýza neuměleckého textu: - je schopen analyzovat neumělecký text - určí funkční styl, postup a slohový útvar. 20 záznamů. Ekonomika. Název Naposledy aktualizováno; Bankovní soustava: 15. 04. 2015: Clo a celní politik

- II. část: vypravěč / lyrický subjekt, postava, vyprávěcí způsoby, typy promluv, veršová výstavba max. 4 body - III. část: jazykové prostředky max. 4 body. 2) Literárněhistorický kontext díla (další autorova díla, jeho současníci) max. 4 body. 3) Analýza neuměleckého textu kompoziční výstavba 4 Analýza ukázky - jazykový plán. jazykové prostředky, tropy a figury a jejich funkce ve výňatku 4 Analýza neuměleckého textu funkční styl, slohový postup, útvar, funkce textu. rozbor tematický a kompoziční 4 jazykové prostředky a jejich funkce ve výňatku 4 Úroveň mluveného projev I. část: téma a motiv, časoprostor, kompoziční výstavba, literární druh a žánr . II. část: vypravěč / lyrický subjekt, postava, vyprávěcí způsoby, typy promluv, veršová výstavba . textu a/nebo v rámci charakteristiky literárněhistorického kontextu a/nebo v I. až II. části analýzy neuměleckého textu 1. Vytvoření textu podle zadaných kritérií 1A téma, obsah 1 komunikační situace, slohový útvar 2. Funkční užití jazykových prostředků 2A pravopis, tvarosloví a slovotvorba 2 lexikum 3. Syntaktická a kompoziční výstavba textu 3A větná syntax, textová koheze 3 nadvětná syntax, koherence textu Analýza uměleckého textu: I. část (téma a motiv, časoprostor, kompoziční výstavba, literární durh a žánr) II. část (vypravěč/lyrický subjekt, postava, typy promluv, veršová výstavba) III. část (jazykové prostředky) 2. Literárně historický kontext literárního díla 3. Analýza neuměleckého textu

Název díla Autor LittleRatur

maturita-sps-cl/_tabulka-jak-na

1. Analýza uměleckého textu I.část: téma a motiv, časoprostor, kompoziční výstavba, literární druh a žánr II.část: vypravěč / lyrický subjekt, postava, vyprávěcí způsoby, typy promluv, veršová výstavba III.část: jazykové prostředky a jejich funkce ve výňatku, tropy a figury a jejich funkce ve výňatku 2 Analýza uměleckého textu 1A Téma a motiv, časoprostor, kompoziční výstavba, literární druh a žánr 1B Vypravěč / lyrický subjekt, postava, vyprávěcí způsoby, typy promluv, veršová výstavba 1C Jazykové prostředky 2. Literárněhistorický kontext literárního díla 3. Analýza neuměleckého textu veršovaná výstavba, c. jazykové prostředky. 2. Literárněhistorický kontext literárního díla. 3. Analýza neuměleckého textu: a. porozumění textu, charakteristika komunikační situace, b. funkčně-stylové charakteristiky textu, jazykové prostředky. 4. Výpověď v souladu s jazykovými normami a se zásadami jazykové kultury Výstavba větných celků je promyšlená. Kompozice textu je precizní. Chvalitebný. Text odpovídá tématu a útvaru, ale objevují se ojedinělé chyby v pravopisu a tvarosloví (2 - 3 chyby). Slovní zásoba je spíše bohatá - je funkční a srozumitelná. Výstavba větných celků je promyšlená a funkční

Video: Ostře sledované vlaky LittleRatur

Čapek Karel - Bílá nemoc Čtenářský deník Snadná škola

Babička literární a obecně kulturní kontext. Literárně/obecně kulturní kontext: Dílo je na pomezí českého romantismu a realismu. Zároveň byla Babička vydána roku 1855 v době Bachova absolutismu, kdy probíhala silná rakouská cenzura po porážce revoluce roku 1848 Kontext autorovy tvorby, literární a obecně kulturní kontext 20. století Viktor Dyk (1877 - 1931) Česká. Gymnázium Hello v Ostravě. Jsme střední škola s posílenou výukou cizích jazyků. Žákům vytváříme nadstandardní vzdělávací a volnočasový program, podnětné a pohodové školní prostředí s prostorem pro tvořivost a individualitu. Nadšení učitelé a rodilí mluvčí. Individuální přístup a rodinná atmosféra