Home

Čestné prohlášení o bezúhonnosti právnické osoby

Čestné prohlášení o trestní bezúhonnosti - důvod sepsání formuláře. Čestné prohlášení o trestní bezúhonnosti se využije především v případech,pokud se ucházíte o volné pracovní místo. Prohlášení je tak požadováno jak pro soukromá zaměstnání, tak pro přijetí do služebního poměru. Toto prohlášení. Nevydává-li tento stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, předloží fyzická osoba čestné prohlášení o bezúhonnosti. Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce. Živnostenský úřad je oprávněn si vyžádat výpis z evidence Rejstříku trestů podle zvláštního právního předpisu Kdo sepisuje čestné prohlášení. Čestné prohlášení nemusí sepisovat pouze fyzická osoba, ale také právnická osoba, samozřejmě, že v zastoupení například jednatele. Jak se píše čestné prohlášení. Čestné prohlášení jsme pro Vás připravili online níže. Jedná se o obecný vzor Pokud stát takový doklad nevydává, odpovědný zástupce předkládá čestné prohlášení o bezúhonnosti, učiněné před notářem nebo jiným příslušným orgánem členského státu, jehož je občanem, nebo před notářem nebo jiným příslušným orgánem členského státu posledního pobytu (ne starší 3 měsíců)

Čestné prohlášení o trestní bezúhonnosti - vzor, formulář

  1. Čestné prohlášení žadatele - právnické osoby Ve smyslu §10a odst.3 písm..f) zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 250/2000 Sb.
  2. předloží fyzická osoba čestné prohlášení o bezúhonnosti, které učinila před notářem nebo příslušným orgánem tohoto státu. (O vydání výpisu z evidence rejstříku trestů ČR požádá správní orgán.) ð. Doklad o způsobilosti k samostatnému výkonu zdravotnického povolání odborného zástupce: ð. í
  3. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ JEDNATELE SOUHLAS SE ZÁPISEM DO OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU Já, níže podepsaný, , r.č. , bytem , v souvislosti s mým jmenováním do funkce jednatele společnosti , se sídlem (dále jen Společnost) prohlašuji, že splňuji předpoklady pro tuto funkci podle ust. § 152 odst. 2 a § 153 zákona č. 89/2012 Sb., občanského [
  4. osoba čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo orgánem státu, jehož je občanem, nebo před notářem nebo orgánem státu posledního pobytu; tyto doklady nesmí být starší 3 měsíců, e) čestné prohlášení jednatele, že 1. je plně způsobilý k právním úkonům

Bezúhonnost v právním řádu České republiky epravo

čestné prohlášení na krajský soud. Vložil PetraP (bez ověření), 7. Listopad 2014 - 8:40 :: Vznik společenství. Dobrý den, prosím Vás o radu. Přejmenovávali jsme sdružení rodičů na spolek. Soud nás nyní vyzývá k doplnění podání, čestným prohlášením o bezúhonnosti dle §152a§153. Nemůžu nikde nají nějaký vzor (8) Jako doklad o dosavadních zkušenostech nebo o výkonu funkce posuzované fyzické osoby se předkládá čestné prohlášení zejména s údaji o všech vykonávaných zaměstnáních s popisem vykonávaných činností a funkcí, o všech podnikatelských aktivitách, jiných samostatně výdělečných činnostech, členstvích v orgánech jiných právnických osob a členstvích v.

§ 11. Doklad o bezúhonnosti a o dosaženém vzdělání a praxi (1) Dokladem o bezúhonnosti občana České republiky a zahraniční fyzické osoby, která se v posledních 3 letech přede dnem, ke kterému se prokazuje bezúhonnost, zdržovala nepřetržitě po dobu více než 3 měsíce v České republice, je výpis z Rejstříku trestů podle zákona upravujícího Rejstřík trestů12. Čestné prohlášení jednatele o bezúhonnosti Čestné prohlášení jednatele společnosti s ručením omezeným o splnění podmínek pro výkon funkce jednatele společnosti. Publikováno: 21.1.2014 Přečteno: 12531x Staženo: 383 Žádost o koncesi pro právnické osoby se sídlem na území České republiky nevydává, odpovědný zástupce předkládá čestné prohlášení o bezúhonnosti, učiněné před notářem nebo jiným příslušným orgánem členského státu, jehož je občanem, nebo pře

Jak napsat čestné prohlášení vzor - Čestná prohlášení

Tyto doklady nesmí být starší 3 měsíců. Nevydává-li stát takovéto výpisy nebo doklady, předloží právnická osoba ČTÚ čestné prohlášení o své bezúhonnosti. Bezúhonnost musí prokázat rovněž (fyzická) osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby (2) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že předloží nepravdivé čestné prohlášení o bezúhonnosti podle a) § 46 odst. 1 písm. a), je-li občanem jiného členského státu Evroé unie, nebo b) § 46 odst. 1 písm. b), je-li občanem jiného státu než členského státu Evroé unie Nevydává-li stát, kde má právnická osoba sídlo výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, připojí čestné prohlášení učiněné před notářem nebo jiným příslušným orgánem tohoto státu o tom, že u ní není překážka provozování živnosti podle § 8 odst. 5 živnostenského zákona; tyto doklady nesmí být.

(česká právnická osoba) Formuláře: Jednotný registrační formulář pro právnické osoby - PDF Pokyny k základnímu JRF pro právnickou osobu - DOC Příloha - odpovědný zástupce - PDF Prohlášení odpovědného zástupce - PDF Příloha - provozovny - PDF Příloha - předmět podnikání - PDF Příloha - statutární orgán - PDF Přihláška k registraci. Žádost o koncesi pro právnické osoby: 4. Nevydává-li tento stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, předloží odpovědný zástupce čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo jiným příslušným orgánem státu posledního pobytu. Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce 2. u právnické osoby, nevydává-li stát sídla právnické osoby doklad podle písmene b); čestné prohlášení o bezúhonnosti musí být učiněno před notářem nebo oprávněným orgánem státu sídla. (4) Za účelem doložení bezúhonnosti osob podle odstavce 3 písm. a).

Čestné prohlášení žadatele - právnické osob

  1. Údaje pro ověření bezúhonnosti žadatele - právnická osoba se sídlem na území ČR. čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem státu, jehož je občanem, nebo před notářem státu posledního pobytu, nebo před notářem České republiky
  2. Čestné prohlášení o bezúhonnosti podle § 418c odst. 5 insolvenčního zákona lze podepsat také s úředním ověřením podpisu v České republice. (a) Pokud jste v seznamu osob vyznačili, že u některých osob přikládáte doklad prokazující splnění podmínky bezúhonnosti, přiložte je
  3. 2. prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce, podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, nebyl-li učiněn osobně na živnostenském úřadě. 3. doklad o bezúhonnosti (u občanů ČR a osob s trvalým pobytem na území ČR se nevyžadují)

Žadatel - právnická osoba se sídlem mimo území České republiky Nevydává-li stát zahraniční výpis z evidence trestů, předloží fyzická osoba čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem státu, jehož je občanem, nebo před notářem státu posledního pobytu, nebo před notářem České republiky.. Pokud stát takový doklad nevydává, odpovědný zástupce předkládá čestné prohlášení o bezúhonnosti, učiněné před notářem nebo orgánem členského státu, jehož je občanem, nebo před notářem nebo orgánem členského státu posledního pobytu (ne starší než 3 měsíce) Návod, jakým způsobem mají právnické osoby se sídlem na území ČR podat žádost o koncesi. Koncesí se rozumí státní povolení k provozování živnosti u činností vymezených živnostenským zákonem. Pro získání koncese je zapotřebí prokázat odbornou způsobilost a v některých případech splnit i další podmínky Čestné prohlášení žadatele o bezúhonnosti (je součástí tohoto formuláře) Doklad o přidělení IČ. Doklad o vzniku nebo založení právnické osoby a doklad prokazující oprávnění jednat jménem žadatele. Náplň a popis činnosti žadatele o účelovou dotaci. Podrobný popis účelu dotac § 163. Prokazování bezúhonnosti zahraničních osob (1) Dokladem bezúhonnosti fyzické osoby, která není státním občanem České republiky, je doklad odpovídající výpisu z Rejstříku trestů vydaný státem, jehož je občanem, jakož i státem, ve kterém se v posledních 3 letech zdržovala nepřetržitě po dobu delší než 3 měsíce

Oprávněná osoba dále připojí doklad o bezúhonnosti této fyzické osoby obdobný výpisu z evidence Rejstříků trestů vydaný státem, ve kterém se v posledních 3 letech zdržovala nepřetržitě déle než 3 měsíce, který nesmí být starší 90 dnů, nebo čestné prohlášení v případě, že tento stát takový doklad. Nevydává-li tento stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, předloží fyzická osoba čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo jiným příslušným orgánem členského státu posledního pobytu. Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce

Žádost o koncesi pro právnické osoby: 4. Nevydává-li tento stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, předloží fyzická osoba čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo jiným příslušným orgánem členského státu posledního pobytu. Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce b) právnická osoba čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo orgánem státu, ve kterém má právnická osoba sídlo, nebo státu, ve kterém má nebo v posledních 3 letech měla organizační složku podniku. (3) Doklad podle odstavce 2 nesmí být starší než 3 měsíce doklad o bezúhonnosti této fyzické osoby obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů vydaný státem, ve kterém se v posledních 3 letech zdržovala nepřetržitě déle než 3 měsíce, který nesmí být starší 90 dnů, nebo čestné prohlášení v případě, že tento stát takový doklad nevydává

c) čestné prohlášení o tom, zda fyzická osoba oprávněná jednat ve věci sbírky jménem právnické osoby se v posledních 3 letech před podáním oznámení zdržovala či nezdržovala nepřetržitě déle než 3 měsíce mimo území České republiky Čestné prohlášení o tom, zda fyzická osoba oprávněná jednat ve věci sbírky jménem právnické osoby se v posledních 3 letech před podáním oznámení zdržovala či nezdržovala nepřetržitě déle než 3 měsíce mimo území České republiky. Jestliže se tato osoba mimo území republiky po výše specifikovanou dobu.

Seznam dokladů předkládaných k žádosti právnická osob

Doklad o bezúhonnosti fyzické osoby oprávněné jednat ve věci sbírky obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů vydaný státem, ve kterém se v posledních 3 letech zdržovala nepřetržitě déle než 3 měsíce, který nesmí být starší 90 dnů, nebo čestné prohlášení v případě, že tento stát takový doklad nevydáv a) fyzická osoba čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo orgánem státu, jehož je fyzická osoba občanem, nebo státu, ve kterém se v posledních 3 letech nepřetržitězdržovala po dobu delší než6 měsíců, b) právnická osoba čestné prohlášení o bezúhonnosti

podpis osoby oprávněné jednat za právnickou osobu. Příloha 11.1.1 Formulář Žádosti o poskytnutí účelové dotace pro právnickou osobu (včetně formuláře Čestné prohlášení o bezúhonnosti Čestné prohlášení o splnění základní a profesní způsobilosti a technické kvalifikace zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon): Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, pak rovněž: 1) tato právnická osoba, právnické osoby, musí podmínku trestní.

Nevydává-li tento stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, předloží právnická osoba čestné prohlášení učiněné před notářem nebo orgánem tohoto státu o tom, že u zahraniční právnické osoby není překážka provozování živnosti podle § 8 odst. 5 ŽZ (ne starší 3 měsíců) priloha3_Čestné prohlášení o přílohách.docx. 4. Formulář čestného prohlášení - bezdlužnost priloha4_Čestné_prohlášení_o_bezdlužnosti_organizace.doc. 5. Formulář čestného prohlášení - bezúhonnost priloha5_Čestné prohlášení o bezúhonnosti právnické osoby.docx. 6. Popis projektu priloha6_Popis projektu. Čestné prohlášení uchazeče o splnění . podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí.

Čestné prohlášení jednatele a souhlas se zápisem do

b) čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo jiným příslušným orgánem státu, ve kterém má právnická osoba sídlo, nevydává-li tento stát příslušný výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad Čestné prohlášení klienta o skutečném majiteli Česká spořitelna, a.s. je dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, povinna zjišťovat skutečné majitele1 klientů právnických osob, svěřenských fondů nebo jinýc Pokud stát takový výpis nebo doklad nevydává, předkládá právnická osoba čestné prohlášení učiněné před notářem nebo jiným příslušným orgánem tohoto státu o tom, že u ní není překážka provozování živnosti dle § 8 odst. 5 živnostenského zákona (ne starší než 3 měsíce)

Seznam Příloh Přikládaných K Návrhu Na Zápis Spolenosti

Pokud stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad nevydává, odpovědný zástupce předkládá čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo orgánem členského státu, jehož je občanem, nebo před notářem nebo orgánem členského státu posledního pobytu (ne starší 3 měsíců); tento doklad. - čestné prohlášení o bezúhonnosti (viz Příloha č. 3) Požadavek na uvedení kontaktní osoby uchazeče: Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu Výpis z rejstříku trestů / čestné prohlášení o bezúhonnosti. Vyberte soubor. Čestné prohlášení o dosavadní praxi. Podnikatele, fyzické i právnické osoby, které podnikají a působí v oblasti výroby klíčů a montáží mechanických, mechatronických, elektronických zábranných systémů i kombinovaných. Čestné prohlášení a souhlas osoby zapisované do spolkového rejstříku Pro jakou situaci je vzor vhodný. Člen statutárního orgánu spolku musí splňovat všechny zákonné požadavky k výkonu funkce. V čestném prohlášení pak uvede, že je způsobilý k výkonu funkce

Živnost vázaná pro právnické osoby se sídlem na území ČR

čestné prohlášení na krajský soud Portál společenství

fyzická osoba čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo jiným příslušným orgánem státu, jehož je občanem, nebo před notářem nebo jiným příslušným orgánem státu posledního pobytu. Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce. Doklad může být nahraze Nevydává-li tento stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, předloží fyzická osoba čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo jiným příslušným orgánem členského státu, jehož je občanem, nebo před notářem nebo jiným příslušným orgánem členského státu posledního pobytu Nevydává-li tento stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, předloží fyzická osoba čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo jiným příslušným orgánem státu, jehož je občanem, nebo před notářem nebo orgánem státu posledního pobytu. Doklady nesmí být starší než 3 měsíce Je-li dodavatelem právnická osoba, čestné prohlášení musí být podepsané osobou oprávněnou jednat za právnickou osobou, každým členem statutárního orgánu této právnické osoby. V případě, že je členem statutárního orgánu jiná právnická osoba, je nutné čestné prohlášení předložit i za tuto právnickou osobu.

Žádost v písemné podobě musí obsahovat originály příloh a), c), e), f), tedy výpis z veřejného spolkového rejstříku, potvrzení o vedení BÚ, čestné prohlášení (viz Příloha č. 1) a výpis z rejstříku trestů k prokázání bezúhonnosti žadatele - jedná se o výpis z rejstříku trestů právnické osoby tedy. Doklad o pobytu na území České republiky. Výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný státem, jehož je fyzická osoba občanem (nejedná-li se o osobu s povoleným trvalým pobytem na území České republiky). Nevydává-li tento stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, předloží ohlašovatel čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před. Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby se sídlem na území České republiky(Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu § 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem Je-li fyzická osoba občanem jiného než výše uvedených států, předkládá výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný státem, jehož je občanem.Pokud stát takový výpis nebo doklad nevydává, předkládá čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo orgánem státu, jehož je občanem, nebo.

§ 11 - Doklad o bezúhonnosti a o dosaženém vzdělání a

Právnická osoba neodpovídá za správní delikt, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, aby porušení právní povinnosti zabránila. Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl Žádost o koncesi pro právnické osoby se sídlem na území ČR (Česká právnická osoba) 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Žádost o koncesi pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) 04. Základní informace k životní situac

Doklad o bezúhonnosti a o dosaženém vzdělání a praxi, § 11

S tím zadavatel nesouhlasí, přičemž opakuje svůj právní názor, podle kterého měli čestné prohlášení o trestní bezúhonnosti podepsat všichni členové představenstva uchazeče. Na podporu svého tvrzení odkazuje na text rozhodnutí ÚOHS č. j. S 149-R/00-789/140/Šr ze dne 21.6.2000 Čestné prohlášení o bezdlužnosti Prohlašuji tímto, že fyzická /právnická osoba Stvrzuji, že jsem byl poučen o důvodech a způsobu zpracování osobních údajů týkajících se mé osoby, Zároveň jsem si vědom svých práv podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 37. Z výpisu obchodního rejstříku vybraného uchazeče - Bystronic Czech Republic s. r. o., IČO 27726193, se sídlem Tuřanka 1222/115, Slatina, 627 00 Brno (dále jen vybraný uchazeč) - vyplývá, že v době podání nabídky vybraným uchazečem (tj. ke dni 29. 10. 2014) byl jeho statutárním orgánem (jednatelem) pan Reinhold Gelbenegger, 4061 Pasching, Schulstrasse 24.