Home

Určete ohniskovou vzdálenost tenké spojky

Úloha č.1: Měření ohniskových vzdáleností čoče

(1) určete ohniskovou vzdálenost spojky a výsledek standardním způsobem zpracujte. Obr. 1: Optická lavice s příslušenstvím při měření přímou metodou 2. Určení ohniskové vzdálenosti spojky Besselovou metodou U předešlé metody byla měřena předmětové a obrazové vzdálenosti, měřené od středu čočky Určete ohniskovou vzdálenost tenké spojky Besselovou metodou. Určete ohniskovou vzdálenost tlusté čočky metodou dvojího zvětšení. Klíčová slova. Geometrická optika, tenká čočka, tlustá čočka, spojka, rozptylka, zobrazovací rovnice, ohnisková vzdálenost, hlavní roviny, předmětová a obrazová vzdálenost, zvětšení Ohnisková vzdálenost tenké čočky: 2 1 1 2 1 1 1 1 n f n r r = − + n2 index lomu čočky n1 index lomu prost ředí r1, r2 polom ěry k řivosti optických ploch Znaménková konvence: r1, r2 kladné pro vypuklé plochy, záporné pro duté n2 > n1 ⇒ pro spojky je 1 2 1 1 0 0f r r + > ⇒ > ⇒ pro rozptylky je 1 2 1 1 0. 559. Určete ohniskovou vzdálenost tenké spojky, kterou se předmět vzdálený 20 cm před čočkou zobrazil ve vzdálenosti 60 cm. 5 cm. 10 cm. 15 cm. 20 cm. 562. Spojnou čočkou s optickou mohutností 5 D byl vytvořen na stínítku ve vzdálenosti 1 m od čočky obraz o velikosti 16 cm. Jaká byla vzdálenost mezi předmětem a. Jak se změní ohnisková vzdálenost spojky vyrobené ze skla o indexu lomu. Změřte ohniskovou vzdálenost Besselovou metodou pro různé vzdálenosti předmětu a stínítka a určete její nejistotu. Bodový zdroj světla je umístěn na optické ose tenké čočky ve vzdálenosti od optického středu čočky, která je rovna dvojnásobku

Stěnu učebny osviťte dataprojektorem nebo využijte slunečních paprsků, pak najděte pomocí spojky bod, v němž se všechny paprsky po průchodu spojují, tj.ohnisko. Tuto vzdálenost spojka - ohnisko změřte co nejpřesněji a zapište si to. Úkol č. 2: Určete ohniskovou vzdálenost spojky pomocí optické lavice Pomůcky Ú k o l : Stanovte ohniskovou vzdálenost f′ tenké rozptylky. D í l č í ú k o l y : 1. Zobrazením předmětu určete ohniskovou vzdálenost tenké spojky. 2. Vytvořte obraz pomocí rozptylky. P ř i p o m í n k y k m ě ř e n í a v y h o d n o c e n í : Pro měření použijte spojku s ohniskovou vzdáleností 150 mm 31. Duté zrcadlo má ohniskovou vzdálenost 30 cm. Je-li , určete r, a, b. (60 cm, 40 cm, 120 cm) 32. Určete polohu obrazu předmětu výšky 5 cm a jeho zvětšení, je-li předmět ve vzdálenosti 1 dm od . a) dutého zrcadla. b) vypuklého zrcadla (obě mají stejnou ohniskovou vzd. 20 cm). Dále určete vlastnosti obrazu a ověřte.

  1. Určete optickou mohutnost a ohniskovou vzdálenost tenké dvojvypuklé čočky umístěné ve vzduchu, jestliže její optické plochy mají stejné poloměry křivosti 0,5 m. Index lomu skla čočky je 1,5, index lomu vzduchu je přibližně 1. (f = 0,5 m, φ = 2 D) Stínítko je ve vzdálenosti 1 m od hořící svíčky
  2. Určete ohniskovou vzdálenost tlusté čočky z měření v obou směrech Experiment č. 3: Měření ohniskové vzdálenosti spojky pomocí rovinného zrcadla (obr. 4) Pomůcky: optická lavice, matnice s ryskami, dva držáky, rovinné zrcadlo, spojná čočka
  3. Určete ohniskovou vzdálenost okuláru. Předpokladáme, že obraz v mikroskopu pozorujeme neakomodovaným okem. [ 0,75 cm ] Řešení: Mikroskopem, jehož objektiv má ohniskovou vzdálenost 2 mm a okulár 40 mm, vidíme předmět s úhlovým zvětšením 500. V jaké vzdálenosti jsou optické středy objektivu a okuláru

čočky určete přibližně ohniskovou vzdálenost f spojky (zaokrouhlete na celé cm). Dokreslete obrázek, který schematicky znázorňuje danou situaci: F Měření proveďte pro dvě různé spojky a jejich ohniskové vzdálenosti označte tak, aby platilo f 1 f 2. 2. úkol 9) Určete optickou mohutnost a ohniskovou vzdálenost tenké dvojvypuklé čočky umístěné ve vzduchu, jestliže její optické plochy mají stejný poloměr křivosti , m. Index lomu skla čočky je index lomu vzduchu je přibližně Určete ohniskovou vzdálenost fotografického objektivu . f, který zobrazí předmět velikosti . y= 2m, jenž se nachází ve vzdálenosti . a= 3m. Velikosti obrazu je . y'=-20mm. Nakreslete zobrazení pomocí tenké čočky typu spojka a rozptylka b) Určete ohniskovou vzdálenost spojky ze zvětšení. c) Určete ohniskovou vzdálenost rozptylky přímou metodou. d) Změřte poloměry křivosti lámavých ploch čoček a určete index lomu skla. Teorie úlohy: ad a) Pro čočku platí zobrazovací rovnice 1 f' = 1 a' − 1 a a ohnisková vzdálenost je potom f'= aa' a−a'

Dosadíme-li ohniskovou vzdálenost v metrech, je optická mohutnost v dioptriích D. Pro spojky se udává kladné číslo. Příklad (výpočet dioptrií): Je-li f = 0,5 m potom φ = 1/f = 1/0,5 = + 2 D. Je-li f = -0,25 m potom φ = 1/f = 1/(-0,25) = - 4 D. Pohled skrz čočky na text Největší optická čočk Optická mohutnost čočky φ. Urcete ohniskovou vzdalenost ploskovypukle cocky. Pro ohniskovou vzdálenost tenké čočky najdeme v tabulkách vztah: 1 f = n2 n1 −1 1 r1 1 r2 . Př. 4: Dvojvypuklá spojka s polom ěry k řivosti r1=20 cm , r2=50 cm je vyrobena ze skla s indexem lomu 1,6. Ur či její ohniskovou vzdálenost ve vzduch

a) Změřte ohniskovou vzdálenost spojky přímou metodou a Besselovou metodou. b) Určete ohniskovou vzdálenost spojky ze zvětšení. c) Určete ohniskovou vzdálenost rozptylky přímou metodou. d) Změřte poloměry křivosti lámavých ploch obou čoček a určete index lomu skla. e) Změřte ohniskovou vzdálenost tlusté spojky Určete ohniskovou vzdálenost fotografického objektivu f, který zobrazí předmět velikosti y=2m, jenž se nachází ve vzdálenosti a=3m. Velikosti obrazu je y'=-20mm. Nakreslete zobrazení pomocí tenké čočky typu spojka a rozptylka. Geometrická optik

Komentáře . Transkript . Geometrická optika - Optická čočka je optická soustava dvou centrovaných ploch, nejčastěji kulových, popř. jedné kulové a jedné rovinné plochy.. Čočka je tvořena z průhledného materiálu.Slouží především v optice, ale také v jiných oborech, pro ovlivnění šíření světla v širším smyslu, tj. viditelného světla, infračerveného a ultrafialového záření a)Určete poloměry křivosti spojné čočky r S. b)Určete ohniskovou vzdálenost rozptylky pro modré světlo f RF (čára F) c)Určete vnější poloměr křivosti rozptylky r R. Obr. 1 4.Klouzání tyče Podél hladké svislé stěny stojí na hladké vodorovné podlaze ve svislé poloze ho-mogenní tyč o délce 2l Protože pro spojnou čočku platí, že ohnisková vzdálenost má kladnou hodnotu, musí mít jak čitatel tak i jmenovatel zlomku kladnou (resp. zápornou) hodnotu. Informace v zadání úlohy, že obraz vznikne na stejné straně spojky jako předmět, nám říká, že pro obrazovou vzdálenost platí \(a'\lt 0\) Ověřte platnost Einsteinova zákona a určete velikost poloměru částice. B) Změřte teplotní závislost odporu kovu. Vypočtěte teplotní závislost pohyblivosti elektronů. 5. Magnetické pole. Změřte Hz Gaussovou metodou pomocí magnetometru pro tři vzdálenosti pomocného magnetu od buzoly

Třemi způsoby jsme určili ohniskovou vzdálenost tenké spojky a jedním způsobem ohniskovou vzdálenost rozptylky. Vypočtené hodnoty jsou f´ = 16,4 ± 3 cm , f´ = 16,36 ± 0,08 cm a f´ = 16,8 ± 0,3 cm pro tenkou spojku. A f´ = -32 ± 2 cm pro rozptylku Určete ohniskovou vzdálenost tenké spojky, kterou se předmět vzdálený 20 cm před čočkou zobrazil ve vzdálenosti 60 cm. 1110. Spojná čočka vytváří obraz, pro který platí Z1 = ­2. Jestliže k ní předmět přiblížíme o 15 cm, je Z2 = ­5. Jaká je ohnisková vzdálenost čočky Jakou ohniskovou vzdálenost má čočka? 9) Určete optickou mohutnost a ohniskovou vzdálenost tenké dvojvypuklé čočky umístěné ve vzduchu, jestliže její optické plochy mají stejný poloměr křivosti 0,5 m. Index lomu skla čočky je 1,5, index lomu vzduchu je přibližně 1. 10) Dvojvypuklá čočka se stejnými poloměry.

Spojka vytváří skutečný a převrácený obraz ve vzdálenosti 40cm od předmětu. Obraz má polovicní výšku než předmět. Utřete ohniskovou vzdálenost použité čočky a její polohu. A pak ještě: Předmět o výšce 2cm je zobrazen spojkou a na stínítku má výšku 6cm Určete: ohniskovou vzdálenost použité čočky, vzdálenost stínítka od plamene svíčky. Řešení. 21.8 Fotoaparát je opatřen objektivem s měnitelnou ohniskovou vzdáleností od 50 mm do 150 mm. Člověk výšky 2 m je umístěn 10 m před fotoaparátem Určete ohniskovou vzdálenost a optickou mohutnost tenké čočky. ze zobrazovací rovnice. ze zvětšení. Způsob měření: Schéma zobrazovací soustavy: Definice určované veličiny a její jednotky: Pro úkol a je zobrazovací rovnice určena takto: . V úkolu b použijeme vztah , kde je přímé (laterální) zvětšení

Měření ohniskové vzdálenosti čočky Úkol: 1. Určete ohniskovou vzdálenost různými metodami 2. Porovnejte vypočtené hodnoty ohniskových vzdáleností s údaji od výrobce. 3. Vyhodnoťte chybu každého měření jako chybu veličiny nepřímo měřené Ohnisková vzdálenost tenké čočky: 2 1 1 2 1 1 1 1 n f n r r = − + n2 index lomu čočky n1 index lomu prost ředí r1, r2 polom ěry k řivosti optických ploch Znaménková konvence: r1, r2 kladné pro vypuklé plochy, záporné pro duté n2 > n1 ⇒ pro spojky je 1 2 1 1 0 0f r r + > ⇒ > ⇒ pro rozptylky je 1 2 1 1 0 Čočky - příčné zvětšení, zobrazovací rovnice, optická mohutnost. Předmět vysoký 1 cm je umístěn před tenkou spojnou čočkou s ohniskovou vzdáleností 20 cm ve vzdálenosti a) 40 cm, b) 30 cm, c) 15 cm. Určete polohy obrazů a jejich vlastnosti Určete vzdálenost stálice Proxi - ma Centauri a vypočtěte, za jakou dobu urazí tuto vzdálenost světelný paprsek. (1 pc = 3,086·1016 m.) Řešení Vzdálenost Země od Proxima Centauri je s = 161,31 ·3,086 10· m = 4,04 1610· m. Tuto vzdálenost urazí světlo za dobu t = , kde c představuje rychlost šíření světel

Ohnisková vzdálenost tenké čočky n2 - index lomu čočky n1 - index lomu okolního prostředí r1 , r2 - poloměry křivosti optických ploch čočky Spojky Rozptylky Optická mohutnost čočky j - je dána převrácenou hodnotou ohniskové vzdálenosti. Spojky mají optickou mohutnost kladnou, j > 0 Kulová zrcadla Duté zrcadlo Vzor Obraz Ohnisko - F Střed křivosti - S Optická osa Geometrická optika - základní pojmy Ohnisková vzdálenost - f Vrchol - V Geometrická optika - paprsky 3. Paprsek procházející ohniskem se odráží rovnoběžně s optickou o

Zobrazovací rovnice čočky nám říká, jaký je vztah mezi ohniskovou vzdáleností čočky a předmětovou a obrazovou vzdáleností. Předmětovou vzdálenost známe (\(a=d\)), obrazovou vzdálenost (\(a'=x\)) chceme vypočítat. Abychom úlohu mohli vyřešit, potřebujeme ještě zjistit, jaká je ohnisková vzdálenost brýlových čoček Vzdálenost ohniska od středu čočky se nazývá ohnisková vzdálenost f. Podle dohody (znaménkové konvence) je ohnisková vzdálenost spojek kladná f>0 a rozptylek záporná f<0. Optická mohutnost čočky φ je fyzikální veličina definovaná vztahem . Jednotka optické mohutnosti se nazývá dioptrie, značka D. Geometrická optika příklady. Geometrická optika. Příklad: (zvětšení mikroskopu) -určete zvětšenímmikroskopu, který se skládá z objektivu (f1´= 10 mm) a okuláru (f2´= 20 mm), jejichž vzdálenost je ∆= 160 mm -určete, v jaké vzdálenosti apřed objektivem se musí nacházet předmět. 200. 1 2. =− ′ ′ ∆ Γ=−. ZOBRAZOVÁNÍ ČOČKAMI Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Septima - Optika Čočky Zobrazování čočkami je založeno na lomu světla Obvykle budeme předpokládat, že čočka je vyrobena ze skla o indexu lomu n2 a okolním prostředím je vzduch o indexu lomu n1 - bude tedy platit n1 n2 Povrch čočky tvoří dvě kulové plochy nebo jedna kulová plocha a jedna rovinná ploch

Určete ohniskovou vzdálenost tenké spojky - Moderní koupeln

  1. kde a je předmětová vzdálenost, a′ je obrazová vzdálenost a f′ je obrazová ohnisková vzdálenost. Stanovení ohniskové vzdálenosti tenké spojky z polohy obrazu a předmětu Ze zobrazovací rovnice (3) vyplývá pro ohniskovou vzdálenost f′ vztah f′ = aa′ a−a′. (4
  2. Světlo vycházející ze zdroje tvoří rozbíhavý světelný svazek. Prochází-li světlo nejprve spojnou čočkous velkou ohniskovou vzdáleností, tak, že zdroj je umístěn přímo v ohnisku čočky, změní se na svazek rovnoběžných paprsků. Tato spojka se nazývá kondenzor
  3. závislostí. Určete index lomu desky. B) Proveďte justaci hranolu, naměřte závislost deviace na úhlu dopadu a ověřte souhlas s vypočítanou závislostí. Určete index lomu hranolu. 8. Měření parametrů zobrazovacích soustav. Změřte ohniskovou vzdálenost spojky přímou metodou a Besselovou metodou
  4. Opět pomocí dvou spojek: Keplerův (hvězdářský) dalekohled skládá se ze 2 spojek spojka blíže oka (okulár) má menší ohniskovou vzdálenost spojka blíže předmětu (objektiv) má větší ohniskovou vzdálenost (obraz předmětu je zvětšený, převrácený. jejich zorný úhel
  5. Předpokládejme, že vzdálenost středů čoček na optické ose je 60 cm a ohniskové vzdálenosti jsou v poměru 4:1. Načrtněte zobrazení předmětu ležícího v nekonečnu. Určete vlastnosti obrazu. Dále proveďte konstrukci obrazu pro předmět ležící ve vzdálenosti 30 cm před okulárem

Předmět vysoký 1,5 cm stojí kolmo na optickou osu ve vzdálenosti 4 cm od spojky o Určete optickou mohutnost a ohniskovou vzdálenost tenké dvojvypuklé čočky umístěné ve vzduchu.. Vzdálenost předmětového ohniska od optického středu čočky je pak předmětová ohnisková vzdálenost f, viz. obr. • Čočky rozeznáváme. zrcadla S (C)- st řed k řivosti F - ohnisko V - vrchol zrcadla r - polom ěr k řivosti f - ohnisková vzdálenost F S r f 2 r f = Významn é paprsky u dut ého zrcadla S F Významn é paprsky u dut ého zrcadla • paprsek, který jde rovnob ěžně s optickou os Vzdálenost mezi předmětem a obrazem je 40 cm. Určete ohniskovou vzdálenost čočky. Platí, že rozdíl předmětové a obrazové vzdálenosti je v abs. hodnotě 40 cm (vzpřímený obraz odpovídá tomu, že předmět je mezi ohniskem s spojkou, obraz je poté za ohniskem na stejné straně jako je předmět! A) Zobrazovací rovnice tenké čočky má tvar , (1) kde je obrazová vzdálenost, předmětová vzdálenost a obrazová ohnisková vzdálenost. U spojek je, u rozptylek. V rovnici (1) je použita znaménková konvence, kdy počítáme vzdálenosti kladně ve směru chodu paprsků (tradičně zleva doprava) Ranging power / ohnisková rovina. 18. Vypočtěte ohniskovou vzdálenost tenké spojné čočky ve vzduchu (v m), jejíž oba poloměry křivosti jsou 10 cm . Index lomu čočky je 1,50 . +0,1 m 19. Optická mohutnost tenké dvojduté čočky je -10 D . Předmět o výšce 2,0 cm je ve vzdálenosti 40 cm od optického středu čočky. Určete zvětšení čočky. 0,2 20

Úloha Č. 4

Určete optickou mohutnost a ohniskovou vzdálenost tenké dvojvypuklé čočky umístěné ve vzduchu, jestliže její optické plochy mají stejné poloměry křivosti 0,5 m. Index lomu skla čočky je 1,5, index lomu vzduchu je přibližně 1. (f = 0,5 m, φ = 2 D) 3. Změřte ohniskovou vzdálenost rozptylky a určete její nejistotu. Základními charakteristikami každé optické soustavy jsou polohy hlavních rovin a její ohnisková vzdále-nost soustavy ; Přístroj zaostří rychle na objekty, jejichž ohnisková vzdálenost je stejná jako vzdálenost, kterou jste nastavili 1 ZOBRAZENÍ ČOČKAMI Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku Jaroslav Trnka Obsah Úvod 3 1 Optické zobra..

Čočky - úlohy - FYZIKA 00

v podivném kanystru. K jeho úžasu zůstal obraz na stínítku stále ostrý. Určete index lomu této kapaliny, jenž je určitě jiný než index lomu vzduchu, který můžete považovat za jednotkový. Jedna z čoček má desetkrát větší ohniskovou vzdálenost než druhá a obě jsou tenké a vyrobené z materiálu o indexu lomu 2 Předmět o výšce 3 cm je ve vzdálenosti 80 cm. 1. Předmět o výšce 3 cm je ve vzdálenosti 80 cm od vrcholu dutého zrcadla, které má poloměr křivosti 60 cm. Určete: a) ohniskovou vzdálenost zrcadla, b) vzdálenost obrazu od vrcholu zrcadla, c) příčné zvětšení a vlastnosti obrazu, d) výšku obrazu Předmět o výšce 7 cm je umístěn kolmo k optické ose ve vzdálenosti.

Měření ohniskové vzdálenosti spojky - 4 skute čný obra

1. Ve vzdálenosti 5 km od pozorovatele byly současně vyslány světelný a zvukový signál (např. výstřel). Oba signály se šíří vzduchem bez překážek. Určete ohniskovou vzdálenost a optickou mohutnost centrované optické soustavy, která je složena ze dvou tenkých čoček: 56. Na rovný povrch Spojka lupy vytváří neskutečný obraz, který spojka oka přemění na skutečný, který se zobrazí na sítnici. Předmět o výšce y pozorujeme ve vzdálenosti d pod zorným úhlem, pro který platí: (viz obr. 171a). Při pozorování předmětů v konvenční zrakové vzdálenosti d se totiž oko nejméně unavuje Určete souřadnice polohy tělesa na konci čtvrté sekundy pohybu, čas dopadu tělesa na vodorovnou plochu, vzdálenost bodu dopadu od paty věže a velikost a směr rychlosti v okamžiku dopadu. c) Vypočtěte v jednotkách rok oběžnou dobu planety Pluto, jehož střední vzdálenost od Slunce je 39,5 AU (1 AU = astronomická jednotka.

Urcete ohniskovou vzdalenost ploskovypukle cocky

Určete, v jaké vzdálenosti je umístěn předmět, je-li poloměr křivosti zrcadla 40 cm? Člověk se dívá na postříbřenou skleněnou kouli o průměru 0,6 m, která je ve vzdálenosti 0,25 m od něho. V jaké vzdálenosti od člověka je jeho obraz? Vypuklé dopravní zrcadlo má ohniskovou vzdálenost 0,45 m Čočky pdf. korekční čočky je 1,5225 -Vzdálenost zadní plocha brýlové čočky-otočný bod oka je 25mm -Vzdálenost korekčního skla je 12mm od rohovky -Pohledový úhel pro + čočky je 35°, pro - čočky je 30° 1 FYZIKA - 4.RO ČNÍK Optika www.e-fyzika.cz Optika Základní vlastnosti sv ětla Optika - nauka o sv ětle; Světlo je elmg. vln ění, které vyvolává vjem v našem ok Ohnisková vzdálenost neakomodovaného oka je zhruba 1,7 cm. Jaká je jeho optická mohutnost? a) asi 0,6 D b) asi 6 D c) asi 60 D d) asi 600 D spojka, okulár - rozptylka d) objektiv - rozptylka, okulár - spojka. Vzdálenost mezi předmětem a obrazem je 40 cm. Určete ohniskovou vzdálenost čočky. Title: V případě, že. Lupa je spojka s ohniskovou vzdáleností menší než 25 cm.. Určete vzdálenost předmětu a obrazu od čočky. Offline (téma jako vyřešené označil(a) medvidek) #2 10. 01. ploskovypuklá. dutovypuklá schéma tenké spojky - pak spojky jsou uprostřed nejsilnější. Spojná čočka

Měření parametrů zobrazovacích sousta

Optická mohutnost určuje ohniskovou vzdálenost na 1 metr - při jakém zakřivení se paprsky střetnou v jednom bodě za zrcadlem. optická mohutnost - vzorec. optická mohutnost oční čočky. 22 - 32 dioptrií. Akomodace při pozorování vzdáleného bodu ok Úlohy: Řešení: Určete optickou mohutnost tenké dvojvypuklé čočky s poloměry křivosti 25 cm a 10 cm, je-li zhotovena ze skla o indexu lomu 1,5. [7 D] Urči optickou mohutnost čočky s ohniskovou vzdáleností 25 cm. [φ = 4 D] Vypuklodutá čočka má optické plochy o stejných poloměrech křivosti a. • Ohnisková vzdálenost f′ je kladná, právě když obrazové ohnisko leží vpravo od rozhraní, v opačném případě je záporná. Proveďme krátkou diskuzi pro předmětovou ohniskovou vzdálenost (pro ob-razovou je analogická). Ze vztahu (7) vidíme, že • f > 0 v případě, že R > 0 a n2> n1nebo R < 0 a n1> n2 f > 0 u spojky. f < 0 u rozptylky. před čočkou: a > 0, a ´ < 0. Určete, v jaké vzdálenosti se tento předmět musí nacházet, aby jeho obraz byl pětkrát zmenšený Vzájemná vzdálenost předmětu a obrazu je 40 cm. Určete . ohniskovou vzdálenost a optickou mohutnost čočky, je-li . čočka

Geometrická optika - e - Sluneční Brýl

Úlohy: Řešení: Určete optickou mohutnost tenké dvojvypuklé čočky s poloměry křivosti 25 cm a 10 cm, je-li zhotovena ze skla o indexu lomu 1,5. [7 D] Urči optickou mohutnost čočky s ohniskovou vzdáleností 25 cm. [φ = 4 D] Vypuklodutá čočka má optické plochy o stejných poloměrech křivosti a sklo o indexu lomu 1,5 Ohniskovou vzdálenost f vypočteme ze vztahu pro příčné zvětšení čočky f a f Z . Postupně upravíme Zf a f Zf f a f Z 1 a odkud Z a f 1 . Dosadíme 1 3 32 f = 8 cm Pro výpočet optické mohutnosti musíme ohniskovou vzdálenost převést na metry. f 8 cm = 0,08 m Dosadíme do vztahu f 1 0,08 1 D = 12,5

Video: Čočka (optika) - Wikipedi

Zobrazení netopýra kulovým zrcadlem a spojnou čočkou

3. Určete ohniskovou vzdálenost rozptylky přímou metodou. 4. Změřte poloměry křivosti lámavých ploch obou čoček a určete index lomu skla. 5. Změřte ohniskovou vzdálenost tlusté spojky. Teorie: Přímá metoda měření ohniskové vzdálenosti spojky vychází přímo ze zobrazovací rovnice pro čočky f a a 1 ´ 1 1 = −, kde. Určete ohniskovou vzdálenost tenké spojky, která zvětší předmět, umístěný mezi ohniskem a spojkou 30 cm od středu spojky, dvakrát. 20 cm; 60 cm; 6,66 cm; 5 cm; Před tenkou spojku o ohniskové vzdálenosti 0,2 m umístíme předmět ve vzdálenosti 25 cm od středu spojky ohniskovou vzdálenost f1 (řádov ě n ěkolik mm), okulár má ohniskovou vzdálenost f2 (n ěkolik cm). Pozorovaný p ředm ět (viz obr. 4) se klade p řed ohnisko F1 objektivu Ob. Ten vytvo ří reálný, zv ětšený, p řevrácený obraz y', který pozorujeme okulárem Ok podobn ě jako lupou. P ř

Fyzika - optika - Ontol

Určete ohniskovou vzdálenost tenké spojky, kterou se předmět vzdálený 20 cm před čočkou zobrazil ve vzdálenosti 60 cm. 15 cm. Jednotkou optické mohutnosti je. m⁻¹. Určete ohniskovou vzdálenost čočky a) přímou metodou b) Besselovou metodou Pomůcky: Optická lavice, svíčka, stínítko, spojná čočka, stojany a držáky k optické lavici Teorie: Zobrazovací rovnice pro čočky je vyjádříme f f..ohnisková vzdálenost čočky a´vzdálenost obrazu a.vzdálenost předmětu Besselova metoda c) Určete celkové zvětšení soustavy oboru čoček. d) Určete ohniskovou vzdálenost čočky C 2 . e) Zakreslete do obrázku chod paprsků soustavou. Skutečné paprsky zakreslete plnou čarou, zdánlivé a pomocné čárkovaně, nebo použijte barevného odlišení. Fyzika mikrosvět Objektiv • spojka s vhodnou ohniskovou vzdáleností tak, aby obraz, který vytvoří byl skutečný, převrácený a zvětšený • Okulár • spojka s ohniskovou vzdáleností menší než zraková konvenční vzdálenost s funkci lupy, kterou pozorujeme obraz vytvořený objektivem f1- ohnisková vzdálenost objektivu f2- ohnisková.

1. Stanovte ohniskovou vzdálenost zadaných tenkých čoček na základ ě m ěření předm ětové a obrazové vzdálenosti: - zv ětšeného obrazu vlákna žárovky - přímá metoda - zv ětšeného a zmenšeného obrazu vlákna žárovky - Besselova metoda Použité p řístroje a pom ůcky: 1 Určete ohniskovou vzdálenost čočky a její vzdálenost od předmětu, jestliže je obraz 4krát větší než předmět. 6.102 Určete zvětšení obrazu předmětu výšky 12 mm, je-li umístěn ve vzdálenosti 1,75f od čočky (f je ohnisková vzdálenost čočky). 6.103 Spojka vytváří skutečný a převrácený obraz ve vzdálenosti Optická mohutnost určuje ohniskovou vzdálenost na 1 metr - při jakém zakřivení se paprsky střetnou v jednom bodě Zaostřování oka na předměty, které jsou od něho v různých vzdálenostech, tzv. akomodace oka, se uskutečňuje tak, že kruhový ciliární sval (obkružuje čočku) více či méně napíná čočku; tak se mění. 4 P P P h r P - poloha matníce bez kapaliny, P -poloha matníce s kapalinou, Z - duté zrcadlo, r - poloměr křivosti zrcadla, h - poloměr křivosti soustavy zrcadlokapalina. Z Z Obr. 4: Měření indexu lomu kapalin Úkoly. Pomocí příčného zvětšení zrcadla určete jeho ohniskovou vzdálenost a poloměr křivosti. 38. Ve vzdálenosti 18 cm od spojky, která má ohniskovou vzdálenost 12 cm, se nalézá bod, který je vzdálen 6 cm od optické osy. Určete konstrukcí polohu a vlastnosti obrazu. 39. Čočka má optickou mohutnost 4 dioptrie Určete ohniskovou vzdálenost čočky. Doplňte obrázkem! (L.š.) 7.28. Před tenkou skleněnou ploskovypuklou čočkou o poloměru křivosti r = '/4 metru leží ve vzdálenosti a = 3/4 metru předmět. Určete: a) polohu, b) příčné zvětšení obrazu předmětu. c) Výsledek ověřte graficky a popište vlastnosti obrazu